Silniki spalinowe dwusuwowe

Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy.

Silniki spalinowe czterosuwowe

Cykl pracy silnika czterosuwowego składa się z czterech suwów. Przestrzeń pod tłokiem nie jest tu wykorzystywa­na, w przeciwieństwie do silnika dwusuwowego.

Silnik Wankla

Silniki Wankla zuży­wają więcej paliwa od porównywalnych czterosuwowych silników tłokowych. Jednakże może w przyszłości uda się rozwiązać trudności kon­strukcyjne i w efekcie na bazie silnika Wankla otrzymamy wydajniejszy silnik benzynowy.

Silniki Diesla

Silnik ten jest odmianą silnika cieplnego o spalaniu wewnętrz­nym. Znaczy to, że paliwo jest spalane wewnątrz silnika, który zamienia energię cieplną na mecha­niczną.

Zapłon w silniku Diesla

Z tego powodu silnik Diesla bywa również nazywany sil­nikiem z zapłonem samoczynnym. Silnik Diesla musi wy­trzymywać wyższe ciśnienie, co czyni go masywniejszym, cięższym i droższym od benzynowego o podobnej mocy.

Silniki Diesla czterosuwowe

Ten suw nazywa się suwem pracy i tyl­ko w czasie jego trwania silnik wytwarza energię mechaniczną.

Silniki Diesla dwusuwowe

W jednym z typów dwusuwowego silnika wyso­koprężnego nie ma zaworów wlotowych i wyloto­wych. W innym typie dwusuwowego silnika Diesla w głowicy umieszczony jest zawór wylotowy, przez który wypychane są gazy wylotowe.

Chłodzenie w silnikach Diesla

Aby do tego nie dopuścić, silniki wy­posażane są w układ chłodzenia, Silniki chłodzone powietrzem posiadają bogate użebrowanie, zwiększające znacznie powierzch­nię wymiany ciepła.

Pierwsze silniki parowe

Do dziś różnorakie silniki parowe wytwarzają znaczną część zużywanej przez nas energii.

Silnik Watta

Silnik Watta był bez porównania szybszy od poprzed­nika, gdyż nowa porcja pary mogła zostać wpusz­czona do cylindra zaraz po tym, jak tłok osiągnął wyjściowe położenie. Ponadto silniki parowe napędzały maszyny drukarskie, przędzalnie, tkalnie a także maszyny pralnicze w „pralniach parowych".

Przemiana energii w silnikach parowych

Zarówno silniki jak i turbiny parowe zamieniają energię cieplną w mechaniczną. Wszystkie maszyny parowe, zarówno tłokowe jak i turbiny, są silnikami o spalaniu zewnętrz­nym, gdyż energia cieplna jest uzyskiwana na zewnątrz silnika.

Silniki parowe o podwójnym działaniu

W prostym silniku parowym ciśnienie pary poru­sza tłok działając nań z jednej tylko strony. Z tego względu silniki takie nazywane są silnika­mi o podwójnym działaniu.

Mechanizm korbowy silnika parowego

Można je wyrównać zużywając więcej paliwa, lecz to z kolei obniża sprawność silnika. Zmianę temperatury w silniku można także zmniejszyć nie dopuszczając do znacznego roz­prężania pary wewnątrz cylindra.

Silniki i generatory elektryczne

To urządzenie nie miało żad­nego praktycznego zastosowania, ale stało się zaczątkiem dzisiejszych silników elektrycz­nych. Nowoczesne silniki elektryczne wykorzy­stują silny elektromagnes i wiele zwojów przewodnika, co umożliwia wytworzenie użytecz­nej siły mechanicznej.

Silniki prądu stałego

W prostym silniku prądu stałego komutator skła­da się z miedzianej obręczy przeciętej na połowę wzdłuż średnicy i zamontowanej na wale wirnika poprzez warstwę izolującą.

Silniki prądu przemiennego

Silniki takie działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Wirnik takiego silnika ma zwykle postać wal­cowatej klatki, której pręty wykonane z miedzi lub aluminium są na końcach połączone obręczami. Silniki tego rodzaju nazywamy klatkowymi.

Silniki synchroniczne

Innym rodzajem silnika synchronicznego jest silnik kro­kowy, wykorzystujący zmiany kierunku przepły­wu prądu do wytwarzania pola magnetycznego,które przesuwa koło zębate wirnika o jeden ząb na każdy okres.

Jakie zastosowanie mają siłowniki hydrauliczne i rotacyjne silniki hydrauliczne?

Tam gdzie potrzeb­ny jest ruch obrotowy, wykorzystuje się rotacyjne silniki hydrauliczne, zwane także silnikami wod­nymi. W silniku łopatkowym wzdłuż wałka wirnika zamocowane są odpowied­nio wyprofilowane łopatki.

Co to jest gospodarka żarowa?

Kiedy człowiek opanował sztukę uprawy dzikich roślin nadających się do spożycia, jedynym pro­blemem stało się znalezienie właściwego dla nich miejsca. W tym celu wycinano i wypalano całe połacie lasów, gdyż powstały w ten sposób popiół znacznie użyźniał glebę. Po dwóch lub trzech latach...

Silniki nadprzewodnikowe

Rysunek 8Porównanie mocy i masy silników tradycyjnych i nadprzewodnikowych Źródło: Wykorzystanie nadprzewodnictwa nie ogranicza się do ma¬szyn elektrycznych dużej mocy; istnieją jeszcze inne urządzenia wirujące, w których można zastosować nadprzewodnictwo.