Siła i słabość człowieka w literaturze o wojnie i okupacji

Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny światowej były ściśle związane z tragiczną sytuacja narodu będącego pod okupacją hitlerowską. Wojna wywarła niezatarte piętno na psychice każdego człowieka, który zmuszony był przejść przez to piekło. Pamięć o tym nie zginęła mimo upływu lat...

Rola siły w stosunkach międzynarodowych

Siła jest jednym z zasadniczych elementów polityki zagr. państwa. Jest to zdolność państwa do efektywnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Służy realizacji określonych celów, potrzeb, interesów. Do najważniejszych atrybutów siły należy czynnik wojskowy. Najczęściej utożsamiana jest z...

Siła nabywcza

Siła nabywcza to skłonność konsumentów do zakupu dóbr i usług opierająca się o posiadane przez nich zasoby pieniężne i skłonności do zakupu na kredyt. Zagregowana siła nabywcza na rynku czy gospodarce narodowej, przedstawia całkowity dyspozycyjny dochód po opłaceniu podatków, a zatem mówi o...

Siła chwytu

siła chwytu; zdolność rozwijania potrzebnej siły w chwycie. Jest traktowana przez wielu specjalistów jako obiektywna ocena sprawności fizycznej i jeden z ustalonych parametrów określających wydolność fizyczną ręki. Uważa się ją za wykładnik zdrowia oraz podstawę osiągnięcia sukcesów w ręcznej...

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

Nazwę „Wehrmacht" przywróciła ustawa z 16 marca 1935 r., prze­kształcając istniejącą w czasach re­publiki weimarskiej 100-tysięczną zawodową Reichswehrę (Reichs-wehr) w masową nowoczesną armię.

Paragraf 1 ustawy wprowadził po­wszechną służbę wojskową, paragraf 2 określił stan wojska w okresie...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią zaszczyty. Potrzeba dominacji tkwi w każdym z nas, ale najczęściej ogranicza się ona do najbliższego kręgu rodziny...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Określenie napaści(agresji)

Wg.Karty następujące akty bez względu na to czy wypowiedziano wojnę będą uważane za akt napaści:

1.inwazja lub atak dokonany przez siły jednego państwa na terytorium drugiego albo okupacja wojskowa,nawet czasowa,będąca następstwem takiej inwazji.albo aneksja,przy użyciu siły,terytorium państwa lub...

ĆWICZENIE I SILA ŚLADU

W jednym z eksperymentów ( J.R. Anderson,1981) przedstawiano badanym 20 par skojarzeń typu „pies-3”. Badani uczyli się tych par tak, aby przypomnieć sobie cyfrę 3, gdy pojawi się słowo pies. Listę par prezentowano siedmiokrotnie. Okazało się, że w miarę ćwiczenia poprawiało się znacznie odtwarzanie...

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin siły społeczne

a) H. Radlińska prowadza ww. pojęcie do uzdolnień i cech jednostek i grup społecznych, wyrażających się lub mogących się wyrazić w jakiejkolwiek dziedzinie aktywności. Pedagogika społeczna, zdaniem autorki, interesuje się rolą jednostek ( grup) silnych, zdolnych do pracy w środowisku, jak i słabych...

SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek.

Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej –...

Moment siły

moment siły; iloczyn siły i jej ra­mienia. Na stawy działają momenty sił rozwijane przez mięśnie oraz siły zewnętrzne, np. siła ciężkości. Zob. też ramię siły mięśnia.

Miłość - siła budująca czy niszcząca?

Miłość - siła budująca czy niszcząca?

A właściwie to dlaczego od razu budująca albo niszcząca? Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika "budowlanego". Proponuję zatem zastanowić się nieco bardziej ogólnie - poszukajmy jaką rolę odgrywa miłość...

Siła oddziaływania nabywców

Pozycja przetargowa przedsiębiorstw danego sektora zależy od kilku istotnych czynników. Przede wszystkim, zgodnie z podstawową tezą ekonomii, zależy od relacji podaż - popyt. Ze względu na nią możemy wyróżnić rynek klienta oraz producenta.

Siła przetargowa nabywców jest w rzeczywistości kształtowana...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zasada nieinterwencji

Interwencja-mieszanie się do spraw drugiego państwa w sposób władczy,zwłaszcza w drodze groźby użycia siły lub jej użycia.Zawarta w Karcie zasada zabraniająca użycia siły obejmuje zakaz interwencji zbrojnej.

Deklaracja Zasad Prawa Międzyn.z 1970-panstwa zobowiązane są powstrzymać się od...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Samoobrona indywidualna i zbiorowa

Wg.Karty żadne postanowienie Karty nie narusza prawa każdego członka ONZ do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony przeciwko zbrojnej napaści.zanim Rada Bezpieczeństwa nie zastosuje środków koniecznych do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.Srodki, które podjęły państwa do samoobrony...

WOJNA LĄDOWA - Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej

Art.1 Regulaminu haskiego z 1907-ustawy ,prawa i obowiązki wojenne stosuje się nie tylko do armii,ale też do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych jeżeli:mają na czele osobę odpowiedzialną za podwładnych,nosza stała i dającą się z daleka rozpoznać odznakę wyróżniającą,jawnie noszą...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w...

„Poza zasadą przyjemności” - Siła sugestii

Przyczynę tej zmiany Freud upatruje jednoznacznie w sile sugestii nas. Sugestia bowiem jest nie dającym się do niczego zredukować prafenomenem, podstawowym faktem życia człowieka. Ale istota sugestii, to znaczy warunki, w jakich bez dostatecznych racji logicznych ktoś ulega jakimś wpływom, nie...

Ludność, zasoby i struktura siły roboczej

Struktura wiekowa ludności przedstawia liczebność poszczególnych roczników w danym roku z podziałem na płeć, z których składa się cała ludność kraju. W przypadku braku zewnętrznych zakłóceń każda starsza grupa wiekowa jest w wyniku zgonów mniej liczna od młodszej, co stwarza tzw. piramidę...

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY SIŁY ROBOCZEJ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Przepływ siły roboczej to zmiana miejsca pobytu i zamieszkania na okres nie krótszy niż jeden rok.

Wymiana ta dokonuje się pod wpływem czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych, głównie ze względu na zróżnicowanie stawek płac (większego dochodu). Wymiana siły roboczej może być korzystna dla obu...