Silniki spalinowe dwusuwowe

Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy.

Silniki spalinowe czterosuwowe

Cykl pracy silnika czterosuwowego składa się z czterech suwów. Przestrzeń pod tłokiem nie jest tu wykorzystywa­na, w przeciwieństwie do silnika dwusuwowego.

Silnik Wankla

Silniki Wankla zuży­wają więcej paliwa od porównywalnych czterosuwowych silników tłokowych. Jednakże może w przyszłości uda się rozwiązać trudności kon­strukcyjne i w efekcie na bazie silnika Wankla otrzymamy wydajniejszy silnik benzynowy.

Silniki Diesla

Silnik ten jest odmianą silnika cieplnego o spalaniu wewnętrz­nym. Znaczy to, że paliwo jest spalane wewnątrz silnika, który zamienia energię cieplną na mecha­niczną.

Zapłon w silniku Diesla

Z tego powodu silnik Diesla bywa również nazywany sil­nikiem z zapłonem samoczynnym. Silnik Diesla musi wy­trzymywać wyższe ciśnienie, co czyni go masywniejszym, cięższym i droższym od benzynowego o podobnej mocy.

Silniki Diesla czterosuwowe

Ten suw nazywa się suwem pracy i tyl­ko w czasie jego trwania silnik wytwarza energię mechaniczną.

Silniki Diesla dwusuwowe

W jednym z typów dwusuwowego silnika wyso­koprężnego nie ma zaworów wlotowych i wyloto­wych. W innym typie dwusuwowego silnika Diesla w głowicy umieszczony jest zawór wylotowy, przez który wypychane są gazy wylotowe.

Chłodzenie w silnikach Diesla

Aby do tego nie dopuścić, silniki wy­posażane są w układ chłodzenia, Silniki chłodzone powietrzem posiadają bogate użebrowanie, zwiększające znacznie powierzch­nię wymiany ciepła.

Pierwsze silniki parowe

Do dziś różnorakie silniki parowe wytwarzają znaczną część zużywanej przez nas energii.

Silnik Watta

Silnik Watta był bez porównania szybszy od poprzed­nika, gdyż nowa porcja pary mogła zostać wpusz­czona do cylindra zaraz po tym, jak tłok osiągnął wyjściowe położenie. Ponadto silniki parowe napędzały maszyny drukarskie, przędzalnie, tkalnie a także maszyny pralnicze w „pralniach parowych".

Przemiana energii w silnikach parowych

Zarówno silniki jak i turbiny parowe zamieniają energię cieplną w mechaniczną. Wszystkie maszyny parowe, zarówno tłokowe jak i turbiny, są silnikami o spalaniu zewnętrz­nym, gdyż energia cieplna jest uzyskiwana na zewnątrz silnika.

Silniki parowe o podwójnym działaniu

W prostym silniku parowym ciśnienie pary poru­sza tłok działając nań z jednej tylko strony. Z tego względu silniki takie nazywane są silnika­mi o podwójnym działaniu.

Mechanizm korbowy silnika parowego

Można je wyrównać zużywając więcej paliwa, lecz to z kolei obniża sprawność silnika. Zmianę temperatury w silniku można także zmniejszyć nie dopuszczając do znacznego roz­prężania pary wewnątrz cylindra.

Silniki i generatory elektryczne

To urządzenie nie miało żad­nego praktycznego zastosowania, ale stało się zaczątkiem dzisiejszych silników elektrycz­nych. Nowoczesne silniki elektryczne wykorzy­stują silny elektromagnes i wiele zwojów przewodnika, co umożliwia wytworzenie użytecz­nej siły mechanicznej.

Silniki prądu stałego

W prostym silniku prądu stałego komutator skła­da się z miedzianej obręczy przeciętej na połowę wzdłuż średnicy i zamontowanej na wale wirnika poprzez warstwę izolującą.

Silniki prądu przemiennego

Silniki takie działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Wirnik takiego silnika ma zwykle postać wal­cowatej klatki, której pręty wykonane z miedzi lub aluminium są na końcach połączone obręczami. Silniki tego rodzaju nazywamy klatkowymi.

Silniki synchroniczne

Innym rodzajem silnika synchronicznego jest silnik kro­kowy, wykorzystujący zmiany kierunku przepły­wu prądu do wytwarzania pola magnetycznego,które przesuwa koło zębate wirnika o jeden ząb na każdy okres.

Jakie zastosowanie mają siłowniki hydrauliczne i rotacyjne silniki hydrauliczne?

Tam gdzie potrzeb­ny jest ruch obrotowy, wykorzystuje się rotacyjne silniki hydrauliczne, zwane także silnikami wod­nymi. W silniku łopatkowym wzdłuż wałka wirnika zamocowane są odpowied­nio wyprofilowane łopatki.

Silniki nadprzewodnikowe

Rysunek 8Porównanie mocy i masy silników tradycyjnych i nadprzewodnikowych Źródło: Wykorzystanie nadprzewodnictwa nie ogranicza się do ma¬szyn elektrycznych dużej mocy; istnieją jeszcze inne urządzenia wirujące, w których można zastosować nadprzewodnictwo.

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trójfazowe

Właściwości silnika: prędkość obrotowa wirnika zależy od obciążenia, prąd rozruchowy silników jest dość duży, duże silniki wymagają dodatkowych urządzeń rozruchowych, prędkość obrotową można regulować przez zmianę rezystancji obrotu wirnika, zmianę wartości lub częstotliwości napięcia zasilającego stojan, silniki mają dość prostą budowę i są stosunkowo tanie.