Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

W kpa Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania:

1. Strona w rozumieniu art.28KPA jest uprawniona do wniesienia odwołania. W zakresie wniesienia odwołania obowiązuje koncepcja subiektywna. Jeżeli decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie to taka osoba również posiada interes...

Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji a sądami

Dotyczą tego art. 190-195 kpa. Rozstrzyga je Kolegium Kompetencyjne przy SN, jego skład to: trzech sędziów SN delegowanych przez Pierwszego Prezesa, przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i ministra zainteresowanego ze względu na przedmiot sprawy. Wniosek złożyć może: organ administracji publicznej...

Przebieg procesu adopcyjnego - Wniosek do Sądu

Rodzina sporządza wniosek o przysposobienie poznanego dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY: Zmiana sądów poznawczych

Każde doświadczenie, jakie przeżywa człowiek, może potwierdzić posiadany przez niego obraz świta, wzbogacić go lub zmienić.

Udział w zajęciach socjoterapeutycznych jest dla dziecka szeregiem doświadczeń społecznych. Za względu na cel zajęć doświadczenia te mają m.in. skorygować sądy poznawcze...

Sądy kolegialne

Sądy kolegialne (recuperatores ) zajmowały się sprawami mieszanymi tzn. dotyczącymi Rzymian, peregrynów oraz szczególnymi sprawami np. z tytułu rabunku, niesławy.  

Rekuperatorzy byli początkowo wzywani do rozstrzygania spraw podlegających jurysdykcji pretora dla peregrynów.

CO SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY OKREŚLENIU WYSOKOŚCI JEDNEJ STAWKI DZIENNEJ?

Zgodnie z art. 33 par. 3 KK sąd ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

SĄD PARYSA, krolowica trojańskiego

SĄD PARYSA, krolowica trojańskiego, bezim. wierszowana przeróbka łac. dramatu niem. humanisty J. Lochera Iudicium Paridis (1502), wyd. w Krakowie 1542 uH. Wietora; przedtem wyst. w wersji oryginalnej 1522 na dziedzińcu wawelskim w obecności Zygmunta I i Bony oraz dworu, przez uczniów Akad. Krak., w reż...

Czym charakteryzuje się władza sądownicza. Co należy do zadań sądów konstytucyjnych?

 

Szczególne znaczenie w państwach demokratycznych nabrało sądownictwo konstytucyjne, pełniące funkcje nadzorcze wobec innych organów państwowych. Do zadań sądów konstytucyjnych należy przede wszystkim:

-Badanie zgodności z konstytucją ustaw stanowionych przez parlament

-Rozstrzyganie sporów...

Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność.

Cyt.{ Ci więc, którzy mniemają, że nie ma istotnej różnicy między kierującym mężem stanu, królem, głową domu i panem, są w błędzie...}. Pozycja człowieka w społeczności była od wieków tematem frapującym filozofów. Społeczności jakże ściśle określonej w hierarchii przewodnictwa. Zaznajamiając się z kartami historii, jesteśmy w stanie określić pozycje dominanta. Była ona ściśle określona predyspozycjami, intelektem i co za tym idzie była wartością ...

Człowiek we wspólnocie.Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność. Rozwiń tę myśl greckiego filozofa.

‘Pełna wspólnota (…) jest państwem; powstaje ona dla umożliwienia życia, a istnieje by życie dobrze ukształtować’ (Arystoteles, Polityka) Życie we wspólnocie jest podstawowym sposobem bytu ludzkiego. Byt ten potrzebuje wiec wspólnoty żeby istnieć. Człowiek rodzi się całkowicie bezbronny, niezaradny, zdany na łaskę i niełaskę innych. Z tego właśnie powodu jednostka ludzka przychodzi na świat w rodzinie, podstawowej i pierwszej instytucji, na bazie której ...

Sądy rodzinne

sądy rodzinne; powołane w miejsce sądowych wydziałów dla nieletnich, które orzekały środki wychowawczo-- poprawcze wobec młodzieży w wieku 13 — 17 lat nie dostosowanej społecznie. S. r. ponadto prowadzą dochodzenia i orzekają w sprawach rozwodowych, pozbawienia i ograniczenia praw ro­dzicielskich...

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska "Granica" - bohater...

Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.

Twórczość artystyczna człowieka to uzewnętrznienie jego wewnętrznego piękna i bogactwa duszy. Każde dzieło literackie ma korzenie swojego powstania w bodźcu doznanym przez autora, czyli przeżyciu osobistym. Większość poczynań człowieka jest spowodowana i kierowana jego własnymi odczuciami i...

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

 

Kariera a moralnosc - temat ten byl juz poruszany przez wielu twórców. Poczawszy od czasów najdawniejszych, a konczac na wspólczesnych zagadnienie to fascynowalo artystów, czego wyrazem sa liczne utwory podejmujace ten temat: XX LECIE MIEDZYWOJENNE: - Zofia Nalkowska "Granica" - bohater powiesci Zenon...

Sąd Pierwszej Instancji

Jest instytucją stosunkowo nową, bo utworzony został w 1988r. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie spraw pracowniczych.

Składa się on z sędziów, brak natomiast rzeczników generalnych. Wymagania wobec sędziów w zasadzie pokrywają się z dotyczącymi sędziów ETS...

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

 

Gdy Henryk Sienkiewicz przystępował do pisania „Potopu”, kraj znajdował się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Program odbudowy i wzmocnienia kraju, uwidaczniający się w hasłach pracy u podstaw i pracy organicznej, nie przyniósł odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego cykl powieści...

SĄD O POLSCE I POLAKACH ZWARTYCH W „GROBIE AGAMEMNONA” JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Faktycznie był to grobowiec Atreusza. Zwiedzając wnętrze grobowca poeta snuje refleksję nad własną twórczością, chciałby, aby miała ona taki artyzm i potęgę oddziaływania jak twórczość Homera.

Pierwsza część utworu ma więc charakter osobisty, poeta jest rozgoryczony barakiem zrozumienia swojej...