Właściwość sygnalizacyjna sadów administracyjnych

O swojej działalności i sprawach z niej wynikających Prezes Sądu informuje Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast o problemach związanych z funkcjonowaniem organów administracji publ. – wiadomych sądowi z rozpatrywanych spraw Prezes Sądu informuje Prezesa RM - art. 14 NSA

Struktura Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na czele każdej izby stoi Prezes powoływany przez Prezydenta RP.

W izbie działa Zgromadzenie Sędziów Izby jako organ samorządu sędziowskiego.

Na czele SN stoi Pierwszy Prezes, a...

KIEDY MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY ŚRODEK KARNY POLEGAJĄCY NA OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY? KIEDY SĄD MOŻE ORZEC ZAMIAST NAPRAWIENIA SZKODY NAWIĄZKĘ

Obowiązek naprawienia szkody

ważny czynnik wpływający na sądowy wymiar kary (art. 53 § 2 kk), czy w przypadku instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 § 2 kk);

art. 46 kk → obowiązek ten przewiduje się w przypadku najistotniejszych statystycznie przestępstw (na wniosek...

NA CZYM POLEGA ZASADA INDYWIDUALIZACJI KARY W KODEKSIE KARNYM? KIEDY SĄD MOŻE ODSTĄPIĆ OD WYMIERZENIA KARY?

Zasada indywidualizacji kary polega na tym, że okoliczności zarówno obciążające, jak i łagodzące nie wywierają skutków co do osób, dla których się odnoszą. Zasadę tę stosuje się tylko co do osoby, której dotyczą. Zasada indywidualizacji kary – oznacza także potrzebę dostosowania kary do cech...

CZY SĄD MOŻE SPRECYZOWAĆ W WYROKU SPOSÓB / OKOLICZNOŚCI WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego w którym skazany ma odbywać karę. Sąd ma możliwość określenia rodzaju i typu zakładu karnego, jeżeli jednak nie podajecie decyzji w tym zakresie, zostanie ona rozstrzygnięta przez właściwą jednostkę...

Właściwość sadu z delegacji

Delegacja właściwości przysługuje sadowi najwyższemu w sytuacji, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Sąd ten może wówczas z inicjatywy właściwego sądu lub na wniosek prokuratora przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Właściwość z delegacji jest właściwością...

Organizacja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby:

Izbę Cywilną,

Izbę Karną,

Izbę Wojskową,

Izbę Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

Na czele każdej izby stoi prezes SN powoływany (na wniosek Pierwszego Prezesa SN, zaopiniowany przez zainteresowaną izbę) przez Prezydenta RP. W...

Na czym polegają sądy oceniające w ekonomii?

 

Sądy oceniające w ekonomii:

a) o wartości etycznej - orzekają, że jakiś czyn, zjawisko gospodarcze lub cały system ma wartość dodatnią lub ujemną; są to sądy a priori;

b) o słuszności - orzekają, czy co konkretny czyn spowodował i czy był w danej sytuacji najlepszy z możliwych;

c) o...

KUPIEC, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego

KUPIEC, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego, dramat M. Reja, powst. ok. 1543, wyd. w Królewcu 1549; przeróbka łac. dramatu humanisty i protestanta niem. Th. Naogeorga Mercator, seu ludicium (1540). Oryginał łączy cechy dramatu humanist. z tradycją moralitetu. Utwór Reja, o wiele...

Scharakteryzuj postanowienia konstytucji amerykańskiej dotyczące Kongresu, Senatu, Sądu Najwyższego i ustroju federalnego

 

Przedstawiciele stanów w izbie niższej Kongresu(Izbie Reprezentantów) mieli być wyłaniani w drodze proporcjonalnych wyborów, co dało przewagę stanom o większej liczbie ludności. W Senacie natomiast, izbie wyższej, każdy stan, niezależnie od wielkości, miał mieć dwóch przedstawicieli.

Gwarantem...

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

I.

WSTĘP: l. Pojęcie patriotyzmu, rozróżnienie patriotyzmu czasu wojny i czasu pokoju, kształtowanie się tego pojęcia począwszy od średniowiecznego etosu rycerskiego...

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

Zarówno twórczość romantyczna jak i pozytywistyczna mają funkcje utylitarne, twórcy tak romantyczni jak i pozytywistyczni mają misję do spełnienia.

(1) Koncepcja poety i poezji w romantyzmie

Poezja jako absolut, głos wnętrza, akt twórczy - niemal boska czynność kreacyjna, wyrażanie niewyrażalnego...

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

-siedzibą-Strasburg

-utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję

-skład:45 sędziów

-sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru

-trybunał...

Białoruś - Sąd Konstytucyjny

Organ składający się z 12 sędziów wybieranych na 11 lat, spośród których 6 mianuje prezydent, a 6 wybiera Rada Republiki. Sąd Konstytucyjny orzeka o:

zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd. z konstytucją i umowami międzynarodowymi,

zgodności aktów prawnych organizacji...

Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

•najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji; 

•sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację;

•jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach;

•jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami...

Zadania Sądu Konstytucyjnego w Rosji

Sąd Konstytucyjny. 

- rozstrzyganie zgodności z konstytucją następujących aktów:

• ustaw federalnych i aktów normatywnych prezydenta RF, Dumy, rządu,

• konstytucji republik, statutów i innych aktów normatywnych podmiotów Federacji,

• porozumień między organami władzy państwowej Federacji a organami...

Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

Kant dzieli matematykę na arytmetykę i geometrię, chce pokazać że przedmiotem geometrii jest przestrzeń.

Pytanie: Jaka przestrzeń jest przedmiotem geometrii?

czy przestrzeń realna znana z doświadczenia – empiryczna?

Czy przestrzeń idealna – aprioryczna forma rzeczywistości?

Gdyby...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną:

na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego...