Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin. L. p. KRAJE ZWIĄZKOWE NIEMIEC KRAJ ZWIĄZKOWY STOLICA USTRÓJ 1 Badenia – ...

Stanowienie prawa przez samorząd terytorialny

Zanim zaczniemy nasze rozważania n.t. stanowienia prawa przez samorząd terytorialny, należałoby się najpierw zastanowić nad zasadą funkcjonowania zarówno samorządu terytorialnego jak i władzy państwowej. Przede wszystkim, samorząd jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Rozróżniamy dwa modele samorządów: terytorialny i specjalny. Samorząd terytorialny jest organizacją mieszkańców jakiegoś obszaru, mających wspólne cele, potrzeby i ...

Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r

1989 r. – protokół rozbieżności – ustalenia:

Wprowadzenie własności komunalnej, czyli majątek dla samorządów

Demokratyczna ordynacja wyborcza do władz lokalnych

Stałe źródła dochodów dla samorządów

Zobiektywizowany charakter dotacji dla samorządów z budżetu...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne i celowe

Dotacje wyrównawcze były ważnym elementem równoważenia budżetów samorządowych. Konieczność zasilania zewnętrznego była nieodzowna gdyż dochody z podatków oraz majątku wspólnot samorządowych nie wystarczały do sfinansowania wydatków budżetowych.

W Polsce gminom przysługiwała subwencja ogólna i...

Konstytucyjna regulacja samorządu terytorialnego

Kwestię samorządu terytorialnego reguluje Konstytucja z 02.IV.1997 r w rozdziale VII. W myśl Konstytucji podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest Gmina, na czele z Radą Gminy i Zarządem.

I jak określa to ustawa samorząd terytorialny stanowi:

1). Powiat – z radą Powiatu; Zarząd z...

Samorząd – pojęcie, podstawowe podziały, kategorie. Dualizm administracji

Samorząd-samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez obieralne organy

Samorząd terytorialny-miał charakter powszechny, obejmował wszystkich obywateli zamieszkałych na terenie danej jednostki podziału administracyjnego( gminy ,miasta , powiaty)

Samorząd gospodarczy-izby...

Jakie wyróżniamy dwa rodzaje samorządów?

 

Samorząd zawodowy- przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka. W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna...

Samorząd gospodarczy

1. Pojęcie Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju. 2. Zadania · wspieranie rozwoju przedsiębiorczości · decentralizacja zadań administracji · odciążenie administracji rządowej i samorządu terytorialnego · promowanie gospodarki · reprezentacja interesów przedsiębiorców · wspieranie rozwoju gospodarczego kraju 3. Podstawowe instytucje · samorząd ...

Samorząd gospodarczy

1. Pojęcie Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju. 2. Zadania · wspieranie rozwoju przedsiębiorczości · decentralizacja zadań administracji · odciążenie administracji rządowej i samorządu terytorialnego · promowanie gospodarki · reprezentacja interesów przedsiębiorców · wspieranie rozwoju gospodarczego kraju 3. Podstawowe instytucje · samorząd ...

Samorząd terytorialny a samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy - jest organizacyjną formą zrzeszania się przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i samorządu terytorialnego. Jego zadaniem jest także organizowanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. W...

Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

W II połowie XIX w. zorganizowano w Prusach na wszystkich szczeblach zarządu lokalnego , (z wyjątkiem rejencji), samorząd. Najniższym szczeblem samorządu był samorząd prowincjonalny. Organem samorządu prowincjonalnego był sejm prowincjonalny. Kompetencje:  lokalne sprawy prowincji- budżet, etaty...

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Budżety powiatów

Dochodami powiatu są :

Udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Subwencja ogólna

Dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw...

Wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej

Samorząd działa przynajmniej na 2 szczeblach: -lokalnym i - regionalnym.

Tendencja tworzenia dużych pod względem terytorialnym i demokratycznym podstawowych jednostek samorządu (gmin), aby móc uzyskać większą samodzielność finansową.

We wszystkich krajach Europy poszczególne szczeble...

Samorząd terytorialny i jego uregulowania w Konstytucji

Art.16 Konstytucji stwierdza-„samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. Samorząd terytorialny wykonuje określoną część zadań publicznych...

Samorząd terytorialny (gospodarka finansowa j.s.t.)

Uregulowania prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego znalazły się w ustawie z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym co do gospodarki finansowej gminy oraz w ustawach z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa co do powiatu i województwa.

Do...

Samorząd terytorialny

Definicja

Jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami...

Samorząd terytorialny w ujęciu prawnym i ekonomicznym

Ujęcie prawne samorządu – jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługuje im prawo własności i prawo majątkowe, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej.

Ujęcie ekonomiczne samorządu – jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach...

Problem samorządu w Polsce Ludowej

23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

Samorząd terytorialny w Niemczech

Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin.

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (z...