Rodzina mała - Małżeństwo odłączone od dzieci

- koniec odpowiedzialności za dzieci

- poczucie osamotnienia u rodziców, utrata codziennych kontaktów z dziećmi

- podtrzymywanie styczności i więzi emocjonalnej z usamodzielnionymi dziećmi i ich rodzinami; dziadkowie zaspokajają potrzebę kontaktów emocjonalnych, czują się związani z młodym pokoleniem...

Omów funkcjonowanie małego i dużego obiegu krwi

Naczynia krwionośne tworzą w układzie dwa obiegi.

Krwioobieg mały rozpoczyna się wychodzącym z prawej komory pniem płucnym, który następnie dzieli się na tętnice płucne: prawa i lewą. W płucach każda z nich rozgałęzia się na coraz drobniejsze tętniczki, przechodzące w naczynia włosowate, w...

Układ Słoneczny - Małe ciała Układu Słonecznego

Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: zależność składu chemicznego od odległości od Słońca (dalsze ciała zawierają więcej lotnych substancji), ich nieregularny kształt silnie odbiegający od kształtu kuli, a także brak oznak aktywności wulkanicznej, tektonicznej oraz dyferencjacji grawitacyjnej materii (patrz rozdział: Średnie ciała Układu Słonecznego).

RADIATORY – ZASTOSOWANIE W KOMPUTERACH - Wentylatory duże i małe

Przetaktowanie procesora wiąże się z koniecznością zakupu mocnego wiatraka, wydajniejszego niż zwykłe wiatraki "noname". Producenci urządzeń chłodzących prześcigają się w projektowaniu radiatorów o coraz wymyślniejszych kształtach i nietypowych kolorach. W praktyce liczy się jednak tylko to, do...

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKIE i MAŁE ROZGRYWKI

Kazimierz Jagiellończyk wcielał do korony coraz to nowsze ziemie. Obiął w swoje władanie Mazowsze, księstwo bełskie, ziemie gostynińską i rawską , Sochaczew a później księstwo oświęcimskie. Jednak żadnymi rozgrywkami nie mógł objąć Śląska, do którego terenów rościły sobie prawo Czechy...

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1919 r.

Potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921.

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1947 r.

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947, formalnie opartej na Konstytucji 1921, faktycznie na Manifeście PKWN, ustawie o radach narodowych oraz komunistycznych reformach ustrojowych i społecznych, zastąpiona Konstytucją z 1952.

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X...

Księstwo Polskie - Małe królestwo wielkich nadziei

Po upadku Rzeczypospolitej, Polacy związali swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Francją, a dokładniej z osobą Napoleona Bonaparte. W tamtym okresie rewolucyjna Francja była odbierana wrogo na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez zaborców Polski. Po upadku powstania kościuszkowskiego część...

Mała Konstytucja

Mała konstytucja - potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20.II.1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921 (Konstytucja marcowa).

I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd...

Polska w okresie stalinowskim - MAŁA KONSTYTUCJA

W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja - ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ - Radę Państwa, której...

Klasa jaka mała grupa społeczna

Klasa szkolna – występująca jako niezorganizowane skupisko uczniów bądź pod wpływem nauczyciela przekształcające się w dobrze działający zespół współpracujący z nim w osiąganiu celów dydaktyczno wychowawczych. Wszelkie przemiany w procesie nauczania dotyczą przeważnie...

Uprawnienia pracownika w związku z urodzeniem i opieką nad małym dzieckiem

Urlop macierzyński jest bezwarunkowym, obowiązkowym zwolnieniem od pracy w związku z urodzeniem dziecka. Nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego jeżeli stosunek pracy ustał z dniem porodu. Nie ma również prawa do urlopu macierzyńskiego kobieta, która urodziła dziecko w okresie...

Małe i śr. Przedsiębiorstwa

Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych...

Jakie grupy społeczne określa się terminem "małe grupy"

Małe struktury tworzą prostą, zwaną mikrostrukturą, której zasadniczymi elementami są poszczególni członkowie. Grupy małe nie liczą więcej niż kilkanaście osób, które zwykle powiązane są więzią bazującą głownie na stycznościach bezpośrednich.

>

Główne cechy małych grup społecznych

Niewielka liczba członków, wszyscy znają się, bezpośrednie kontakty, prosta struktura, stykają się w miarę często, łączy je więź emocjonalna, mogą być budowane inne rodzaje więzi.

Mięsień prostownik palca małego

M. prostownik palca małego (ra. extensor digiti minimi). Jest to mięsień bardzo wysmukły, wrzecionowaty, położony po stronie łokciowej poprzedniego; biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do palca małego.

Rozpoczyna się on wspólnie z poprzednim. Długie, cienkie ścięgno biegnie przez...

Mięsień odwodziciel palca małego

M. odwodziciel palca małego (m. abductor digiti minimi)f największy mięsień małego palca, położony jest powierzchownie na kłębie palca V.

Rozpoczyna się on na kości grochowatej, na więzadle grochowato-haczykowym i na troczku zginaczy; często także na końcowej części ścięgna zginacza...

Mięsień zginacz krótki palca małego

M. zginacz krótki palca małego (ra. flezor digiti minimi brevis) położony jest powierzchownie po stronie promieniowej poprzedniego mięśnia.

Rozpoczyna się na troczku zginaczy i na haczyku kości haczykowatej nadgarstka. Kończy się na powierzchni dłoniowej podstawy bliższego paliczka palca...

Mięsień przeciwstawiacz palca małego

M. przeciwstawiacz palca małego (ra. opporieyis digiti minimi) jest najgłębiej położonym mięśniem kłębu małego palca.

Rozpoczyna się na haczyku kości haczykowatej i na troczku zginaczy; kończy się na brzegu łokciowym bliższej połowy V kości śródręcza.

Mięsień ten może tylko nieznacznie...