Samorząd

Czytaj Dalej

Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

W tej zdecydowanie przeważającej części krajów kontynentalnych, które niej posiadały tradycyjnych instytucji samorządowych, organy samorządu terytorialnego powołano w II połowie XIX w. obok istniejącego już i zreorganizowanego na ogół w początku tego stulecia systemu organów typu biurokratycznego...

Pojecie i istota samorządu terytorialnego.

Pojecie i istota samorządu terytorialnego. W 1990 roku w Polsce został przywrócony dualistyczny model administracji publicznej w terenie, który składa się z pionu: rządowego , który jest zbudowany na zasadzie centralizmu oraz z pionu samorządowego – ukształtowanego na zasadzie decentralizacji i pomocniczości. Samorząd terytorialny jest wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonania ...

Tradycje samorządu lokalnego w Polsce

Instytucja współczesnego samorządu terytorialnego jest wynikiem długiej ewolucji. Jej rezultatem były dwa rozbieżne pojęcia. Pierwsze to samorząd w znaczeniu prawnym, rozumiany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne, w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane żadnej ingerencji państwowej. Samorząd jest pośrednią administracją państwową, która nie ...

Marketing terytorialny w samorządach terytorialnych z uwzględnieniem interaktywnych baz danych.

Termin samorząd terytorialny rozumiany jest jako obligatoryjny związek mieszkańców danego terytorium, wspólnie zajmujących się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym. Patrząc na ten termin z perspektywy władz całego państwa, samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanych działań administracji publicznej, prowadzonych na podstawie właściwych ustaw przez miejscowe, niezawisłe organy. Z kolei samorząd lokalny utożsamiany jest z samorządem podstawowej jednostki ...

Opis zakresu zadań samorządu terytorialnego

1. Ogólne pojęcie samorządu Samorząd to, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności. Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia. W Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy. Każdy obywatel ma obowiązek do należenia do samorządu ponieważ jest to warunek wykonywania określonych działań lub zawodów. Samorząd ma osobowość prawną.

Samorząd.

Podmioty administracji publicznej: •Samorząd oznacza publiczną administrację wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną wspólnoty osób (korporacje, związki publicznoprawne). •Pojęcie samorządu wywodzi się z niem: Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd, samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo. Rodzaje samorządu •terytorialny – dotyczący wspólnoty osób ...

Konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce

W wyniku reformy wprowadzonej ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej w Rzeczpospolitej Polskiej został ukształtowany dualistyczny model ustroju administracji publicznej w terenie. Wyodrębniono dwa piony administracji terenowej: rządowy (zbudowany na zasadzie centralizmu i oparty na zawodowym aparacie urzędniczym) oraz samorządowy (ukształtowany na zasadzie decentralizacji).

Samorząd terytorialny klilku państw Europy.

Samorząd terytorialny klilku państw Europy. Samorząd terytorialny Szwecji. Królestwo Szwecji to kraj o powierzchni równej niemalże 450 000 km². Występuje tu dwuszczeblowy samorząd lokalny: istnieje 290 gmin (kommun) i 21 województw (landstig). Najmłodszą gminą jest Knivsta, która odłączyła się od gminy Uppsala w 2003 roku. Kraj zamieszkiwany jest przez ponad 9 milionów mieszkańców. Największe województwo - Stockholm - liczy sobie 1 839 000 mieszkańców, zaś ...

Samorząd Austrii

SAMORZĄD AUSTRII Piła 2002 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU AUSTRII 4 2. CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU POLSKI 6 ZAKOŃCZENIE 8 LITERATURA 9 WSTĘP Samorząd to prawem ustalony zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia. Formami samorządu w zależności od kryterium ...

Prawo samorządu terytorialnego

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację. Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji nie scentralizowanym organom administracji rządowej lub w społeczności lokalnej Społeczność lokalna ? korporacja lub zrzeszenie Członkostwo w korporacji następuje automatycznie np. wynika z faktu zamieszkania na terytorium. Korporacja zawodowa ? członkostwo wynika z faktu chęci ...

