Senat

Kompetencje Marszałka Senatu są następujące: 1) stoi on na straży praw i godności Senatu, 2) reprezentuje Senat, 3) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, 4) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, 5) zwołuje posiedzenia Senatu, 6) ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, 7) przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich ...

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SENATU RP. TRYB FUNKCJONOWANIA

Organy Senatu: MARSZAŁEK SENATU- ( wicemarszałkowie nie są organami Senatu )- wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez conajmniej 10 senatorów w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.

Sejm i Senat

W Sejmie zasiada 460 posłów, a w Senacie 100 senatorów. Drugą izbą parlamentu jest Senat. Senat kończy swoją kadencję w tym samym czasie co Sejm. senat.

Organy Sejmu i Senatu oraz ich kompetencje

Senat utrzymał też instytucję Prezydium Senatu oraz Konwentu Seniorów (na poziomie regulaminowym).

Scharakteryzuj zasady wyboru Sejmu i Senatu

Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów  Senat składa się ze 100 senatorów.

Senat - skład, organy, kompetencje

W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Senat obraduje na posiedzeniach, a pracami kieruje marszałek Senatu.

Senat

W skład Senatu wchodzi I GO senatorów. Senat wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. Z województwa wybiera się dwóch senatorów, a z województwa warszawskiego i katowickiego po trzech senatorów.

Proces legislacyjny w Senacie

Dodatkowo prace Senatu są poddane ścisłym ramom czasowym: w odniesieniu do ustaw zwykłych termin dla zajęcia stanowiska przez Senat wynosi 30 dni od przekazania mu ustawy uchwalonej przez Sejm; nieco inne terminy odnoszą się do ustawy budżetowej (art.

Senat

  Senat jest drugą obok Sejmu izba parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn.

Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, Rada Ministrów przedstawia, odpowiednio Sejmowi lub Senatowi, informację o sprawie związanej z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, plany pracy Rady Unii Europejskiej, roczne plany legislacyjne Komisji Europejskiej oraz ...

Struktura wewnętrzna Senatu

Do istotniejszych różnic należy również: określenie liczby wicemarszałków Senatu (jest ich 3) w regulaminie Senatu, odmienna struktura komisji stałych (regulamin przewiduje istnienie 14 komisji, w tym 2 o charakterze funkcjonalnym: Ustawodawcza oraz Regulaminowa i spraw Senatorskich), brak możliwości powołania w Senacie komisji śledczej.

Tryb wyłaniania i kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu

Marszałek Sejmu wybierany jest przez Sejm z grona posłów, a Senatu przez senat z grona senatorów.

Tryb rozpatrywania przez Sejm stanowiska Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm

Niezwłocznie po ustaleniu tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Senatu albo po uzyskaniu informacji o przyjęciu ustawy przez Senat, bądź po bezskutecznym upływie terminu do podjęcia uchwały przez Senat, Marszałek Sejmu przesyła ją Prezydentowi, tekst ustawy przytwierdzony jest swoim podpisem.

POZYCJA PRAWNO USTROJOWA SENATU

Kompetencje własne Senatu: zgoda na zarządzenie referendum w sprawach szczególnych dla kraju przez prezydenta, powołuje 2 członków KRRiTV, l członka Komisji Selekcyjnej, 2 senatorów do KR Sądownictwa, 3 członków RPP, ustala składy delegacji Senatu do: Zgromadzenie Parł.

UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM

Senat może podjąć uchwałę o przyjęciu lub wprowadzeniu poprawek, ma na to 20 dni. Senat wzywa kandydata do udzielenia odpowiedzi na pytania Senatorów info.

Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

Na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany z ich składu senator sprawozdawca. Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie senatowi dodatkowego sprawozdania komisji, głosowanie.

Prace w Senacie nad ustawą uchwaloną przez Sejm

Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uważa się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwała Senatu podejmowana jest większością głosów przy quorum wynoszącym co najmniej połowę ustawowej liczby senatorów.

Podstawowe różnice występujące w wyborach do Sejmu i do Senatu

przez liczbę senatorów -w wyborach do Senatu rejestruje się każdego z kandydatów oddzielnie -w wyborach do Senatu zgłoszenie każdego kandydata wymaga poparcia około 3000 wyborców -o kolejności decyduje porządek alfabetyczny - w wyborach do Senatu wyborca głosuje na 1 listę zaznaczając X, ale może głosować na mniejszą liczbę kandydatów aniżeli wynosi liczba ...

Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu

Senat wybiera i odwołuje 2 senatorów do składu KRS, 2 członków KRR i T i 3 członków RP. W senacie głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart.

SENAT

, w dawnej Polsce najwyżsi dostojnicy świeccy i duchowni zasiadali w senacie w krzesłach, a senatorowie niżsi stopniem lub tylko tytularni - na ławach, a gdy zbrakło miejsc - na poręczach i drążkach. Senatorowie to dobrzy mężowie, senat zaś to złe zwierzę, łac.