IDEE-SIŁY

 

IDEE-SIŁY ang. thought-forces; fr. idees-prees; nm. Ideenkrafte, Kraft-Ideen

W tradycji neoplatońskiej: znajdujące się w Bogu mądrość, słowo i myśl, które stworzyły świat, przenikają go i zachowują jego spójność. 

U A. Fouillce'go: aprioryczne przed­stawienia, które nie tylko mają...

Impuls siły

impuls siły; inaczej popęd (P). Od wielkości i kształtu popędu zależy prze­bieg dynamiki danego ruchu, np. po­pęd pionowej składowej siły reakcji podłoża w chodzie prawidłowym.

Kierunek siły mięśnia

kierunek siły mięśnia; styczna do ścięgna lub włókien mięśniowych prze­chodząca przez punkt przyczepu mięś­nia, inaczej jest to prosta, na której „leży" wektor siły mięśniowej, przy czym grot strzałki wskazuje zwrot wektora na danym kierunku.

Ramię siły mięśnia

ramię siły mięśnia; jest to odległość mierzona prostopadle od linii działania siły mięśniowej do osi obrotu w stawie. Zob. też hipomochlion.

Czy istnieje związek pomiędzy okresem działania czynnika patogennego, jego siłą i konsekwencjami?

Zdaniem H. Spionek (1965), w przypadkach ciężkich zaburzeń i deformacji rozwojowych zazwyczaj działały pojedyncze czynniki patogenne o dużej sile i we wczesnym okresie rozwoju płodowego. W przypadkach zaburzeń lekkiego stopnia wiele słabszych czynników patogennych działało jednocześnie bądź...

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po zakończeniu I wojny światowej flota powietrzna Francji stanowiła znaczącą siłę, lecz nieprzeprowadze-nie koniecznej modernizacji sprzętu sprawiło, że w połowie lat trzydzie­stych jej wartość bojowa była znacz­nie niższa niż sił powietrznych Wiel­kiej Brytanii, Włoch czy Niemiec. Sytuację...

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. pod dowództwem gen. Marie Pierre *Koeniga objęły niemalże wszystkie grupy ruchu oporu. Początkowo liczyły ok. 30 tys. lekko uzbrojonych żołnierzy. W czerwcu 1944 r. ich liczebność wzrosła do ok. 200 tys. żołnierzy. Okazały się przydatne działając na...

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

Siła elektrostatyczna

Oddziaływanie elektromagnetyczne - chyba najważniejsze w fizyce. Pozwala wyja-śnić nie tylko zjawiska elektryczne ale też siły zespalające materię na poziomie ato-mów, cząsteczek. Przewodniki i izolatory. Doświadczenie z naładowaniem pręta meta-lowego i pręta szklanego. Zdolność izolacyjna stopionego...

STOSOWANIE SIŁY W REGULOWANIU SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wg Sztokholmskiego International Peace Research Institute – wojną jest większy konflikt zbrojny , w którym przez dłyższy czas walcza oddziały wojskowe podległe dwóm lub więcej rządom i co najmniej jednej zorganizowanej organizacjiLiczba konfliktów waha się wgranicach od 150 – 450 i zginęło ok. 12 do 35...

Kurs oparty na parytecie siły nabywczej

 

Kurs oparty na parytecie siły nabywczej - jest to taka ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziomie konkurencyjność międzynarodową. W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu...

Poezja awangardowa - W jedności siła

Przyboś sam siebie nazwał „pierwszym poetą, w którego utworach pojawiło się po wojniesłowo Polska wymówione bez fałszywego patosu”. Jego ówczesna poezja to pochwała soli-darności społecznej, tyleż spontanicznej, co i zorganizowanej, gdy (jak pisze w wierszu Cen-trum) –

Gniazda zrzeszeń, sieci...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Prawo międzynarodowe nie zawiera zakazu wszczynania wojen domowych.Wyjątkiem jest użycie siły przeciwko prawu narodów do samostanowienia uznanemu w Karcie i innych aktach międzynarodowych.Przy podejmowaniu prób uzasadnienia legalności udzielanej pomocy w wojnach domowych wyłoniły się dwa stanowiska:...

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

■ Zasięg...

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

JAK PRAWO CYWILNE OKREŚLA SIŁĘ WYŻSZĄ

Siła wyższa jest każde zdarzenie zewnętrzne występujące z takim natężeniem, że jego szkodliwym skutkom nie da się zapobiec zwyczajnie używanymi środkami.

Linia działania siły mięśnia

Kierunek, w jakim mięsień działa podczas swego skurczu, można oznaczyć linią prostą, tzw. linią działania siły mięśnia. Na ogół otrzymujemy ją łącząc linią prostą środek powierzchni przyczepu początkowego ze środkiem powierzchni przyczepu końcowego. Występuje to wyłącznie wtedy, gdy...

zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców

zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli dostawcy przedsiębiorstwa są w stanie podnieść ceny lub obniżyć jakość lub ilość dostarczanych towarów i usług. Dostawcy są silni, gdy rośnie stopień ich koncentracji lub zorganizowania, gdy istnieje niewiele...

IDEE - SIŁY

W filozoficznej teorii A. —> Fouilée uświadomionei aktywne (w formie swoistej skłonności do samourzeczywistnieniasię) treści myślowe (np. idea wolności) pobudzająceludzi do działania; tkwiąc jednocześnie w każdymbycie w postaci specyficznych pragnień, uczuć i myśli i.-s. sąimmanentną siłą...

Badanie siły chwytu

Wykonanie: Badający pompuje mankiet do pomiaru ciśnienia krwi do ok. 26,7 kPa 200 mm Hg); poleca się pacjentowi ściskać go możliwie najsilniej.

Interpretacja: Przy normalnej funkcji ręki powinien być uzyskany wynik ok. 26,7 tPa (200 mm Hg) lub nieco wyższy; należy pamiętać o różnicy siły między...