Simon Zimny

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

Pojęcie i istota zimnej wojny

Zimna wojna: przemówienie Churchilla w Fulton 5. Bezpośrednią przyczyną zimnej wojny była wojna w Korei.

„Długi telegram” – istota i znaczenie dla wybuchu „zimnej wojny”

Autor „długiego telegramu” – George F. Kenzan – radca ambasady amerykańskiej w ZSRR i ekspert ds. radzieckich.

Długi telegram był depeszą(zawierającą 13 stron), w której kenzan wyłożył swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej. Wysłał ją w lutym 1946 roku do Waszyngtonu. Zalecał w...

Znaczenie utworzenia ChRL dla zimnej wojny

-1.10.1949 Mao Tse-tung proklamował na placu Tiananmen w Pekinie powstanie ChRL

-katastrofe jaką spotkała czolowego sojusznika Stanów w Azji nazwano w Waszyngtonie „utratą Chin”

-od tego momentu diametralnie zmienił się układ sił na Dalekim Wschodzie

-w rzeczywistości zmiana ta była nie na rękę nie...

Skutki i znaczenie wojny koreańskiej dla zimnej wojny

ROZEJM W PANMUNDŻON 1953r 27.07. : rozejm przyśpieszyła śmierć Stalina; podpisano go w milczeniu, bez podania rąk i udziału przedstawicieli (Li Syng- Mana- przedstawiciel ZSRR w ONZ, który warunki układu uważał za zdradę). Na północy przetrwał totalitarny reżim Kim Ir Sena. Korea Północna szybko...

Skutki wojny wietnamskiej dla Europy Zachodniej i zimnej wojny

Wojna wietnamska wpłynęła na odprężenie zimno- wojenne lat 70. Zimno wojenny spór, po gorącym okresie wietnamskim przygasł.

Interwencja ZSRR w Afganistanie - znaczenie dla zimnej wojny

Znaczenie interwencji ZSRR dla zimnej wojny: -Wzrost napięcia międzynarodowego i zakończenie okresu odprężenia, -Potępienie przez wiele państw, w tym i USA tej agresji, rozpoczęcie dostaw broni do Pakistanu przez Stany Zjednoczone(w Pakistanie swoje bazy mieli mudżahedini – partyzanci afgańscy).

Znaczenie „Solidarności” i papieża – Polaka dla polityki międzynarodowej doby zimnej wojny

„Solidarność”

ukoronowanie wcześniejszej działalności opozycyjnej: np. KOR – Komitet Obrony Robotników.

wyłom w systemie bloku wschodniego

demonstracje nie studentów ani intelektualistów ale robotników

w latach 80-tych wielu działaczy odchodziło od partii komunistycznej, z kolei...

„II zimna wojna“ doby Regana - przyczyny i przejawy

a) Powody

- Próby osłabienie ZSRR kosztownym i wyczerpującym wyścigiem zbrojeń

- próba przeniesienia rywalizacji międzyustrojowej z płaszczyzny społoczno-ekonomicznej na płaszczyznę wojskowo technologiczną, która reganowi zdawała się być łatwiejsza do wygrania i bardziej wyraźna. Był pewien...

BOLIVAR Simón

1783-1830, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. spod rządów hiszpańskich, otoczony już za życia legendą jako symbol Niezawisłości Ameryki Łacińskiej, obdarzony tytułem Oswobodziciela, hiszp. Libertador, jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną.

Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej...

SZYMONOWIC SZYMON, pseud. Simon Simonides

Simon Simonides (odwołujący się do imienia Simonidesa z Keos, poety gr. (Simon Simonides).

Herbert Simon

W książce tej Simon zajmuje się problemem racjonalnych oraz irracjonalnych zachowań jednostek, które warunkowane są przez pewne ograniczenia, zwykle przez brak możliwości maksymalizacji. Simon preferuje jednakowo obie te techniki mówiąc, że wszystko zależy od sytuacji, w jakich chcemy je stosować.

ZIMNY

Zimni ogrodnicy śś. Zimny (wy)chów zwierząt gospodarskich - pod gołym niebem. Znam sprawy twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny albo gorący!

Zimna wojna

Koniec zimnej wojny W roku 1985 przywódcą radzieckim został Michaił Gorbaczow, co miało decydujące konsekwencje dla problemu zimnej wojny.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku podziałowi Europy

 

Jałtańsko-poczdamski, który stworzył przesłanki podziału Europy na dwie strefy wpływów i w konsekwencji na dwa wrogie bloki ukształtował się prak­tycznie już w toku negocjacji międzyalianckich 1943-4 roku. W Stanach Zjed­noczonych dyskutowano nad tym, czy pozostać w Europie, czy się z niej wycofać...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - ONZ

 

Jesienią 1944 roku wypracowano też podstawowe zasady statutu przyszłej uniwersalnej organizacji międzynarodowej - Karty Narodów Zjednoczonych (konferencja w Dumbarton Oaks). Głównym autorem podstawowych postano­wień, które znalazły się w karcie był południowoafrykański premier marsz. Jan Smuts...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

 

Konferencja jałtańska wielkiej trójki (nie zaproszono na nią Francji ani Chin) podjęła w Lutym 1945"r. istotne decyzje w sprawie przyszłego kształtu rządu polskiego i jugosłowiańskiego, uzgodniła odbywanie co 3 miesiące sesji mi­nistrów spraw zagranicznych wielkiej czwórki i podjęła szereg...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Podział Niemiec

 

5 czerwca 1945 r. gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery (W-Brytania), gen. Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny (Francja) t marsz. Gieorgij Żuków (ZSRR) podpisali w Berlinie Deklarację w obliczu Męski Niemiec i objęcia władzy najwyższej przez rządy Zjednoczonego Króles­twa, Stanów...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Poczdam

 

W dniach 17 VII - 2 VIII 1945 r. obradowała w Poczdamie konferencja wielkiej trojki, mająca za zadanie ostateczne ukształtowanie ładu powojennego w Niemczech i Europie. Deklaracja konferencji (bez udziału ZSRR, nie toczące­go wówczas wojny z Japonią) wezwała w dniu 25 VII Japonię do bezwarunkowej...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

 

W kilka dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej (na której Truman ujawnił sojusznikom fakt posiadania bomby atomowej) nad Hirosima i Nagasaki pojawiły się atomowe grzyby. Ludzkość weszła w erę atomową. Prezydent Truman dla uzasadnienia tego barbarzyńskiego aktu podał, że według ocen...