Kryształowe sfery Eudoksosa

Wewnątrz niej mieściły się sfery pozostałych ciał niebieskich, które jednak nie były bezpośrednio do nich przyczepione, lecz do innych jeszcze sfer. Sfera ognia sięgała aż do sfery Księżyca.

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Sfery działań administracji

- Zakaz ingerencji administracji (sfera piąta)- może być osadzony na tych postanowieniach konstytucji, które nie dopuszczają żadnego wyjątku lub dopuszczony wyjątek określają dokładnie.

Sfery rozwoju człowieka

(umiejętności) –komunikacja, empatia, asertywność rozwój psychiczny okres prenatalny- życie wewnątrz maciczne i narodziny niemowlęcy- pierwsze 12 miesięcy wiek po niemowlęcy - od 1 do 3 lat wiek przedszkolny- od 3 do 7 lat młodszy wiek szkolny od 7 do 11-12 lat wiek dorastania- od 12-13 do 17-18 lat wiek dojrzały- od 18 do 65 lat wiek starszy- od 65 lat trudności - Braki w zaspokojeniu podstawowych potrzeb biologicznych człowieka - Zagrożenie poczucia ...

SFERA

Harmonia (muzyka) sfer. Sfera niebieska niebo, sklepienie nieba, kula niebieska, firmament; twór geometryczny: kula o dowolnym promieniu, w której środku znajduje się obserwator.

Periodyzacja rozwoju oraz sfery rozwoju

Możliwe jest też wyróżnianie jeszcze innych sfer rozwoju niż podane wyżej.

Platon: polityka jako sfera działania etycznego

Filozofia polityczna i rządy polityczne dotyczyły funkcjonowania sfery publicznej niedostępnej dla zwykłych ludzi. Pozostałym mieszkańcom polis brakowało kwalifikacji intelektualnych i moralnych, aby móc uczestniczyć w sferze publicznej.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dlatego każdy z wymienionych podmiotów stara się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby usuwać lub przynajmniej oddalać zagrożenia i eliminować własny lęk, obawy, niepokój i niepewność.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.

Kultura średniowiecza koncentrowała się w głównej mierze na sacrum, jednak nie oznacza to bynajmniej, że sfera profanum była w niej nieobecna. Inne zjawisko artystyczne baroku nurt dworski dotyczy sfery profanum.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

Kultura średniowiecza koncentrowała się w głównej mierze na sacrum, jednak nie oznacza to bynajmniej, że sfera profanum była w niej nieobecna. Inne zjawisko artystyczne baroku nurt dworski dotyczy sfery profanum.

Polityka jako sfera władzy panstwowej

Wybitny niemiecki uczony Max Weber (1864-1920) postrzegał politykę jako sferę sprawowania władzy państwowej i walki o tą władzę. Urzędnik powinien bezstronnie administrować powierzoną sobie sferą spraw.

OKRES DORASTANIA - Zmiany w sferze społeczno - moralnej

Okres dorastania wiąże się z wieloma etapami w sferze moralnej. Młodzież coraz mniej przebywa w domu, zwiększa sferę kontaktów poza nim.

Relacja administracji w sferze wewnętrznej

Należy zbadać, które "gałęzie" administracji publicznej mogłyby zostać zastąpione przez prywatny sektor usług, a które dałyby się przekształcić w agencje rządowe pracujące w podobnych do sfery prywatnej, warunkach konkurencji (posiadające własny budżet i plan realizowanych przedsięwzięć bez narzucanego z góry sposobu realizacji zadań, ale z określonymi procedurami zwierzchniej kontroli).

SFERY INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

Naturalną sferą inwestowania Venture Capital są wszelkie innowacje.

Przenikanie sfery prywatnej do informacji publicznej

istnieją kategorie osób – aktorów, polityków, celebrities – których funkcjonowanie w sferze publicznej uzależnione jest tylko i wyłącznie od zainteresowania opinii publicznej ich życiem prywatnym.

Przejawy regionalizmu w sferze ekonomicznej, politycznej i kulturalnej

Przykładem regionalizmu w sferze politycznej może być Pakt Ligi Narodów - gdzie regionalizm był instrumentem zapewniania pokoju na świecie ( protokół genewski zezwalał na tworzenie struktur regionalnych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego).

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej (cz.

Zmiany w sferze fizyczno-motorycznej człowieka

ZMIANY W SFERZE FIZYCZNO –MOTORYCZNEJ CZŁOWIEKA Człowiek przechodząc przez różne okresy swojego życia zmienia się, dostosowując się do ich wymagań.

Żywność i żywienie w ujęciu historycznym- zmiany w narzędziach i procesach technologicznych wykorzystywanych w sferze żywności i ich uwarunkowania

Celem poniższej pracy jest uzmysłowienie czytelnikowi, a przede wszystkim sobie samemu jak ogromne zmiany w narzędziach i procesach technologicznych dokonały się w sferze żywności i żywienia w toku historii. Zacier sfermentował i takie były ponoć początki piwa.

Jaka jest sfera rozumienia przekazów językowych w autyzmie?

Przy wnikliwej obserwacji zachowań dzicci z autyzmem zauważa się kilka prawidłowości dotyczących sfery rozumienia przekazów językowych.