Scharakteryzować sieci typu Lan i Wan.Opisać standardy i topologie.

W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci firmy Intranet, aż do globalnej sieci łączącej komputery znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi Internetu, wszędzie połączenie komputerów ze sobą okazuje się, jeżeli nie niezbędne, to niezwykle przydatne. Sieć komputerowa, układ komputerów i urządzeń końcowych ( np. drukarka) połączonych między sobą ...

Sieci komputerowe

Temat: Sieci komputerowe (LAN) czyli sieci lokalne Środki dydaktyczne: prezentacja \"Sieci komputerowe LAN\" w programie Power Point (przykładowa prezentacja), karta sieciowa, kable: skrętka, koncentryk, światłowód, komputery w pracowni tworzące sieć, koncentrator. Cele: * poznanie elementów sieci lokalnych, topologii i architektury sieci, zasad jej działania * kształcenie umiejętności pracy z programem Power Point, kształcenie nawyków samodzielnego myślenia * ...

Opisz budowę lokalnej sieci komputerowej LAN

W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci firmy Intranet, aż do globalnej sieci łączącej komputery znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi Internetu, wszędzie połączenie komputerów ze sobą okazuje się, jeżeli nie niezbędne, to niezwykle przydatne. Sieć komputerowa, układ komputerów i urządzeń końcowych ( np. drukarka) połączonych między sobą ...

Tworzenie sieci dostaw

Charakterystyka

Sieci dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, w których grupa niezależnych firm konkuruje i kooperuje ze sobą w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Nazwa sieć dostaw często jest zamiennie używana z określeniem...

Projekt sieci komputerowej

1.Założenie projektu Sieć, której strukturę przedstawiamy poniżej ma znaleźć swoje zastosowanie w całkiem sporym budynku (z wieloma pomieszczeniami). Można założyć, że jest to biurowiec lub hotel . Serwer znajdować się będzie w budynku mniejszym. Wszystkie stacje robocze mają mieć dostęp do sieci Internet. W tym celu wszystkie przełączniki połączymy z router`em a jego samego połączymy z serwerem, którego zadaniem będzie opiekować się siecią. Budynek ma w ...

Charakterystyka sieci komputerowych - informacje ogólne

Charakterystyka sieci komputerowych Sieć komputerowa (angielskie computer network), układ komputerów i urządzeń końcowych (np.drukarka) połączonych między sobą szeregowymi łączami komunikacyjnymi, umożliwiającymi wymianę komunikatów między poszczególnymi stanowiskami. Sieć komputerowa zapewnia bezpieczny dostęp użytkowników do wspólnych zasobów takich jak dane lub urządzenia peryferyjne. Dostęp komputera do sieci komputerowej odbywa się za pośrednictwem ...

Zasady obliczeń zwarciowych w sieciach wysokiego napięcia

Spośród wielu możliwych sposobów wyznaczania spodziewanych wartości prądu zwarciowego wskazane jest przy doborze aparatów i urządzeń elektrycznych w warunkach krajowych stosować metodykę przedstawioną w normie PN-74E-05002. Sposób obliczeń przedstawiony w tej normie opiera się w swych założeniach na metodzie składowych symetrycznych, co w ostatecznym zastosowaniu umożliwia obliczanie nie tylko zwarć symetrycznych, ale i niesymetrycznych. 1. Wybór warunków ...

SIEĆ KOMPUTEROWA

Sieć teledacyjna, sieć transmisyjna, system telekomunikacyjny, połączenia komputerów lub innych urządzeń pozwalające na wymianę danych lub dzielenie zasobów, takich jak moce obliczeniowe, oprogramowanie, usługi urządzeń wejścia/wyjścia; system pozwalający na wymianę informacji pomiędzy co najmniej...

Sieci gospodarcze

Jakie siły we współczesnej gospodarce powodują formowanie i rozprzestrzenianie się sieci gospodarczych? Są to narastające stopniowo i okresowo przyspieszane przekształcenia struktury przemysłu i całej gospodarki (Batten, Casti, Thord 1995). Prowadzą one do rosnącego zróżnicowania produktów i usług...

Klasyfikacja sieci

Ze względu na obszar jaki obejmują swym zasięgiem, przeznaczenie i przepustowość sieci można podzielić na następujące klasy:

a)  lokalna sieć komputerowa (LAN - Local Area Network) - jest to sieć łącząca użytkowników na niewielkim obszarze (pomieszczenie, budynek).

Sieci te charakteryzują się...

Sieć sklepów

Definicja-

Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

Sieci komputerowe

Warstwy modelu: (ISO) każda warstwa daje od siebie nagłówek 7. aplikacji - metody dostępu do tych wszystkich warstw 6. prezentacji - tłumaczenie danych,definiowanie formatu oraz odpowiedniej składni 5. sesji - ustanowienie połączenia,zapewnia wymianę danych 4. transportowa - zajmuje się pakietami, ustanawia kolejność(odpowiada za składanie pakietu z dużej ilości składanych plików) 3. sieciowa - metody rozłączania i utrzymywania połączenia sieciowego oraz jego ...

Scharakteryzować urządzenia aktywne sieci LAN

Do aktywnych urządzeń sieci LAN należą:

regenerator (repeater) – jest urządzeniem pracującym w warstwie fizycznej modelu OSI, stosowanym do łączenia segmentów kabla sieciowego. Regenerator odbierając sygnały z jednego segmentu sieci wzmacnia je, poprawia ich parametry czasowe i przesyła do...

Sieci i sploty naczyniowe

Zespolenia gałązek tętniczych z sobą lub też gałązek żylnych z sobą mogą być tak liczne, że powstaje cała sieć naczyń jednorodnych. Od sieci naczyń włosowatych różnią się one tym, że tutaj tętnice nie zbierają się w żyły, jak w układzie włosowatym, lecz przechodzą w ten sam rodzaj...

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe Sieć jest zbiorem komputerów, połączonych ze sobą w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych. Sieć pozwala na łatwą wymianę plików i informacji, umożliwia wspólne korzystanie z wyposażenia: drukarki, modemu i urządzenia do przechowywania danych. Także połączenie z Internetem może być wspólnie wykorzystywane przez wszystkie komputery w sieci. Sieć może składać się tylko z dwóch połączonych kablem komputerów lub być tak ...

Protokoły na poziomie IP oraz zasady adresacji w sieci IP

HTTP – (Hype Text Transfer Protocol) protokół przesyłania hipertekstu [warstwa aplikacji] TCP – (Transmission Control Protocol) protokół sterujący transmisją ARP – (Adress Resolution Protocol) protokół odwzorowania adresów DNS – (Domain Name System) usługa zapewniające zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową UDP – (User Datagram Protocol) datagramowy protokół użytkownika [warstwa ...

Omówić topologie sieci LAN

Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie, takie jak magistrala, pierścień, gwiazda, drzewo czy siatka.

Topologia gwiazdy:

Najszerzej wykorzystywaną topologią (w sieciach bezprzewodowych) obecnie, jest topologia gwiazdy. W celu komunikacji wykorzystuje jedną centralną bazę (Access...

Komunikacja i informacja w sieciach komputerowych

KOMUNIKACJA I INFORMACJA W SIECIACH KOMPUTEROWYCH Internet jest to pewna ilość sieci lokalnych połączonych w jedną całość. Słowo to oznacza ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata, której początki datuje się na lata sześćdziesiąte. Na zlecenie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych utworzono agencję ARPA. Jej zadaniem było zaprojektowanie sieci komputerowej dającej możliwość łączności w ...

Sieć

Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektowania sieci. W niniejszym module omówiono znaczenie szerokości pasma, wyjaśniono sposoby jego obliczania oraz pomiaru. Funkcje sieci są opisywane przy użyciu modeli warstwowych. W module 2 omówiono dwa najważniejsze modele, tj. model OSI (ang. Open System Interconnection) i model TCP/IP (ang.

Przepływy, oddziaływania w przestrzeni, sieci

Między miastami i regionami odbywają się przepływy ludzi, dóbr oraz informacji. Miasta i regiony oddziałują na bliższe i dalsze otoczenie. Te przepływy i oddziaływania dokonują się za pomocą sieci transportu i łączności. Razem wzięte, są ważnymi charakterystykami przestrzeni geograficznej i...