Sceptycyzm

Czytaj Dalej

Sceptycyzm jako propozycja filozofii życia

Sceptycyzm jako propozycja filozofii życia” Sceptycyzm jako propozycja filozofii życia. Dlatego też sceptycyzm w wymiarze praktycznym powinien pozostawić miejsce dla odrobiny dogmatyzmu.

SCEPTYCYZM

Sceptycyzm sta­rożytny (Pirron, Tymon) był krytyką wie­dzy ludzkiej, mającą na celu wykazanie, że nie jest ona możliwa w żadnej dziedzinie iwżadnejpostaci (sceptycyzm skraj-ny);według sceptycyzmu umiar­kowanego (Arkezylaos, karneades; —> probabilizm /1 /) możliwa jest tylko wie­dza mniej lub bardziej prawdopodobna, a nie bezwzględnie pewna.

Sceptycyzm

Pirronizm jest radykalniejsząformą pierwotnego sceptycyzmu, podczas gdy akademizm jest w swych tezachbardziej umiarkowany. Najważniejszym źródłem poznania sceptycyzmu są dzieła sceptyka żyjącegow III w.

Kartezjański sceptycyzm i cogitacjonizm

Descartes'a, którą cechowały: sceptycyzm metodyczny oraz dążność do jasności i wyrazistości w poznaniu, opartym na metodzie analitycznej.

Sceptycyzm

Taki absolutny sceptycyzm, zwany też czasami pyrroni-zmem, jest oczywiście sam w sobie sprzeczny. Sceptycyzm względny ogranicza się do pewnych dziedzin wiedzy, np.

Sceptycyzm jako młodszy pirronizm

Przeciwstawiając się fali dogmatyzmu,sceptycy tego okresu, w przeciwieństwie do sceptycyzmu akademickiego(Arkezylaos i Karneades), nawiązują do początków, czyli do Pirrona.

Agnostycyzm wywołany sceptycyzmem

został utwierdzony przez sceptycyzm, który przyjał (nie bez wpływu I.

Sceptycyzm - Pirron z Elidy

W myśli Pirrona nie ma jeszcze rozbudowanej argumentacji skierowanejprzeciw możliwości poznania, charakterystycznej dla późniejszego sceptycyzmu.

Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Agryppa

Sceptycyzm jest zatemswoistą szkołą szczęścia.

Sceptycyzm - Tymon z Fliuntu

Bezpośrednimi uczniami Pirrona byli demokrytejczyk Nauzyfanes, którego nauksłuchał Epikur, i Tymon z Fliuntu. Tymon żył w latach 325-235 przed Chrystusem.Był on początkowo słuchaczem szkoły megarejskiej, ale p o t em przebywałw otoczeniu Pirrona w Elidzie. Następnie przeniósł się do Aten, gdzie...

Sceptycyzm - Aryston z Chios

Ze względu na niechęć do stoicyzmu do kręgu sceptyckiego może być zaliczanyuczeń Zenona z Kition Aryston z Chios. Arystona łączy podobieństwo z drugimuczniem Zenona Herillosem z Kartaginy Zasadnicza różnica pomiędzy nimipolega j e d n a k na tym, że podczas gdy Herillos uważał, że właściwym...

Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Ainezydemos z Knossos

Ainezydemos z Knossos działa w drugiej połowie I wieku przed Chrystusemw Aleksandrii. Jest autorem Rozważańpirrońskich (n\)ppcóveioi Xóyoi), które powstałyzaraz po śmierci Cycerona, a więc około roku 43 przed Chrystusem.

W tym piśmie przechowanym w skrótach i fragmentach przez Sekstusa...

Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Sekstus Empiryk

Niemniej Sekstus jako zwolennik umiarkowanego i złagodzonego sceptycyzmujest wyznawcą empiryzmu, który kieruje się dyrektywami potocznejobserwacji i użyteczności wynikającymi z natury, popędów, tradycji obyczajoweji t e c h n i k wytwórczości.