Sejm RP

Czytaj Dalej

POZYCJA PRAWNO - USTROJOWA SEJMU RP

- model dwuizbowości zróżnicowanej ( Sejm: szersze możliwości działania niż Senat, zwłaszcza w zakresie kreowania i kontroli rządu, w których to dziedzinach Sejm posiada władne kompetencje nie przysługujące w ogóle Senatowi.

TRYB FUNKCJONOWANIA SEJMU RP

Na wniosek Sejmu lub 30 posłów Sejm może uchwalić tajność obrad.

FUNKCJA USTROJODAWCZA SEJMU RP

1- sze czytanie projektu ustawy po 30 dniach od dnia przedłożenia projektu ustawy Sejmowi d), ustawę: Sejm uchwala większością 2\3 głosów ( pół.

ORGANY WEWNĘTRZNE POMOCNICZE SEJMU RP

: projekty planów prac Sejmu, projekty porządku dziennego posiedzeń Sejmu i ich terminy, wnioski dotyczące trybu dyskusji, wnioski co do wyboru przez Sejm jego organów, zadania i przebieg pracy Kancelarii Sejmu, inne sprawy przekazane jemu przez Marszałka lub Prezydium Sejmu.

ORGANY WEWNĘTRZNE KIEROWNICZE SEJMU RP

Przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu, reprezentuje Sejm na zewnątrz, kieruje Prezydium Sejmu, zwołuje Konwent Seniorów, przewodniczy jego obradom, sprawuje piecze nad spokojem i porządkiem w Sejmie i na obszarze do niego należącym.

Funkcja kreacyjna Sejmu RP

2/ RM- jest powoływana w skomplikowanej procedurze przy współdziałaniu Prezydenta i większości sejmowej 3/ Ministrów ( i innych członków RM)- Sejm może wyrazić wotum nieufności, co rodzi obowiązek dymisji 4/ Trybunał Konstytucyjny- wszyscy jego członkowie są wybierani przez Sejm 5/ Trybunał Stanu- wszyscy jego członkowie są wybierani przez Sejm z wyjątkiem przewodniczącego, którym jest z urzędu Prezes Sadu ...

FUNKCJA KONTROLNA SEJMU RP

bądź klęska żywiołowa (tu 30 dni ) - funkcjonują też stale komisje Sejmu ( organy sejmu w zakresie kontroli organów adm.

FUNKCJA WEWNĄTRZORGANIZACYJNA SEJMU RP

Sejmu c), różnego rodzaju postępowanie w Sejmie ( dot.

FUNKCJA USTALANIA POLITYKI PAŃSTWA PRZEZ SEJM RP

Sejm ma prawo do podejmowania uchwał określających podstawowe kierunki działalności państwa, bo wynika to z zasady, ze Sejm jest wyrazicielem suwerennej woli narodu.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - UJEDNOLICENIE PRAW, SEJM

, bez praw nie może być prawdiwej wolności Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki - spory, zrywanie sejmów Wacław Potocki Nierządem Polska stoi - utwór wymierzony przeciwko bałaganowi prawnemu, mnogość i nieścisłość praw Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący Konieczniść utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski Zniesienie wolnej elekcji, tron dziedziczny, sejm jednoizbowy, prawa dla mieszczan,

Sejm i Senat w źródłach prawa RP

Sejm i Senat pełnią szczególną rolę w polskim systemie źródeł prawa.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

, bez praw nie może być prawdiwej wolności Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki - spory, zrywanie sejmów Wacław Potocki Nierządem Polska stoi - utwór wymierzony przeciwko bałaganowi prawnemu, mnogość i nieścisłość praw Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący Konieczniść utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski Zniesienie wolnej elekcji, tron dziedziczny, sejm jednoizbowy, prawa dla mieszczan, sejm - ...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w

, bez praw nie może być prawdiwej wolności Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki - spory, zrywanie sejmów Wacław Potocki Nierządem Polska stoi - utwór wymierzony przeciwko bałaganowi prawnemu, mnogość i nieścisłość praw Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący Konieczniść utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski Zniesienie wolnej elekcji, tron dziedziczny, sejm jednoizbowy, prawa dla mieszczan, sejm - ...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - LIBERUM VETO

Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski zniesienie liberum veto

Hugo Kołątaj Anonima listów kilka zniesienie liberum veto

Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła Patrioci: "Dom zawsze powinien ustępować krajowi",zniesienie liberum veto

Powrót posła Konserwat ( Starosta Gadulski ): liberum veto -...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - WZMOCNIENIE WŁADZY

Piotr Skarga Kazania sejmowe Ojczyzna jako matka i topos okrętu, osłabienie władzy

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - DUCHOWIEŃSTWO

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga IV O Kościele - odzielenie państwa od wpływów Kościoła

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między 3 osobami, Panem, Wójtem a plebanem - chciwość, zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich, bogaty tryb życia.

Wacław Potocki Czuj! Stary pies...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - ARMIA, WOJNA

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga III O wojnie

Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący utworzenia silnej armii

Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski stała armia (100tys.)

Hugo Kołątaj Anonima listów kilka stała armia (60tys.)

Stanisław Staszic...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - EDUKACJA

Stanisław Staszic Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego edukacja

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej Księga I O obyczjach rola rodziców w wychowaniu dzieci - przygotowanie do życia, Księga V O szkole - reforma szkolnictwa, dopuszczenie wszystkich męż. do nauki

Julian Ursyn Niemcewicz...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - UŻYWANIE ŻYCIA, PRYWATA

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między 3 osobami, Panem, Wójtem a plebanem - hazard, zbytki, prywata, rozrzutność, obojętność wobec ojczyzny i urzędów

Jan Kochanowski Miło szaleć, kiedy czas po temu - carpe diem, nie martwić o przyszłość

Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich Troja jest...