KAWASAKI KI-100 - samolot

po­wstała wersja Ib (118 samolotów), w której obniżono tylną część ka­dłuba i zmieniono kształt kabiny, co dało pilotowi większe pole widze­nia.

KAWASAKI KI - 102 („Randy") - samolot

, gdy armia japońska złożyła zamówienie na samolot tego typu. 20 mm, prze­znaczono do zwalczania amerykań­skich „superfortec" *B-29 lecących na dużej wysokości; do końca woj­ny wyprodukowano tylko 15 tych samolotów.

MITSUBISHI G4M HAMAKI („Betty") - samolot

Samoloty tego typu były w ostatnim okresie wojny nosicielami rakieto­wych samolotów *kamikaze Yoko-suka Ohka, aczkolwiek niewiele mi­sji zakończyło się sukcesem, gdyż bombowcom rzadko udawało się sforsować obronę amerykańskich myśliwców.

MITSUBISHI KI-67 HIRYU („Peggy") - samolot

Japoński samolot bombowy skon­struowany w 1942 r.

NAKAJIMA KI-43 HAYABUSA („Oscar") - samolot

Łącznie zbudowano 5919 samolotów Ki-43; byl to po *Mitsubishi A6M najlicz­niej produkowany japoński samolot myśliwski.

NAKAJIMA KI-44 SHOKI (,Tojo") - samolot

Po poprawieniu linii ae­rodynamicznej samolot został za­akceptowany przez dowództwo armii, ale ze względu na priorytet, jaki miały samoloty Ki-43, dopiero od stycznia 1943 r.

NATTER, Bachem BA 349 - samolot

Po wykona­niu zadania wyskakiwał ze spado­chronem, a samolot rozbijał się na ziemi. 30 samolotów tego typu, z których żaden nie został wykorzy­stany w akcji bojowej.

PE - 8 PETLAKOW - samolot

, dokonując ataku na Berlin; z 11 samolotów wyzna­czonych do akcji jeden rozbił się podczas startu, cztery inne zawróci­ły ze względu na awarie silników, a dwa zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. 30 samolotów przetrwa­ło wojnę i były używane do końca lat pięćdziesiątych.

PIAGGIO P.108 - samolot

Jedyny czterosilnikowy samolot bombowy włoskich sił powietrznych (*Reggia Aeronautica).

PO-2 (U-2) - samolot

Nazwany U-2, początkowo wyko­rzystywany byl głównie jako samolot cywilny i szkoleniowy; po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej używa­no go do szkolenia pilotów, zadań rozpoznawczych, łącznikowych itp. samolotów U-2, nazwa­nych po śmierci konstruktora w 1944r.

REGGIANE RE 2002 ARIETĘ - samolot

wykazały, że jest to doskonały samolot: szybki, zwrotny i silnie uzbrojony. Kilkadziesiąt samolotów, przejętych przez Niem­ców, Luftwaffe wykorzystywała do zwalczania partyzantów we Francji.

REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO - samolot

Wkrótce poddano samolot dłu­gotrwałym testom porównawczym, w których konkurentami były nowe myśliwce Fiata i Macchi; Re 2005 wy­kazał w pełni swoje walory - był szyb­ki (678 km/h na wysokości 2000 m), zwrotny i łatwy w pilotażu. Po kapitulacji Włoch Niemcy przejęli kilkanaście tych samolotów i prawdopodobnie w końcu 1943 r.

SKUA, Blackburn - samolot

, ale już pół roku wcześniej admiralicja brytyjska zamówiła 190 samolotów tego typu dla lotnictwa morskiego (Fleet Air Arm). pilot myśliwca Skuci z 803 dywizjonu zestrzelił pierwszy niemiecki samolot Do 18 w pobliżu Helgolandu.

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w konstrukcji samolotów

Za każdym razem, kiedy inżynierowie wymyślali nowy samolot, helikopter należało zbudować prototyp, aby sprawdzić czy samolot pracuje, czy lata dosyć szybko i czy jest bezpieczny dla pilo­tów i pasażerów.

ALBACORE Fairey - samolot

Brytyjski trzymiejscowy dwupła­towy samolot torpedowy, miałzastąpić wysłużone *Swordfish.

ARADO AR 196 - samolot

Były standar­dowymi samolotami pokładowymi ciężkich okrętów (pancernik zabie­rał na pokład do 4 samolotów). i dotego czasu zakłady wypuściły łącz­nie 435 samolotów w wersji A-2ńoA-5.

BARRACUDA, Fairey - samolot

wyprodukowano 2500 samolotów Barracuda I z silnikiem Merlin 30, Barracuda Hz silnikiem Merlin 32, Barracuda III (podobny do poprzedniej wersji, ale wyposa­żony w radar ASV) oraz Barracu­da V z silnikiem Rolls-Royce Grif-fon VII napędzającym czterołopato-we śmigło, o większej powierzchni skrzydeł oraz stateczników (pierw­szy lot w czerwcu 1945 r.

BOOMERANG, Commonwealth - samolot

Australijski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie do­świadczeń z licencyjnej budowy amerykańskiego samolotu wieloza­daniowego N.

CYCLONE C.714, Caudron - samolot

Francuski samolot myśliwski, które­go prototyp zakłady Caudron zapre­zentowały w 1938 r. Trafiły również do polskiego 1/145 dywizjonu, którego piloci (latając na nich na własne ryzyko) zestrzelili 12 samolotów wroga, tracąc 7 własnych.

DAUNTLESS SBD/A-24, Douglas - samolot

Samoloty w tej wersji rozpoczę­ły służbę na pokładach okrętów *'Enterprise i *Lexington w drugiej połowie 1941 r. standardowym samolotem amery­kańskiej floty stał się SBD-3 z silni­kiem Wright R-l820-52 o mocy 1000 KM.