Choroba niedokrwienna serca.

fakt przebycia zawału serca, stanowiące dowód wprost na chorobę wieńcową oraz objawy pośrednio wskazujące na tę chorobę: zaburzenia rytmu serca i przewodzenia (bloki serca).

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna

I na tych to wiadomościach serca i instynktu musi się opierać rozum, i na nich budować wszystkie swoje wywody. W osiągnięciu satysfakcji z naszego życia na pewno pomaga poczucie miłości, wypływające z serca.

ZAWAŁ SERCA

Scieńczała ściana lewej komory, utworzona przez tkankę martwiczą oraz bliznę łącz-notkankową, nie bierze aktywnego udziału w skurczu serca, lecz ulega wypchnięciu pod wpływem ciśnienia śródkomorowego w okresie skurczu serca.

Osłuchiwanie serca

Osłuchiwanie serca ma na celu ustalenie: -- jakie właściwości inają tony serca oraz odstępy między nimi, czy występują szmery nad sercem.

Zaburzenia rytmu serca

Przyczyny Do najczęstszych przyczyn zaburzeń rytmu serca należą: •    choroby serca: wrodzone wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, kardio-miopatie, tzw.

Referat o sercu

Serce człowieka Serce człowieka Spis treści * 1 Serca mięczaków i stawonogów * 2 Serca strunowców o 2. 4 Praca serca człowieka * 3 Choroby serca człowieka * 4 Zobacz też * 5 Linki zewnętrzne Serca mięczaków i stawonogów Budowa serca bezkręgowca, półschemat.

SERCE

W czasie wysiłku przepływ krwi przez serce wzrasta, w przypadku treningu serca wzrost ten jest realizowany poprzez zwiększenie objętości wyrzutowej komór, natomiast serce nietrenowane realizuje to poprzez większą częstotliwość bicia.

Jak Christiaan N. Barnard dokonał przeszczepu serca?

Oznacza to, że funkcje serca i płuc mogą być kontynuowane nawet po wyjęciu serca przez chi­rurgów podczas operacji. 1923) opracował metodę pozwalającą na odżywia­nie serca i podtrzymywanie pracy układu krążenia do momentu, kiedy nowe serce będzie w stanie przejąć funkcje starego narządu.

SERCE

Serce serc napis na grobie Bolesława Prusa na warszawskich Powązkach, będący przekładem łac. „Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie - dla pokrzepienia serc.

Niewydolność serca

   Okres dzieciństwa -    U dzieci starszych i młodzieży przyczyną niewydolności serca są zazwyczaj nabyte choroby serca: zapalenie mięśnia sercowego, choroba reumatyczna, choroby mięśniowo-nerwowe przebiegające z kardiomiopatią, zmiany w sercu spowodowane przyjmowaniem leków kardioloksycznych (doksorubicy-na).

Wpływy funkcjonalne na kształt i położenie serca

W pionowej postawie ciała serce ustawione jest niżej, podobnie jak serce starcze, a w związku z wydłużeniem się aparatu wieszadłowego—korony serca, przyjmuje położenie bardziej strome, odwrotnie niż w poziomym położeniu, kiedy przepona ustawia się wyżej i serce przyjmuje wyższe położenie i układa się bardziej poprzecznie.

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE SERCA I OSIERDZIA

Wspominaliśmy również, że położenie serca wykazuje różnice zależnie od wieku i płci, jak również wybitne różnice budowy konstytucyjnej, że oddychanie wpływa na położenie serca oraz jakie ruchy wykonuje serce w chwili skurczu.

Jak pracuje serce?

Mówiono, że nieczuli ludzie mają serce z kamienia, lojalni mają wierne serce, dzielni mają lwie serce. Poza tym krew przepływająca przez prawą stronę serca jest bardzo uboga w tlen, jako że znajduje się właśnie w drodze do płuc, gdzie zostanie utlenowana.

Serce

Serce dzieli się na dwie podobne do siebie połowy boczne: prawą lub serce prawe, w którym krąży krew żylna, oraz lewą lub serce lewe, w którym krąży krew tętnicza.

Wielkość serca

Serce kobiece jest przeciętnie mniejsze i lżejsze niż męskie (waga serca kobiecego wynosi przeciętnie 220 g, objętość około 210 cm3; stosunek wagi serca do wagi ciała wynosi u mężczyzny 1 : 170, u kobiety 1 : 183); podczas ciąży wielkość i waga serca wzrasta.

Serce

Ccwa sercowa zakrzywia się w pętlę sercową i poszerzając się różnicuje w zatokę żylną (sinus renosus), przedsionek (atrium), komorę (uentriculus) oraz opuszkę serca (bulbus cordis).

Czym jest serce człowieka?

Skurcze serca są kontrolowane przez układ nerwowy zwany węzłem zatokowo-przedsionkowym. Serce nie jest po prostu jedną pompą, czyli pojedynczą pustą torbą; można je raczej porównać do dwóch pomp położonych tuż obok siebie.

Ożywianie serca

Z góry skazane na niepowodzenie, a więc niecelowe są próby reanimacji serca: 1) jeżeli zatrzymanie serca jest wynikiem od dawna toczącego się w ustroju procesu chorobowego, jak niewydolność krążenia, zapalenie płuc, ciężka miażdżyca itp.

Niewydolność serca

Ze względu na wiele inwolucyjnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym każdy dodatkowy czynnik będzie destabilizował układ krążenia i wpływał na wyzwolenie objawów niewydolności serca, np.

Asymetria serca

Badania na zwłokach oraz badania radiologiczne obok form pośrednich ustalają jednak również dwie inne krańcowo odmienne postacie w związku z obu krańcowymi typami konstytucyjnymi budowy ciała W typie leptosomicznym (czy też tym bardziej w jego przesadnej postaci — typie astenicznym) o wydłużonej, wąskiej i płaskiej klatce piersiowej serce jest bardziej wydłużone i skierowane bardziej pionowo (serce wiszące, car pen-dulum); w typie pyknicznym o ...