Sądy powszechne

Czytaj Dalej

Sądy powszechne

Organizacja i zadania sądów powszechnych Sądy powszechne są podstawowym rodzajem sądów ze względu na ilość i wagę rozstrzyganych spraw. Drugim szczególnym rodzajem spraw rozstrzyganych przez sądy powszechne są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ze stosunku pracy.

Kontrola adm. przez sady adm. i kontrola adm. przez sady powszechne

Sytuację, w której sąd powszechny jest organem odwoławczym, można rozpatrzyć: *jeżeli sąd działa jako organ odwoławczy to tym samym dokonuje kontroli decyzji pod względem merytorycznym.

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

Wszystkich prezesów sądów powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości. Wszystkie sądy powszechne podzielone są na wydziały, w których rozpatrywane i rozstrzygane są sprawy z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.

Struktura sądów powszechnych

Na szczycie tej struktury jest Sąd Najwyższy, chodź sam nie jest sądem powszechnym, sprawuje nadzór nad sądami powszechnymi w zakresie orzekania.

Organizacja sądów powszechnych

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych idzie jednak dalej i nadaje sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter.

Kontrola Sądowa (Sądy powszechne i SN)

Sądy powszechne rozpatrują też skargi i protesty, o których stanowi ustawa z 12 kwietnia 2001r. Ustawa o wyborze Prezydenta RP przewiduje, że Sąd Najwyższy oraz sądy powszechne rozpatrują skargi w sprawach wymienionych w tej ustawie.

Organy sądów powszechnych

Zwierzchni nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnych sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

Sądy powszechne rozpatrują sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,sprawy przeciwdziałania praktykom monopolistycznym , oraz inne sprawy związane z adm.

Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

wiedza konieczna, powszechnie i przedmiotowo ważna, czyli zawierająca sądy syntetyczne a priori?

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Obywatelska postawa pisarzy dowodem na to, że zachowania patriotyczne nu były powszechne, bo trzeba je było głosić, wpajać, uczyć ich: a) krytykowane w Krótkiej rozprawie.

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

 

W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości...

Ciazenie powszechne (grawitacja)

Newton - 1665 spadanie ciał. Skoro istnieje siła przyciągania pomiędzy dowolnym iałem i Ziemią, to musi istnieć siła między każdymi dwoma masami m1 i m2. Skoro siła est proporcjonalna do masy ciała to musi być proporcjonalna do każdej z mas m1 i m2 ddzielnie czyli: F ∼ m1m2

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

 

1795 rok to data przełomowa w historii II Rzeczypospolitej. Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Została zajęta przez państwa ościenne i poddana procesom germanizacji , msyfikacji ,ciągłej niewoli ,której jarzmo naród kilkukrotnie i bezowocnie próbował zrzucić...

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska "Granica" - bohater...

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

Zarówno twórczość romantyczna jak i pozytywistyczna mają funkcje utylitarne, twórcy tak romantyczni jak i pozytywistyczni mają misję do spełnienia.

(1) Koncepcja poety i poezji w romantyzmie

Poezja jako absolut, głos wnętrza, akt twórczy - niemal boska czynność kreacyjna, wyrażanie niewyrażalnego...

Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.

Z kolei Borowski w swoich opowiadaniach, całkowicie zrywa z tym powszechnie propagowanym stereotypem. Powszechne były także kradzieże niezbędnych rzeczy takich jak pożywienie i odzież.

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

 

Kariera a moralnosc - temat ten byl juz poruszany przez wielu twórców. Poczawszy od czasów najdawniejszych, a konczac na wspólczesnych zagadnienie to fascynowalo artystów, czego wyrazem sa liczne utwory podejmujace ten temat: XX LECIE MIEDZYWOJENNE: - Zofia Nalkowska "Granica" - bohater powiesci Zenon...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

sprawowanie nadzoru sprawiedliwości przez: a) zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych, b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach.

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów...