Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy. W pierwszej fazie wstępnej skompletowanie akt jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie.

Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność organu wykonującego AP i...

Kontrola Sądowa (Sądy powszechne i SN)

Sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy związane z działalnością administracji publicznej. Sąd ten na podstawie ustaw orzeka w sprawach:

- prawo o aktach stanu cywilnego w sprawach o unieważnienie, sprostowanie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na...

Udział stron w posiedzeniu sądu zażaleniowego (464§ l)

Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, skoro ustawa nie wymaga przeprowadzenia kontroli na rozprawie. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie. Mają oni prawo udziału w posiedzeniu...

Sąd polubowny

Charakterystyka

Sąd polubowny jest to instytucja niepaństwowa powołana do rozstrzygania spraw cywilnych, w tym gospodarczych. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stwarzają możliwości orzekania przez sąd polubowny w sprawach majątkowych.

Wyrok sadu ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego i...

Istota i rola sądów konsumenckich

Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (sklepy, zakłady usługowe). Należy pamiętać, że w świetle przepisów prawa konsumentem jest osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Sąd Polubowny rozstrzyga sprawy do wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10.000 zł,

Teoria rozwoju sądów moralnych opracowana przez KOHLBERGA

Amerykański psycholog żyjący w latach 1927-1987 Lawrence KOHLBERG [czytaj: Lorens Kolberg, polskie odpowiedniki imienia Lawrence to Laurenty bądź Wawrzyniec) chciał sprawdzić, czy u starszych dzieci zachodzą jakieś zmiany w ich sądach moralnych.

W latach 1955-1956 przeprowadzał rozmowy z 72 chłopcami z...

Ochrona obrotu gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

ANALIZA PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE OBROTU GOSPODARCZEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO KODEKSU KARNEGO) Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego miała na celu wypełnienie luki powstałej w penalizacji pojawiających się w związku z procesem transformacji ustrojowej przestępstw gospodarczych nie znanych wcześniej systemowi opartemu na centralnie sterowanej gospodarce i monopolu państwa jako właściciela. Dla tego bowiem ustroju najbardziej ...

Sąd Antymonopolowy

 

Sąd Antymonopolowy jest instancją odwoławczą od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu...

Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy...

Sądy wojskowe

Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych w sprawach karnych oraz orzekają w innych sprawach jeżeli zostały przekazane do ich właściwości. Orzekają one w spawach karnych w stosunku do osób należących do sił zbrojnych.

Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają przestępstwa...

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

Środkami odwoławczymi od orzeczeń woj. sądów adm są-skarga kasacyjna i zażalenie

Skarga kasacyjna jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez NSA. Z istoty modelu kasacyjnego wynika, że...

Kontrola Sądowa (Sąd antymonopolowy)

Przepisy ustaw: z 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne, z 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym, z 21 lipca 2000r.- Prawo telekomunikacyjne, z 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu antymonopolowego w sprawach odwołań od decyzji...

Sąd ostateczny

Ponowne przyjście na świat Chrystusa przy końcu dziejów, żeby sądzić żywych i umar-łych (zob. DH 10, 13-14, 76, 150; ND 2-3, 12, 17). Prorocy Starego Testamentu zapowiadają nadejście “Dnia Pańskiego”, kiedy się objawi wola Boża, narody zostaną osądzone i udzielona zostanie obfitość Bożych...

Sąd konstytucyjne w republice francuskiej

Francja była tradycyjnie krajem zdecydowanie odrzucającym wszelkie formy sądowej kontroli konstytucyjności ustaw. Po upadku Napoleona problem ochrony konstytucji wystąpił dopiero w 1848 r. – poprzednie akty konstytucyjne nie miały bowiem sztywnego charakteru i mogły być zmieniane w formie ustaw zwykłych. Dopiero po II wojnie światowej, pojawił się problem instytucjonalnych form kontroli konstytucyjności przy pracach nad konstytucją IV Republiki, ostatecznie uchwalonej ...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju. Przeciwko...

Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych

Dla zapewnienia skuteczności orzecznictwa sądów administracyjnych ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyjmuje następujące gwarancje:

1.) Wprowadza skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz na...

Sąd antymonopolowy

Przepisy ustawy z 24 luego1990r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, oraz ustawy z 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne przewidują, że od decyzji organów administracji rządowej właściwych w tych sprawach przysługują środki odwoławcze do Sądu Okręgowego w...

Wyjątki od za­sady jawności roz­prawy

Zasada jawności okre­śla się jako dyrektywę, według której proces ma być jawny. Odróż­nia się jawność we­wnętrzna – wobec stron i ich przedstawi­cieli procesowych, oraz jawność ze­wnętrzna w stosunku do społeczeństwa. Według art. 355 kpk rozprawa odbywa się jawnie, organicznie jawności określa...

Zasada niezawisłości sądów i sędziów

Zasadę niezawisłości sędziowskiej wyraża obecnie art. 178 ust. 2 K. Niezawisłość oznacza stworzenie sędziemu pozycji umożliwiającej sprawowanie urzędu (orzekanie) w sposób zgodny z własnym sumieniem, w sposób wolny od jakichkolwiek możliwości bezpośrednich i pośrednich nacisków zewnętrznych...

Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego

Podstawowym zadaniem Sądu Najwyższego jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co ma na celu m.in. zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa tych sądów. SN wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach:

rozpoznaje środki...