Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Mała koalicja w RFN

 

W RFN w latach 1969-1974 rządził gabinet okupowany licznymi ustępstwami politycznymi (zgoda na zaproponowane przez państwa komunistyczne w 1967 roku otwarcie przygotowań do Konferencji Bezpie­czeństwa i Współpracy w Europie, legalizacja partii komunistycznej w RFN) socjaldemokratyczno-liberalny kierowany...

Klęska rewolucji w Prusach i w małych państwach niemieckich

 

Pruskie Zgromadzenie Narodowe było bardziej demokratyczne niż francuskie. Jednak od jesieni 1848 konserwatyści zaczynają odzyskiwać dawne znaczenie i coraz mniej liczą się z parlamentem pruskim. 2 listopada 1848 premierem został z woli króla, zdecydowany reakcjonista, Fryderyk von Brandenburg. 15...

APOSTOLSCY BRACIA, Eremici, Mali Święci

Kongr. pustelników zorganizowana w XIV w. we Włoszech w celu zwalczania sekty —> apostolików (III). Działali w Księstwie Mediolańskim, w okolicach Genui, w Rzymie, później także w Niemczech;

na wzór apostołów mieli wspólną własność prywatną; podkreślali znaczenie posłuszeństwa wobec władzy kośc;...

CHARŁUPIA MAŁA

Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie sieradzkim w diecezji włocławskiej (od 1818).

Parafię w archidiecezji gnieźn. erygowano przed 1457 przy kościele Narodzenia NMP; obecny kościół neogot., 3-nawowy, dzieło Stefana Szyllera, wzniesiony 1907-16, konsekrowano 1924; w ołtarzu głównym znajduje się...

DIONIZY MAŁY, Dionysius Exiguus

ur. ok. 470 w Scytii (Dobrudza), zm. ok. 550 w Rzymie, Kanonista, chronograf.

Przed 496 przybył do Rzymu, gdzie przez wiele lat wykładał dialektykę i współpracował z -» Kasjodorem, który cenił jego ortodoksję, ascet. tryb życia, wszechstronną erudycję, zwł. znajomość języka gr. i łac. (Instit. I...

MAŁY Książę (postać literacka)

Powrót na planetę

Tytułowy bohater powieści Antoine'a de Saint-Exupery'ego Mały Książa.Przybywa na ziemię z odległej planety, na której pozostawia ukochaną różę. Po seriiprzygód pragnie wrócić na swą małą planetę, ale zbyt wiele waży, by uniosły gowędrowne ptaki. Musi więc pozbyć się...

Miejsce i rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce

Można tu jeszcze wspomnieć, że ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw nie odbijają się tak silnie na stanie gospodarki kraju, jak w wypadku przedsiębiorstw – gigantów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

W Unii zaczęto mówić o strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw na początku lat 90. Wówczas po raz pierwszy na taką skalę skoordynowano działania, mające na celu poprawę klimatu ekonomicznego, w których funkcjonują najmniejsze firmy, oraz różnorodne formy wsparcia tego sektora. Dość szybko przyniosło to rozwiązanie wielu istotnych kwestii prawnych – przepisy dotyczące małych i średnich firm ujednolicono i liberalizowano, uproszczono systemy podatkowe, wreszcie ...

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń

depozty-lokata pieniężna e-bank-bank wirtualny istniejący tylko w Internecie kapitał-środki rzeczowe (k.rzeczowy)lub pieniądze (k.finansowy),przeznaczone na przyszłe potrzeby, kapitał powinien być inwestowany aby przynosił dochody jego właścicielowi koszty krańcowe,koszt marginalny-przyrost kosztu całkowitego wywołany zmianą produkcji o jednostkę produktu. koszt przeciętny całkowity-koszt całkowity wyprodukowania jednostki produktu. Koszty ...

Dlaczego małe przedsiębiorstwa nazywa się lokomotywą ciągnącą gospodarkę ku rozwojowi?

Każdy człowiek bez względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania może sobie założyć firmę i zarabiać pieniądze na własny rachunek. Niektórym ludziom, co podjęli ryzyko i zajęli się prowadzenia własnej działalności gospodarczej poszczęściło się i obecnie ich firmy są znane na całym świecie. Podjęcie ryzyka i wykorzystanie szansy wejścia na rynek z produktem nowym i zupełnie nieznanym dało tym ludziom sławę i bogactwo, a ich firmy przynoszą dzisiaj wielkie ...

Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw i źródła ich finansowania

Przedsiębiorstwa potrzebują funduszy zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na jej kontynuację. Wydatki pieniężne na cele bieżące i rozwojowe mogą być przez nie finansowane ze źródeł własnych, jak i obcych. Finansowanie działalności przedsiębiorstw z własnych źródeł, określane jako samofinansowanie, może jednak ograniczać możliwości rozwoju ze względu na wielkość własnych środków. Wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze funduszy z obcych źródeł,

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń społeczno

W pewien sposób, czynny czy bierny, świadomy czy nieświadomy, stajemy się współuczestnikami zdarzeń gospodarczych zwanych biznesem. Nasze uczestnictwo w biznesie polega na tym, że raz jesteśmy jego podmiotem, występując w roli menedżera (dyrektora, kierownika, prezesa, właściciela, pracodawcy) zarządzającego prowadzoną działalnością gospodarczą, niekiedy znów pełnimy w nim rolę przedmiotową, jako pracownicy najemni, usługobiorcy, kontrahenci lub zwyczajni klienci.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

W ciągu XX wieku postrzeganie wpływu małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę bardzo się zmieniało. Do lat 70-tych ekonomiści uważali, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie odgrywa znaczącej roli. Badacze wnioskowali dodatkowo, że jego znaczenie będzie się z czasem znacznie marginalizowało. Ówcześni ekonomiści wychodzili z założenia, że kapitał i praca najlepiej są wykorzystywane w produkcji na bardzo dużą skalę, a zwłaszcza w sektorze ...

Zastosowanie narzędzi marketingowych w małej firmie na przykładzie APASOL – Aparatos de Soldadura.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie działań marketingowych przedsiębiorstwa APASOL – Aparatos de Soldadura, poznanie opinii jego klientów dotyczących skuteczności stosowanych narzędzi marketingowych oraz zaproponowanie kierunków i założeń usprawnienia tej działalności w kontekście decyzji klientów o zakupie maszyn spawalniczych. Można przypuszczać, że osiągnięte w pracy wyniki nie będą znacząco odbiegać od innych małych firm hiszpańskich czy też polskich ...

Mała sciąga na rachunkowość

Ściage wystarczy zmieszyc i w sam raz na rachunkowość Polecam :) a) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe b) Aktywa obrotowe Zapasy -materiały -produkty w toku (produkcja niezakon) -produkcja gotowa (wyroby gotowe) -towary Należności którkotermionowe -należności od odbiorców -należności dochodzeone na drodze ...

Ryzyka zagrażające małej firmie oraz sposoby zarządzania nimi na przykładzie dowolnie wybranej firmy

Nazywam się Marcin Przybyszewski, jestem mieszkańcem Mogilna. Z tym miastem chciałbym wiązać swoją przyszłość, dlatego postanowiłem kontynuować tradycję rodzinną i prowadzić dalej działalność firmy założonej przez mojego ojca. Firma moja zajmuje się transportem turystycznym osób, posiadam dwa autokary o europejskim standardzie, wyposażone są w klimatyzację, cafe bar, toaletę, wideo. Działalność usługowa mojej firmy w większości polega na wykonywaniu kursów ...

Moja Mała Ojczyzna

Teren gminy jest silnie pofałdowany z dużymi przewyższeniami i obniżeniami terenu - falisty, pagórkowaty. Degradacja gleb jest bardzo silna, spowodowana głównie erozją będącą wynikiem ukształtowania terenu i warunków wodnych.

Recenzja książki E. E. Gordona „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”

Recenzja książki E. E. Gordona „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”, Kraków 1997, ISBN 83-86434-31-3 Praca Edwina Gorgona, stosunkowo niewielka objętościowo, jest już klasyką. Skromna, bezpretensjonalna, napisana przystępnym językiem, skierowana jest do rodziców i młodych ludzi, którzy spodziewają się dziecka i którzy mają podstawowe pojęcie o muzyce w jej wydaniu szkonym. Niewątpliwie przyniesie pożytek nauczycielom muzyki, wychowawcom przedszkoli oraz ...

Moja mała ojczyzna

Kultura bezpieczeństwa stanowi system znaczeń, przez który określona grupa ludzi rozumie zagrożenia. System ten zawiera wyjaśnienia związane z wypadkami dlaczego i jak powstają. Kultura bezpieczeństwa jest wyrazem tego jaki jest stosunek danej grupy do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa oraz jakie wartości w tym zakresie uważane są jako istotne. Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z wysoką wartością przykładaną zdrowiu i życiu oraz utrzymaniem granicy między ...

mała grupa społeczna

1. Koncepcje małej grypy społecznej W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społeczne cechy danej jednostki. Jednostki związane są z rodzinami, grupami zawodowymi, społecznymi i szkolnymi. Każda osoba rodzi się w grupie społecznej, zdobywa w niej pierwsze doświadczenia, wzrasta i dojrzewa. Trudno wyobrazić sobie ...