Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

"Wesele" S. Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym i narodowym. Utwór powstał w okresie Młodej Polski i wyrósł z bacznej oraz wnikliwej obserwacji życia ówczesnego społeczeństwa polskiego. Stanisław Wyspiański, autor dramatu, to postać wyjątkowa w naszej literaturze i sztuce: malarz, poeta, dramaturg...

Stałe sądy regionalne - Trybunał sprawiedliwości wspólnot europejskich

-siedziba –Luksemburg

-został utworzony na podstawie traktatu rzymskiego z 1957 r.

-kompetencje:

*rozpatruje skargi jednego państwa członkowskiego przeciwko drugiemu państwu członkowskiemu dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w traktacie rzymskim, a także inne spory dotycząc...

Kant wyróżnił sądy...

postrzegawcze – są oparte wyłącznie na danych zmysłów; dotyczą wyłącznie stanów podmiotowych

doświadczalne – obok zmysłów wymagają również udziału intelektu, przy pomocy którego wykraczają poza stany podmiotowe ku przedmiotowym i o nich mówią.

Zmysły dostarczyły intelektowi...

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Do cech charakterystycznych środków zaskarżenia zaliczyć należy oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości, tj...

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Ponad 200 lat trwa spór o ostatniego polskiego władcę i nic nie wskazuje na to, żeby miał się kiedykolwiek zakończyć.

Wzbudzający niezmiennie tak wiele emocji król panował w latach 1764-95. Wybrany drogą 'wolnej' elekcji (pod murami miasta stołecznego Warszawy stały rosyjskie wojska), ten syn...

JAKIE OKOLICZNOŚCI SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY OCENIE STOPNIA SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU?

Społeczna szkodliwość - materialna cecha przestępstwa, materialna bezprawność czynu. Niezbędny element przestępstwa Przy ocenie stopnia szkodliwości społecznej bierzemy pod uwagę następujące przesłanki przedmiotowo - podmiotowe:

rodzaj i charakter naruszonego dobra

rozmiary wyrządzonej...

Przekraczanie granic odwołania przez sąd odwoławczy

Granice oskarżania wyznaczają obszar orzeczenie, którego dotyczy środek odwoławczy. Są to, zatem elementy orzeczenia zaskarżone w środku odwoławczym, tworzące zakres zaskarżenia.

Zakres zaskarżania może być:

a)pełny, gdy środek odwoławczy dotyczy całego orzeczenia (art.447§1) stwierdza w związku...

Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

z przyczyn przewidzianych w umowie

w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

w razie ogłoszenia upadłości spółki.

Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

Przyczyny przewidziane w...

Sąd Pierwszej Instancji

SPI został powołany decyzją RUE z 24 października 1988 roku na postawie srt.225 TWE. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie pracowniczych. Początkowo SPI było traktowane jako część ETS, od Traktatu Nicejskiego stał się dopiero odrębną instytucją.

izbie...

Podmioty uprzywilejowane w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi

 

Podmiotami uprzywilejowanymi są: PE, RUE, KE i państwa członkowskie. Mogą wnieść skargę przeciwko każdemu aktowi prawnemu, niezależnie od tego czy ma on charakter generalny czy indywidualny i czy został do nich skierowany czy nie.

Podmioty uprzywilejowane nie muszą wykazać interesu prawnego do...

Podmioty nieuprzywilejowane w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi

 

Podmiotami nieuprzywilejowanymi są osoby fizyczne i prawne, zgodnie z art.230 TWE mogą wnieść skargę o stwierdzenie nieważności jedynie tych decyzji, których są adresatami lub decyzji, które mimo iż mają formę rozporządzenia lub dyrektywy bądź są adresowane do innych podmiotów, dotyczą ich...

Zniesienie wspólności majątkowej przez sąd

 

Żądanie zniesienie wspólności jest osobistym uprawnieniem każdego z małżonków i tylko oni mogą wytoczyć powództwo w tej sprawie. Przesłanką jej zniesienia wbrew woli drugiego małżonka jest zaistnienie ważnych powodów. Przy ocenie tych powodów chodzi o to, aby zapewnić ochronę interesu majątkowego...

SĄDY

Jarzemka, nosidła, koromysło, kluki, przyrząd do noszenia ciężarów, zwykle wiader z wodą, w kształcie wygiętego drążka kładzionego na ramionach i dwóch zwieszających się u końców drążka linek a. prętów z hakami, na które wiesza się wiadra.

Sąd Ostateczny

Przedstawienia tematu S.O. wsztuce wczesnochrześc. miały charakter symbol, i ukazywałytronującego Chrystusa oddzielającego owceod kozłów. W VIII/IX w. zaczęła się kształtować złożona, wielowątkowa ikonografia przedstawieniaS.O. Najważniejszymi motywami tego wyobrażeniabyły:

1) umieszczana...

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie i wykonywanie ...

Sad

Plantacja drzew i krzewów owocowych,dostarczająca jadalnych owoców. Wyróżniasię s. ekstensywne – mało produktywne składającesię z drzew wysokopiennych, między którymi uprawia się rośliny roln. oraz s. intensywne– starannie pielęgnowane i nawożone, składające się z drzew niskopiennych, gęsto...