Na podstawie dostępnych informacji przedstaw i scharakteryzuj zadania własne oraz zlecone jednostkom samorządu terytorialnego

Analityczne przedstawienie i scharakteryzowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego wymaga niezwykłej wnikliwości. Dzieje się tak dlatego, gdyż każda jednostka, wymieniona wyżej w temacie, okazuje się być jednostką niezwykle skomplikowaną i złożoną strukturalnie. Na każdy niższy element struktury oddziaływuje bezpośrednio wyższy element struktury. Wyższa jednostka zleca zadania niższej. Pod pojęciem zadań należy rozumieć cele, które ma osiągnąć w swojej ...

Samorząd terytorialny Szwecji

Samorząd terytorialny Szwecji. Królestwo Szwecji to kraj o powierzchni równej niemalże 450 000 km². Występuje tu dwuszczeblowy samorząd lokalny: istnieje 290 gmin (kommun) i 21 województw (landstig). Najmłodszą gminą jest Knivsta, która odłączyła się od gminy Uppsala w 2003 roku. Kraj zamieszkiwany jest przez ponad 9 milionów mieszkańców. Największe województwo - Stockholm - liczy sobie 1 839 000 mieszkańców, zaś najmniejsze - Gotland - 57 000. Również gminy,

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części...

Samorząd terytorialny

SAMORZĄD TERYTORIALNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach generalnych, b) podział dla celów specjalnych, tworzony dla organów o kompetencjach specjalnych (np.: administracji wojskowej), c) pomocniczy podział terytorialny, tworzony dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku do organów ...

Typologie samorządu społecznego - Samorząd korporacyjny

Oparty na bazie materialnej i finansowej zakładu. Tworzony jest na bazie osobowej, korporacji członków danej społeczności. Wyróżniamy 2 typy samorządu korporacyjnego:

- samorząd powszechny skupiający wszystkich obywateli podzielonych na wspólnoty w zależności od podziału terytorialnego kraju...

Samorząd jako forma decentralizacji.

Decentralizacja to system organizacyjny w którym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfikacji (legalizm) Geneza i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce: A) W Polsce po 1918 roku S.T. jest odzwierciedleniem ustrojów państw zaborczych B) Konstytucja marcowa z 1921 oparła ustrój Państwa na szerokim samorządzie Art.3. ,,(...) Rzeczpospolita ...

Francja i Niemcy jako kolebka samorządu terytorialnego.

Francja i Niemcy jako kolebka samorządu terytorialnego. Samorząd w klasycznym rozumowaniu stanowi część składową systemu władz publicznych państwa. Polega on na wykonywaniu ustawowo przekazanych zadań publicznych przez wspólnoty obywateli lub innych podmiotów prawa, utworzone ustawowo. W tym rozumowaniu każdy samorząd jest organizacją przymusową co oznacza, że dany podmiot znajduje się ?w samorządzie? z woli ustawodawcy, a nie wskutek indywidualnego aktu np.: aktu ...

Notatka z lektury A. Kamiński „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza”

Samorządność- zasada, która postuluje doprowadzenie wychowanka do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, czyli do aytodyscypliny jako formy wyższej od zasady karności zewnętrznej, wychowującej na podstawie posłuchu i uległości. O samorządności w grupie mówimy wtedy, gdy grupa potrafi realizować zasady samodzielności i autodyscypliny. Samodzielność i autodyscyplina prowadzi do powstania jej autonomiczności, co sprawia, że członkowie grupy ...

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych." Jest on fundamentem państwa obywatelskiego, którego społeczna wiarygodność i administracyjna sprawność prowadzi do bezpośredniego udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Rozwój samorządu terytorialnego wymaga dalszej decentralizacji kompetencji i finansów publicznych we wszystkim tych sprawach, w ...

Samorząd Gospodarczy (np. Krajowy Związek Rzemiosła)

Jednym z rodzajów samorządu jest samorząd gospodarczy. Uważa się ze dzięki takiemu samorządowi można obniżyć ryzyko wchodzenia w stosunki umowne z niesolidnymi partnerami gdy prowadzenie ewidencji lub rejestracji przedsiębiorców powierzy się w ich władanie. Powinny one kształtować zasad etyki...