Sima (geologia)

Czytaj Dalej

Geologia Europy

Polska:Łączna pow. 312685km,Ląd 311904km,Morskie wody wewn.1991,

Wody terytorialne 8682.Europe dzielimy geologicznie na 3 czści:-platforma wsch.europ.; -paleozoiczna strefa fałdowań kaledońskich i hercyńsich; alpejskie pasmo fałdowe.

PLATFORMA WSCH.EUROP.:półn.-wsch. część europy.Jej zach.granica...

Kampinoski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Krajobraz Parku ukształtował się ponad 12 tysięcy temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto. Tak powstał taras akumulacyjny pradoliny Wisły, ograniczony od...

Ojcowski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Utworami geologicznymi odsłaniającymi się w rejonie Ojcowskiego Parku narodowego są wapienie górnojurajskie, osiągające około 200 m miąższości, powstałe z nagromadzenia ogromnej ilości szczątków organizmów, które żyły w morzu jurajskim około 150-180 lat temu. Barwa ich jest z reguły biała...

Woliński Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Najbardziej charakterystycznym krajobrazem Parku są wysoczyzny morenowe pochodzenia polodowcowego, których ostrą granicę z morzem (wciąż modyfikowaną w wyniku abrazji) nazwano klifami. Najwyższe klify osiągają wysokość do 95 m. Ich malownicze piękno i uniklany w skali krajowej charakter, jest narażony...

GEOLOGIA HISTORYCZNA

(gr. ge ziemia, logos słowo),nauka o dziejach Ziemi, a zwł. skorupy ziemskiej i istniejącegona niej życia organicznego; oprócz geologii dynamicznejstanowi zasadniczą część geologii.

J a k o samodzielną naukę o powstawaniu (—» geogencza),dziejach i budowie Ziemi g.h. zapoczątkował w końcuXVIII w. A...

Sima

simós 'zadarty do góry')

Geologia ogólna - pojęcia, itp.

Geologia – nauka o Ziemi, zajmuje się badaniem i poznawaniem zarówno Ziemi jak i jej najbliższego otoczenia. Geologia dynamiczna (fizyczna, dynamika systemów ziemskich) – zajmuje się opisem i analizą procesów dziejących się współcześnie oraz ich przyczynami, mechanizmem i skutkami. Geologia historyczna - zajmuje się analizą procesów w przeszłości, czyli odtwarza i ustala chronologie zdarzeń geologicznych na Ziemi od czasu jej powstania do dziś. Grupa nauk ...

Geologia Politechnika Śląska opisy oraz def. z wykładów I rok

Skały osadowe-powstają w wyniku sendymentacji. Podział;okruchowe->produkty wietrzenia innych skał chemiczne->głownie sole, wytracają sie zwiazki chcemiczne z wody (ewaporaty) organogeniczne->nagromadzone cząstki roślinne i zwierzęce wietrzeniowe-> jako nierozpuszczalne produkty wietrzenia skał, pozostają jako zwietrzelizna ( np.skały ilaste-> glinki,laferyty, boksyt) Typy skał: węglanowe (skład węglan wapnia), okruchowe (skł: ziarna detrytyczne), ewaporatowe( ...

Geologia złóż jak określić litotyp węgla kamiennego (ściąga)

WĘGIEL KAMIENNY: 1.POŁYSK: węgiel błyszczący: szklisty, szklistotłusty, diamentowy do metalicznego, węgiel matowy: matowy, tłusty, węgiel włóknisty: jedwabisty (na powierzchni), ziemisty(na przełamie) 2.BARWA: smolistoczarna, czarna, szaroczarna do szarej 3.STRUKTURA a)jednorodna b)niejednorodna: pasemkowa (warstewki węgla powyżej 1mm), smugowa (warstewki węgla poniżej 1 mm). 4.SPĘKANIA: regularne, nieregularne 5.ZANIECZYSZCZENIA: a)widoczne: piryt (żółty), węglany ...

Geologia

Dziedzina nauki, istniejąca samodzielnie od XVIII w., zajmująca się budową i historią Ziemi, a szczególnie jej zewnętrznych stref.

Geologia inżynierska

Dział geologii zajmujący się wpływem działalności technicznej człowieka na przypowierzchniową część skorupy ziemskiej oraz wpływem budowy geologicznej i procesów geologicznych na tę działalność.