Silnik spalinowy

Silnik spalinowy

Czytaj Dalej

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

6 Suzuki RE5 [6] Zasada działania silnika Wankla W silniku spalinowym Wankla główny element roboczy- tłok- wykonuje ruch obrotowy, podobnie jak w turbinowym silniku spalinowym wirnik turbiny.

Elastyczność tłokowych silników spalinowych.

SPOSÓB OKREŚLANIA ELASTYCZNOŚCI SILNIKA Uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych silnika spalinowego powinno służyć polepszeniu właściwości dynamicznych pojazdu napędzanego przez ten silnik.

Silnik spalinowy podwójny dwusuwowy

Jeśli chodzi o sprawność energetyczną, można oczekiwać, iż silnik według wynalazku przy wysokich prędkościach obrotowych i znacznym obciążeniu silnika, będzie cechował się wyższą sprawnością od silnika czterosuwowego, nie mniej udzielenie poprawnej odpowiedzi może nastąpić dopiero po zdjęciu charakterystyki silnika w czasie badań przeprowadzonych na prototypie urządzenia.

Silniki spalinowe

Silnik spalinowy jest silnikiem o spalaniu wewnętrznym, to znaczy takim wewnątrz którego spalane jest paliwo dostarczające energii cieplnej. W silniku benzyno­wym (czyli silniku spalinowym o zapłonie iskro­wym) pary benzyny mieszane są z powietrzem i następnie zapalane za pomocą iskry elektrycznej.

Silniki spalinowe dwusuwowe

Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy.

Klasyfikacja silnika spalinowego

Klasyfikacja silnika Suzuki SJ413 Ze względu na sposób zapłonu -silnik o zapłonie iskrowym Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego -silnik z tłokiem posuwisto-zwrotnym Ze względu na układ cylindrów -silnik rzędowy Ze względu na ilość suwów w cyklu roboczym -silnik czterosuwowy Pojemność skokowa -1324 cm3 Średnica cylindra, skok tłoka -74.

Silniki spalinowe czterosuwowe

Cykl pracy silnika czterosuwowego składa się z czterech suwów. Przestrzeń pod tłokiem nie jest tu wykorzystywa­na, w przeciwieństwie do silnika dwusuwowego.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. nastąpił szybki rozwój silników elektrycznych i silników spalinowych tłokowych i turbin cieplnych.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

pobiera ciepło ze źródła o temperaturze wyższej (ciepło spalania paliwa w silniku spalinowym lub w turbinie), przetwarza jego część na pracę mech. silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Praktyczne zastosowanie znalazły dotychczas jedynie silniki rakietowe spalinowe; silniki te pobierają tlen potrzebny do spalania paliwa z utleniaczy będących składnikami rakietowych materiałów pędnych znajdujących się w napędzanym obiekcie (w przeciwieństwie do silników odrzutowych spalinowych pobierających tlen z atmosfery); rozróżnia się silniki rakietowe spalinowe na materiały pędne: stałe,

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Silnik samolotu

Wilbur i Orville Wright rozwiązali ten pro­blem stosując mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Bracia Wright doko­nali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 r.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. silnik turbowentylatorowy, który wyposażony jest w duże, umieszczone z przodu śmigło o wie­lu łopatach, które wtłacza powietrze do komory spalania silnika.

Awaria silnika helikoptera

W przypadku awarii silnika, główny wirnik heli­koptera zwalnia i nie dostarcza już niezbędnej siły nośnej.

Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

Silnik dieslowski W końcu silniki benzynowe zastąpiono silnikami dieslowskimi, pracującymi na o wiele mniej nie­bezpiecznym paliwie, jakim jest ropa.