Samorząd województwa (sejmik województwa)

Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. Statut województwa określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez sejmik oraz zasady działania klubów radnych.

Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa

Pozostałych członków zarządu , w tym nie więcej niż 2 wiceprzewodniczących, sejmik wybiera na wniosek marszałka, w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów, bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku.

Sejmik województwa

Artykuł 18 ustawy wojewódzkiej określa zakres wyłącznej właściwości sejmiku, a mianowicie sprawy: Prawotwórcze (stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) Organizacyjne (uchwalanie statutu województwa; uchwalanie przepisów ...

SEJMIK

nastąpiło zróżnicowanie sejmików wg zakresu ich funkcji: Sejmiki deputackie, trybunalskie, na których wybierano sędziów trybunalskich (deputatów); od 1578 do trybunału koronnego, od 1581 do trybunału dla Litwy.

Sejmik samorządowy

Sejmik tworzą delegaci wybierani z poszczególnych gmin w głosowaniu tajnym, spośród radnych. Budżet i wysokość składek ustala sam sejmik.

Pozycja, skład i struktura sejmiku

Sejmik województwa ze swego grona wybiera przewodniczącego sejmiku bezwzględną większością w głosowaniu tajnym i wiceprzewodniczącego ( nie więcej niż 3).

Przedstaw strukturę i kompetencje sejmiku i zarządu województwa

  Organem stanowiącym i kontrolnym na szczeblu województwa jest sejmik, na którego czele stoi przewodniczący (oraz do trzech wiceprzewodniczących).

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozszerzenie kompetencji sejmików

Wzrost roli sejmików łączony z coraz częstszym uzależnieniem szlachty od magnatów, wzmocnieniem stronnictw magnackich, utrudnieniami w zwoływaniu sejmu w czasie wojen i coraz mniej sprawnym prowadzeniem obrad — doprowadził do zmniejszenia się roli sejmu.

Marszałek a sejmik i wojewoda

Sejmik województwa Organ przedstawicielski Wyłaniany poprzez wybory Wszystkie organy samorządu działają w układach zdecentralizowanych (brak zasady podległości organizacyjnej). Sejmik rozstrzyga najważniejsze sprawy samorządowe na szczeblu wojewódzkim Ogólne problemy regionu.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym

Jest org. wyższego stopnia nad org. gminy, ale tylko w zakresie załatwiania przez te org. indywidualnych spraw z zakresu adm. państw., innych niż zadania zlecone. Organami kolegium są:

- Zgromadzenie Ogólne Kolegium

- składy orzekające

- przewodniczący kolegium

Rozpatrują:

- odwołania od decyzji

-...

Wybory do sejmików województwa

Za wybory odpowiedzialne są wojewódzkie, powiatowe i Obwodowe Komisje Wyborcze. Wybory odbywają się w sposób proporcjonalny (próg 5%głosów).W okręgach wybieranych jest od 5 do 15 radnych, podpisy pod listą powinny zawierać przeszło 1 min.300tys.nazwisk. Wybory uzupełniające.

Niezbędnym jest w przypadku...