Sędzia

Sędzia

Czytaj Dalej

SĘDZIA

Por. Sąd. A kimż są ci sędziowie?, ros. a sudji kto*!, ze sztuki Mądremu biada, 2, 5, (1831, wyst. pol. 1858) Aleksandra Gribojedowa.

Księga Sędziów w Biblii mówi właściwie nie o sędziach, ale o 13 przywódcach, którzy w okresie ok. trzystu lat, pó śmierci Jozuego, bronili orężnie ojczyzny; dokładniej...

Zasada niezawisłości sądów i sędziów

Zasadę niezawisłości sędziowskiej wyraża obecnie art. 178 ust. 2 K. Niezawisłość oznacza stworzenie sędziemu pozycji umożliwiającej sprawowanie urzędu (orzekanie) w sposób zgodny z własnym sumieniem, w sposób wolny od jakichkolwiek możliwości bezpośrednich i pośrednich nacisków zewnętrznych...

Sędzia w prawie rzymskim

Druga faza procesu (apud iudicem ) zwyczajnego odbywała się przed sędzią jednostkowym lub sądem kolegialnym.

Sędzia jednostkowy (iudex unus ) był typową postacią procesów zwyczajnych. Była to osoba prywatna (iudex privatus ) powoływana do rozstrzygnięcia konkretnego sporu. Sędziego powoływała...

SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego

SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1907, wyst. w Wilnie t.r. Nie ma podziału na akty, miejscem akcji jest wnętrze karczmy. Dramat jest osnuty na tle zdarzenia autentycznego, zbrodni dokonanej w pewnej wsi we wsch. Galicji, odnotowanej w prasie i zakończonej procesem...

Sędzia

Sędzia, brat Jacka Soplicy i opiekun jego syna, został przedstawiony jako dobrzy, zaradny gospodarz, który dba o swój dobytek a także o przybyłych gości. Jest człowiekiem dojrzałym, przestrzegającym norm towarzyskich i obyczajowych. W codziennym praktykowaniu zasad dobrego wychowania i grzeczności oraz...

Wymogi stosowane przy powoływaniu i odwoływaniu sędziów

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179 K). Kandydat musi przede wszystkim odpowiadać wysokim wymaganiom, jako że na stanowisko sędziego może zostać powołana osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie,

korzysta z pełni praw cywilnych i...

Zgodność sędziów kompetentnych

 

Zgodność sędziów kompetentnych to stopień zgodności pomiędzy dwiema osobami albo większą liczbą osób, które niezależnie obserwują i kodują grupę danych; poprzez pokazanie, że dwóch lub więcej ekspertów niezależnie obserwujących i kodujących dochodzi do tych samych obserwacji, badacze...