Walory ideowe i artystyczne poezji Jana Kasprowicza (akcenty krytyki społecznej w sonetach ,,Z chałupy’’, w chałupie, pytanie o sens istnienia w hymnach ,,Święty mocny Boże’’, ,,Dies irea’’

,,W chałupie ‘’ jest opisem wiejskiej izby zamieszkanej przez dwie samotne kobiety - żyjące w nędzy robotnice.Utwór pozbawiony jest środków stylistycznych, przypomina rejestr inwentarza znajdującego się w izbie.Podmiot liryczny z fotograficzną dokładnością przedstawia szczegóły znajdujące się w...

Chłopi’’ jako epopeja z życia wsi (nagroda Nobla, życie chłopskie w kontekście stanu posiadania, obyczajów religii, pracy i przyrody)

Rozwarstwienie mieszkańców Lipiec :

- organista, młynarz : nie utorzsamiają się ze wsią, lekceważą chłopów, bliższa jest im kuktura miejska, żyją dostatnio, wieś patrzy na nich zawistnym okiem

- Boryna, wójt, kowal: zintegrowani z życiem wsi, wierni tradycjom wsi, mają duże gospodarstwa...

Obraz warunków życia w powieściach Stefana Żeromskiego ,,Ludzie bezdomni’’ i ,,Przedwiośnie’’

PRZEDWIOŚNIE; proletariat

Cezary Baryka wracając do nieznanej mu ojczyzny już w pierwszym przygranicznym miasteczku rozczarowuje się ;jest ono nędzne senne i w niczym nie przypomina opisanych przez ojca miast, ,szklanych domów’’

Podczas pobytu na Chłodku poznaje realja wiejskiego życia.Mieszkają tam...

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Właściwy sens "Konrada Wallenroda" był tak jasny i czytelny, że Mickiewiczowi groziły kolejne represje.

Tradycje chwały wojennej i codzienności życia szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza

"Pan Tadeusz" wyrósł z bezmiernej tęsknoty poety za ojczyzną. Mickiewicz przebywał na emigracji we Francji. Liczne grono Polaków było skłócone. Sprawy polityczne, wzajemne oskarżenia i zarzuty - to główne rysy ówczesnej Wielkiej Emigracji. Wpływały one na wytworzenie się atmosfery nerwowości, tarć...

Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"

Tetmajer głosił niewiarę w sens życia i działania człowieka. Staff jest marzycielem przekonanym, że właściwy sens życia mieści się w tęsknocie do doskonałości i w dążeniu do ideałów /nawet jeżeli ich realizacja przerasta możliwości człowieka/.

Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa

Codzienny, mało efektowny trud nadaje sens życiu ludzkiemu.

Wyjaśnij sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni"

Powieść "Ludzie bezdomni" została napisana przez znanego i cenionego w kraju pisarza. Żeromski miał już w swym dorobku twórczym "Opowiadania" /między innymi: "Doktor Piotr", "Siłaczka", "Rozdziobią nas kruki, wrony..."/ oraz powieść "Syzyfowe prace". Bohaterami utworów, szczególnie opowiadań, byli...

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy

Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem. Dlatego nie potrafił sobie wyobrazić, jak groźny może stać się ogień. Jednak podszedł do tej "wielkiej...

Geneza i rozwój kultury, sposób życia i realizacja wzorców

Wzór kulturowy określa, jak jednostka powinna reagować na sytuacje uważane za ważne dla niej samej i dla grupy, do której należy, aby zachowywać się zgodnie z jej oczekiwaniami i nie popaść w konflikt z innymi członkami grupy. Wzór kulturowy jest więc mniej lub bardziej ustalonym sposobem zachowywania...

Różnorodność modeli życia rodzinnego

I. W kulturach występują zróżnicowane formy małżeństwa:

1. ze względu na liczbę członków związku małżeńskiego

a) małżeństwa monogamiczne (związek jednej kobiety i jednego mężczyzny)

b) " poligamiczne:– poliandryczne: (poliandria) związek jednej kobiety z więcej niż jednymmężczyzną –...

Sens zastosowania metod statystycznych w badaniach jakościowych

Metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się uzupełniać (por. Gephart 1988). Jednocześnie wybór metod badawczych, a więc wybór procedury badań jest wyznaczany głównie przyjmowanym przez badacza paradygmatem i jego ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami. Jeżeli...

PROCES POLITYCZNY - Dwa podejścia do dynamiki życia politycznego

paradygmat Hobbesa – najistotniejsze właściwości polityki to : stałość, stabilność i trwałość form życia politycznego. Sprzyja im utrzymywanie się lub dążenie do odtworzenia warunków spójności i całościowości zjawisk politycznych, środki takie posiadają państwa, systemy polityczne...

Przywiązanie - korzenie życia społecznego

Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywają przez niektórych wręcz - istotą stadną. Już Arystoteles pisał: "Aby żyć samemu trzeba być bogiem lub zwierzęciem. Skąd w ludziach taka potrzeba - bycia z kimś, poczucia czyjejś bliskości, odnalezienia ciepła i bezpieczeństwa w drugim człowieku...

Pierwszy rok w cyklu życia człowieka

Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Gdyby umownie przyjąć, iż nasze życia trwa około 100 lat, to pierwszy rok życia czyli okres niemowlęcy stanowi zaledwie 1% z całej linii życia.

Jednocześnie, gdy poddajemy analizie to, jakie przemiany rozwojowe dokonują się w każdym...

Drugi i trzeci rok życia rok życia w cyklu życia ludzkiego

Podobnie jak okres wcześniejszy czyli wiek niemowlęcy, tak i ten – wiek poniemowlęcy – mimo iż zajmuje niewielką część całej drogi życia człowieka, to jednak jego osiągnięcia są różnorodne i znaczące dla jakości rozwoju w okresach późniejszych. Nie sposób nie zauważyć, że rozwój w pierwszym...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Postęp w zakresie motoryki i rozwój mowy

Dzięki temu spostrzegany przez nie świat zaczyna być światem przedmiotów, czynności i zjawisk rozpoznawanych jako sensowne, a na dodatek wyzwalających w dziecku związane z ich sensem emocje.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Poczucie autonomii

Zdaniem Erika H. Eriksona kryzys rozwojowy i najważniejszy postęp w sferze osobowości dotyczą w tym okresie relacji pomiędzy trwałym poczuciem autonomii a tendencją do doświadczania wstydu i zwątpienia. Poczucie autonomii rozwija się w kontekście doświadczania posiadania kontroli w szeregu różnych...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Koordynacja własnej woli i woli innych ludzi

Warto w tym miejscu zauważyć, że czytelne określenie dziecku granic tego, na co może sobie pozwolić oraz konsekwentne nakłanianie go do respektowania zakazów czy wyjaśnianie mu ich sensu, wreszcie dawanie wsparcia w trudnościach, daje mu sposobność lepszego radzenia sobie z własną frustracją, szczególnie w sytuacjach, gdy własne pragnienia muszą pozostać niezaspokojone.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Trening czystości

Sfera życia, której opanowanie w zgodzie z kulturowymi normami rodzić może szereg przypadających na omawiany okres trudności dotyczy problemu wydalania. W naszej kulturze przywykliśmy oczekiwać od dwu-trzylatka, że potrzeby, o których tu mowa będzie ono załatwiać w określonym miejscu, na przykład w...