Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody województwa

Dochody budżetu województwa opierają się - podobnie jak dochody budżetów powiatów i gmin - na dwóch podstawowych rodzajów dochodów : trwałych i potencjalnych.

Dochodami trwałymi są :

1) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości :

a) 1,5% wpływów z podatku...

Typologie samorządu społecznego - Samorząd zakładowy

Ta forma samorządu wiąże się z funkcjonowaniem zakładu administracyjnego. Każdy zakład administracyjny(np. uczelnia) posiada korporację swoich użytkowników. Formą takiego samorządu zakładowego w przypadku szkolnictwa wyższego jest samorząd akademicki, senat uczelni, Rada wydziału.

Przy pomocy tych...

Zakres działania samorządu terytorialnego

Zgodnie z Konstytucją z 1997 i Ustawa o samorządzie z roku 1990 - gmina była podstawowa jednostką samorządu terytorialnego w związku, z czym zakres zadań i działa w przypadku gminy. Ustawa domniemuje, że wszystko to, co wiąże się z potrzebami lokalnymi, gmina, jeżeli ma możliwości finansowe może...

Samorząd terytorialny. Źródła prawa

Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 r. ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, zwanej “ustawą o samorządzie gminnym , ordynacja wyborcza do rad gmin

Przywrócenie od 1 stycznia 1999 r. powiatów oraz utworzenie samorządu powiatowego i...

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym. Władza samorządowa jest formą władzy publicznej. Jako taka charakteryzuje się tym, że podmiotem jego (samorządu) jest określona przez przepisy prawa grupa ludzi, której członkostwo powstaje z mocy prawa. Grupa ta posiada własną organizację.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Wstęp 4 1. Polityka obronna Państwa 5 - Misje zagraniczne 5 2. Samorząd terytorialny jako system organów lokalnych 6 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 7 4. Zakres działań Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 7 5. Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach 1990-1998 8 6. Reforma ustrojowa państwa w 1998r 11 7. Wpływ jednostek samorządu ...

Samorzad terytorialny Francji

FRANCJA- samorzad terytorialny Zorganizowanie w samorządach jest warunkiem reformy w latach 1980-1982 samorzad zaczął funkcjonować. Francuzi byli najbardziej scentralizowani od rewolucji francuskiej. Ośrodki decyzyjne były podejmowane w Paryżu ( wszystkie) poza Paryżem nie działo się nic wszystkie pieniądze Francji przechodziły przez Paryż. Powodowało to brak rozwoju miast. Po 1982r przyznaje się samodzielnośc finansową samorządom. 3 ZASADY STANOWIĄ FUNDAMENT ...

Samorząd terytorialny - WOJEWÓDZTWO

Województwo jako jednostką samorządu terytorialnego jest przewidziane w art. 164 Konstytucji. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza: jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową oraz największą jednostkę zasadniczego...

Główne akty prawne regulujące samorządy terytorialne w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. a zwłaszcza rozdział VII

Konwencje Rady Europy, tj. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi

Prawo UE, zwłaszcza: Traktat z...

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Charakterystyka

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Cel

Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji...

Finanse samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny można określić jako zdecentralizowaną, nie podporządkowaną hierarchicznie władzy centralnej władzę publiczną z własnymi wybieralnymi organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. Działa on na szczeblach lokalnych i regionalnych. Posiada pewne kompetencje, określone dochody i wydatki oraz realizuje określone zadania. Zakres uprawnień samorządu terytorialnego ogranicza się do spraw regionalnych, pochodzi od państwa dlatego też działalność samorządu ...

Orzeczenia WSA z zakresu samorządu terytorialnego

Orzeczeniami WSA są wyroki i postanowienia. W przypadku samorządu terytorialnego mamy do czynienia z rozstrzygnięciem w formie wyroku, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wyroki w sprawach skarg na uchwałę lub zarządzenie organów jednostek samorządu terytorialnego albo związku jednostki samorządu...

Samorząd terytorialny w Rosji XIX w.

Reforma ziemska została wprowadzona w 1864 roku. Jednostkami samorządu były tzw. ziemstwa. Kompetencje: sprawy gospodarcze, komunikacyjne, opieka zdrowotna, szkolnictwo. Organami ziemstw były: w powiatach – zgromadzenia powiatowe jako instytucje uchwałodawcze oraz zarządy powiatowe jako organa wykonawcze, w...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego

Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Samorządy...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze...

Nadzór nad działalnością samorządu województwa

Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują te same organy co nad działalnością powiatu. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, a więc...

Samorząd (zawodowy)

W ramach samorządu specjalnego można wyróżnić samorząd zawodowy (grupy społeczne wykonujące ten sam zawód). Samorząd specjalny, w którym członkostwo powstaje z mocy prawa występuje w Polsce tylko co do niektórych zawodów, mamy samorząd:

adwokacki, radców prawnych, lekarski, lekarzy weterynarii...

Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz...

Samorząd terytorialny (związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t.)

W celu realizacji zadań publicznych wspólnoty samorządowej wykraczających poza daną jednostkę samorządu terytorialnego samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. To współdziałanie może odbywać się w formach prawa publicznego (współdziałanie może być realizowane przez...

Nadzór nad samorządem terytorialnym (środki nadzoru)

Środki nadzoru decydują o intensywności nadzoru. Ustawy mogą przewidywać mniej lub bardziej intensywne środki nadzoru. Przepisy ustaw samorządowych stanowią, że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną, powiatu i województwa tylko w przypadkach określonych ustawami i w sposób określony...