Sankcja wzruszalności w postępowaniu administracyjnym a w postępowaniu sąd.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ adm...

Naczelny Sąd Administracyjny

NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz...

Spór wokół mechanizmów przetwarzania informacji: kodów opartych na sądach i kodów przestrzennych

Możemy mówić o reprezentacjach opartych o sądy (model propozycjonalny). Możemy również mówić o pewnym innym modelu reprezentacji opartym na obrazach, albo modelem analogowym. Ten spór o wyobraźnię trwa od czasów starożytnych, bowiem Arystoteles powiedział, że wyobrażenia są głównym nośnikiem procesów...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

Postępowanie rozpoznawcze jest podstawowym stadium postępowania sądowoadministracyjnego. W stadium tym sąd rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną.

Sąd rozpoznaje na podstawie akt sprawy, a wyjątek dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy organ wykonujący AP nie przesłał akt sprawy. W takim przypadku na...

Orzeczenia sądów administracyjnych

Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach...

Kontrola Sądowa (Sądy ubezpieczeń społecznych)

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu...

Orzeczenie wstępne – pojęcie sądu

 

Jedynie sądy państw członkowskich mogą występować do ETS z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego. ETS stosuje własną definicję sądu, zgodnie z nią sądem w rozumieniu art.234 TWE jest organ spełniający wymagania dotyczące:

Stwierdzenie iż dany organ krajowy jest sądem nie jest zależne od...

Wymień zadania Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy

Jest to naczelny organ sądowy w RP, w skład którego wchodzą:

-pierwszy prezes (jest powoływany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego)

-zastępcy oraz sędziowie.

Są oni powoływani na czas...

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Został utworzony i rozpoczął działalność 1 września 1980 r. Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zakres kognicji NSA ulegał stałemu poszerzeniu wraz z rozwojem sądowej...

Właściwość sądu

Właściwość sądu – powołanie sądu z mocy prawa do rozstrzygnięcia danej sprawy.

właściwość rzeczowa – ze względu na rodzaj sprawy (np. skargi z powodu wad kupionego niewolnika rozstrzygał jedynie edyl kurulny).

właściwość miejscowa – gł. zasady : actor sequitur forum rei, z...

Prawo do sądu

Do katalogu praw i wolności osobistych zaliczone jest także prawo do rzetelnej procedury sadowej a w szczególności :

Art. 54 ust. 1

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Ust. 2

Wyłączenie...

Właściwość sadu z łączności spraw karnych

Łączność spraw może przybrać formę łączności podmiotowej, przedmiotowej lub podmiotowo-przedmiotowej.

Łączność podmiotowa ( podmiot łączy sprawy) występuje, gdy ta sama osoba oskarżona została o kilka przestępstw, a sprawy te należą do właściwości rożnych sądów tego samego rzędu...

Uprawnienia sądu opiekuńczego do ingerowania

 

a) ogólne kompetencje sądu:

- gdy dziecku coś zagraża; sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców i dziecko do określonego postępowania, określić czynności jakich bez zgody sądu nie wolno wykonać, skierować małoletniego do instytucji, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej...

Heurystyki wydawania sądów społecznych: rodzaje i funkcje

 

Ilość informacji dopływających do naszego umysłu znacznie przekracza możliwości ich dokładnego, analitycznego przetworzenia, podobnie jak liczba podejmowanych, na co dzień decyzji znacznie przekracza nasze możliwości ich przemyślanego podejścia.

W tej sytuacji nasz umysł ucieka się do heurystyk...

Narracja w opowiadaniach Antoniego Czechowa „Grisza”, „Głupi Francuz” i „W sądzie”

Skoro moim celem jest analiza narracji w opowiadaniach Antoniego Czechowa, pracę tę muszę zacząć od definicji samej narracji. Według Słownika Terminów Literackich jest to wypowiedź monologowa prezentująca ciąg zdarzeń uporządkowanych w jakimś porządku czasowym, powiązanych z postaciami w nich uczestniczącymi oraz ze środowiskiem, w którym się rozgrywają . Jednak wytłumaczenie tego terminu nie oddaje w pełni różnych rodzajów narracji, ich ewolucji wraz z rozwojem ...

Motyw sądu w literaturze

Sądjest instytucją powołaną do orzekania o zgodności z prawem czynów obywateli. Obraz sądu i jego funkcja zależą od czynników politycznych (ustrój państwa, jego konstytucja), tradycji, momentu historycznego (sądy w czasie pokoju i w czasie wojny). Proces to rozprawa sądowa orzekająca o winie...

Sąd odrzuca skargę...

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania sąd ustali wystąpienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu to wydaje postanowienie o odrzuceniu.

Sąd odrzuci skargę:

jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

wniesiona została po upływie...

Moc prawna skargi do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego nie jest środkiem bezwzględnie suspensywnym. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub bezczynności. Skarga ma natomiast moc środka względnie suspensywnego.

Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi szczegółowo reguluje wstrzymanie wykonania aktu...

Prawomocność orzeczeń sądu amin.

W doktrynie wyróżnia się prawomocność formalną i materialną.

Prawomocność formalna - orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie służy co do niego środek zaskarżenia.

Prawomocność materialna - orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd który je wydał, lecz również inne sądy i...

Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

Wyłączenie sędziego można usystematyzować na:

przyczyny wyłączenia z mocy ustawy – sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach:

jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

swojego małżonka...