Samorząd powiatowy

Samorząd powiatowy

Czytaj Dalej

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania.

Powiatową administrację zespoloną stanowią : − starostwo powiatowe, − powiatowy urząd pracy będący jednostką organizacyjna powiatu, − jednostki organizacyjne będące aparatem pomocniczym kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Struktura organizacyjna samorządu powiatowego

Starostwo powiatowe – urząd stworzony do realizacji kompetencji starosty (urząd miasta w miastach na prawach powiatu).

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

Rada powiatowa jest organem stanowiącym we wszystkich istotnych sprawach powiatu.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Typowym dla prawie wszystkich krajów związkowych drugim organem jest komisja powiatowa. Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Administracja powiatowa

Szefem administracji powiatowej jest w prawie wszystkich landach starosta, zaś Nordrhein – Westfalen i Niedersachsen – dyrektor powiatu. Wielkość urzędu powiatowego zależy od wielkości powiatu.

Samorząd terytorialny

 

Istotą samorządu terytorialnego jest oddanie w ręce lokalnej społeczności zarządu na danym terenie. W drodze wyborów wyłania ona organy samorządu, które w ramach kompetencji przyznanych przez ustawy wykonują swoje funkcję w sposób niezależny od administracji państwowej.

Jednostką samorządu...

POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiatowym Urzędem Pracy kieruje Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, którego powołuje i odwołuje starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny stanowią regionalne, powiatowe i gminne wspólnoty samorządowe, umiejscowione na trzech stopniach samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny - GMINA

Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

Samorząd terytorialny - POWIAT

Zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

Samorząd terytorialny - WOJEWÓDZTWO

Województwo jako jednostką samorządu terytorialnego jest przewidziane w art. 164 Konstytucji. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza: jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową oraz największą jednostkę zasadniczego...

Pojęcie samorządu

Samorząd w ujęciu węższym – grupy społeczne i ich reprezentacje, które zostały powołane przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych. Te grupy społeczne i wyłonione przez nie organy nie muszą wykonywać wszystkich swych zadań w formach...

Samorząd terytorialny – podstawowe cechy

Korporacyjny, zrzeszeniowy, wspólnotowy charakter

Członkiem samorządu staje się z mocy ustawy a nie dobrowolnie

Samorząd wykonuje zadania należące do administracji publicznej

Zasada samodzielności – zasada decentralizacji

Posiadanie osobowości prawnej

powstaje tylko z...

Samorząd terytorialny a samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy - jest organizacyjną formą zrzeszania się przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i samorządu terytorialnego. Jego zadaniem jest także organizowanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. W...

Samorząd terytorialny a samorząd zawodowy

Samorząd zawodowy –- powołana przez ustawę organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa i/lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy...

Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego )...

Samorząd terytorialny w ujęciu politycznym

Samorząd terytorialny to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej bądź regionalnej, uczestniczący w sprawowaniu władzy publicznej, realizujący zasadniczą część spraw publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz...

Samorząd terytorialny w ujęciu prawnym i ekonomicznym

Ujęcie prawne samorządu – jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługuje im prawo własności i prawo majątkowe, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej.

Ujęcie ekonomiczne samorządu – jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach...

Problem samorządu w Polsce Ludowej

Obejmowały jednolicie na terenie całego kraju trzy hierarchicznie podporządkowane szczeble: gminny, powiatowy i wojewódzki.