Sąd centumwiralny i decemwiralny

Sąd centumwiralny – nazwa pochodzi od pełnego składu kolegium (‘’sąd 100 mężów’’, choć często tę liczbę przekraczano ). W poszczególnych sprawach występowały tylko wydzielone zespoły (consilia, iudicia ), jako organy sądzące i to tylko wtedy gdy wartość spadku przekraczała 100 tys. sestersów...

Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na czele NSA stoi Prezes NSA powołany na 6-cio letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA /art. 185/.

Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

Organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie...

Policja sesyjna sądu na tle kar porządkowych

Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych

1.Kary porządkowe

2. Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego.

3.Obciazenie dodatkowymi kosztami postępowania

Ogół uprawnień do stosowania środków wymuszających zachowanie porządku w czasie rozprawy nazywa się policja sesyjna (...

Czynności sądu po rozpoczęciu rozprawy i decyzje w związku z niestawiennictwem się stron

Każdą rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy, wskazanie sygnatury akt, podanie nazwiska i imienia oskarżonego, kwalifikacji prawnej czynu. Dokonuje tej czynności przed salą rozpraw woźny sądowy lub protokolanta zarządzenie przewodniczącego. Następnie wszyscy uczestnicy wchodzą na salę...

Na czym polega instancyjność sądów?

Instancyjność - jest pojęciem określającym istnienie oragnu lub organów odwoławczych wyższego rzędu w stosunku do podmiotów wydających decyzję.

Instancyjność postępowania przed sądami oznacza to, że w przypadku każdego wyroku przysługuje nam prawo do odwołania się od tego orzeczenia do sądu...

Inne źródła prawa międzynarodowego - Orzecznictwo sądów międzynarodowych

sądy międzynarodowe, zajmując stanowisko w jakiejś kwestii prawnej, nie tworzą nowych przepisów prawa, gdyż opierają zawsze swe orzeczenia na przepisach prawa umownego lub zwyczajowego. Sąd m. może oprzeć się na poprzednich wyrokach tylko w celu ustalenia treści nie dość jasnej normy prawa...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej.

Nieważność postępowania zachodzi:

jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik...

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;

2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

3) podejmuje uchwały zawierające...

Środki odwoławcze od postanowień sądów administracyjnych

Środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień...

Prorogato fori (prorogacja sądu)

Było to odstępstwo od zasady ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja sądu).

Zadania Sądu Najwyższego

Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co m.in. ma na celu zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej w dziedzinach poddanych jego właściwości.

SN wykonuje swoje funkcje w 2 podstawowych...

Rola Sądu Najwyższego w zakresie zapewnienia prawidłowości i jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej

Jedną z form działalności SN jest podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych.

Może to następować na podstawie przedłożenia sądu orzekającego w konkretnej sprawie, ale także w procedurze abstrakcyjnej – na wniosek m.in. Pierwszego Prezesa lub 1 z Prezesów SN, Ministra...

Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

Zas skargowości to dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy pro­wadzi postępowanie tylko na żądanie, wniosek innego uprawnionego pod­miotu. Jej przeciwień­stwem jest zaś post z urzędu. Jest to dyrek­tywa w myśl, której post może być prowa­dzone z własnej ini­cjatywy organu kie­rowniczego...

Właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sadzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawe.np. rozpoznaje apelacje od wyroków okręgowych, zażalenia na postanowienia sądów okręgowych, stwierdza nieważność z mocy samego...

Zasada jednolitości sądów

Zasada jednolitości sądów określona została w art. 174 Konstytucji, który stanowi, że: sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta głosi więc, iż w całym państwie istnieje jednolite sądownictwo. Wymiar sprawiedliwości działa na podstawie jednolitego, powszechnie...

Jak w Europie wyglądają stosunki parlament - sąd konstytucyjny

 

Jest rzeczą interesującą, że w Polsce niezbędność odrębnego sądu konstytucyjnego traktowana jest jako oczywistość. Tymczasem w Europie, choć niewątpliwie daje się zauważyć tendencję do wzmacniania rewizji sądowej wobec innych organów państwa, kwestia ta wciąż pozostaje sporna.

W niektórych...

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

 

W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości...

Teoria rozwoju sądów moralnych opracowana przez PIAGETA

Szwajcarski psycholog Jean PIAGET [przybliżona wymowa: Żan Piaże](1896 – 1980) w wydanej w roku 1932 książce pt. "Le jugement moral chez l'enfant" (Sąd moralny u dziecka –polskie wydanie z roku 1967 nosiło tytuł: Rozwój ocen moralnych dziecka) rozróżnił dwie zasadnicze fazy rozwoju sądów moralnych u...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

Podstawowa formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa. Wynika to z konstytucyjnej zasady jawności że posiedzenia sądowe są jawne oraz że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy.

Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzane w trybie zwykłym a zatem na rozprawie, ale też jest dopuszczalne...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Przedmiotem postępowania rozpoznawczego jest kontrola stosowania prawa w orzeczeniach wojewódzkiego sądu administracyjnego. NSA kontroluje wyrok lub postanowienie określone w skardze kasacyjnej. Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają...