Nastroje końca XIX w i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia - D W U D Z I E S T O L E C I E M I Ę D Z Y W O J E N N E

Człowiek stał się panem świata, sięgnął do najgłębszych tajemnic natury (teoria względności Einsteina, energia promieniotwórcza, zasada niepewności Heisenberga), zrewolucjonizował i ulepszył swoje życie (samochody, samoloty). Lecz z drugiej strony poczuł się niepewny wobec materii i kosmosu...

Pojęcie kontroli społecznej, jej sens empiryczny i doniosłość nomologiczna

Jeśli chodzi o sensowność empiryczną pojęcia kontroli społecznej, to — w znaczeniu, w jakim zwykło się mówić o owej właściwości pojęć — należy je uznać za wystarczająco sensowne.

Pytanie o sens życia w pieśniach J. Kochanowskiego

Pieśń jest gatunkiem liryki, jej korzenie sięgają aż do antyku.

Kochanowski pisał pieśni przez około dwadzieścia lat swego dojrzałego życia głównie w okresie dworskim ale także i w Czarnolesie. „Czego chcesz od nas Panie” jest manifestem religijnym, a zarazem manifestem filozofii humanistycznej. Ma...

Walory ideowe i artystyczne poezji Jana Kasprowicza (akcenty krytyki społecznej w sonetach ,,Z chałupy’’, w chałupie, pytanie o sens istnienia w hymnach ,,Święty mocny Boże’’, ,,Dies irea’’

,,W chałupie ‘’ jest opisem wiejskiej izby zamieszkanej przez dwie samotne kobiety - żyjące w nędzy robotnice.Utwór pozbawiony jest środków stylistycznych, przypomina rejestr inwentarza znajdującego się w izbie.Podmiot liryczny z fotograficzną dokładnością przedstawia szczegóły znajdujące się w...

Wyjaśnij sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni"

Powieść "Ludzie bezdomni" została napisana przez znanego i cenionego w kraju pisarza. Żeromski miał już w swym dorobku twórczym "Opowiadania" /między innymi: "Doktor Piotr", "Siłaczka", "Rozdziobią nas kruki, wrony..."/ oraz powieść "Syzyfowe prace". Bohaterami utworów, szczególnie opowiadań, byli...

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy

Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem. Dlatego nie potrafił sobie wyobrazić, jak groźny może stać się ogień. Jednak podszedł do tej "wielkiej...

Sens zastosowania metod statystycznych w badaniach jakościowych

Metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się uzupełniać (por. Gephart 1988). Jednocześnie wybór metod badawczych, a więc wybór procedury badań jest wyznaczany głównie przyjmowanym przez badacza paradygmatem i jego ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami. Jeżeli...

OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM

Oznaka to jakiś przedmiot naturalny (zastany), powiązany rzeczowo z innym przedmiotem (najczęściej jako skutek określonej przyczyny) i swoim zachodzeniem wskazujący na zachodzenie (swej) przyczyny. Na przykład wysypka na ciele jako oznaka (objaw) choroby, dym jako oznaka ognia. Podmiot traktujący pewien...

Teoria decyzyjna - Z perspektywy poszukiwania sensu

preferencje (cele) nie zawsze są ujawniane, a kiedy to ma miejsce preferencje są sprzeczne, zmienne, ambiwalentne oraz nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne

niejasne są tożsamości, co ma swoje źródło w wielości oczekiwań, które są nieprecyzyjne, niespójne i...

Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki

a) S-I=G-TA+TR – równanie wynikowe

G+TR>TA – nierównowaga budżetowa (deficyt)

G+TR

G+TR=TA – równowaga

b) S-I=G+TR-TA+B+L-P

c) S-I=(G+TR-TA) + (B+L-P) +NX

Z tych równań wynika, z jakim państwem mamy do czynienia. Na ile jest aktywne, a na ile pasywne. Inwestycje są to zakupy nowych dóbr kapitałowych...

Wyjaśnij sens ekonomiczny ceny równowagi

Cena, przy której rozmiary podaży (ilości oferowane produktu) zrównają się z rozmiarami popytu (ilości produktu, które konsumenci chcą kupić) nosi nazwę ceny równowagi rynkowej. Cena równowagi „oczyszcza” rynek z jakiejkolwiek nadwyżki popytu bądź podaży – dlatego nosi ona nazwę ceny czyszczącej...

Jedna czy wiele inteligencji? Czy wyodrębnienie wielu inteligencji ma sens? Podaj argumenty za i przeciw

 

Inteligencja to:

-ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i do wykonywania nowych zadań (Stern)

- efektywność wykonywania zadań (Tiepłow)

- zdolność uczenia się (Ferguson)

- zdolność rozwiązywania problemów (Piaget)

- to, co mierzą testy inteligencji (Boring)

Definicja zaproponowana...

Jaki sens mają zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dorastającego nastolatka?

Przeznaczenia: dla uczniów klas gimnazjalnych Czas trwania: lekcja 45min. / biologia lub godzina wychowawcza / Cele strategiczny:  Kształtowanie u młodzieży postaw prozdrowotnych Cele operacyjne: Uczeń:  Rozumie pojęcie edukacji zdrowotnej  Umie sformułować definicję zdrowia, dieta, zachowania prozdrowotne, zachowania antyzdrowotne, sprawność fizyczna, profilaktyka, higiena osobista  Umie wymienić negatywne i pozytywne skutki złej diety, braku ...

Sens życia.

Смысл жизни Смысл жизни... в чем же он.. и что это вообще такое... просто ли бессмысленное словосочетание?? Вряд ли... Наверное, в нем все-таки заключено глубокое значение, раз на протяжение многих десятилетий этот вопрос волновал людей, разгадку к которому они всегда ...