Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego

W art. 172 konstytucji zastrzega się, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A art. 175 ust 1 ustawy zasadniczej formułuje zasadę sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przyjmując, że wymiar ten w Polsce sprawują sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i wojskowe. W świetle art. 177 Konstytucji z 97 sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych ...

Organy wewnętrzne sądów administracyjnych i ich kompetencje

Organami WSA są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne, oraz kolegium wojewódzkiego sądu adm.

Prezes WSA kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności adm. sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie. W zakresie adm. sądowej jest organem podległym Prezesowi NSA. Prezesa WSA zastępuje...

Ograniczenie podsądności sprawy sądom karnym

Artykuł 17 § l pkt 8 stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. Wobec tego, że w naszym systemie występują dwa rodzaje sądów karnych powszechne i wojskowe - niezbędne jest ustalenie w"sprawie podsądności określonemu...

Struktura i kompetencje Sądu Najwyższego

Sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Rozpoznaje protesty wyborcze, stwierdza ważność wyborów Sejmu, Senatu, wyboru Prezydenta, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. Sąd najwyższy dzieli się na: Izbę cywilną- sprawuje nadzór nad...

Właściwość sądu w sprawach cywilnych

 

Jeśli chodzi o właściwość sądu w sprawach cywilnych to: 

właściwość rzeczowa podobnie jak w sprawach karnych dotyczy kompetencyjnego podziału spaw pomiędzy sądami różnego rzędu rozpoznającymi sprawę w I- instancji. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zasada jest tu właściwością...

Sąd Gospodarczy

Charakterystyka

Sąd Gospodarczy jest to wydział utworzony w sądzie rejonowym mającym swoja siedzibę w mieście będącym siedzibom sądu okręgowy lub w mieście na prawach powiatu. Sąd ten jest tworzony na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Pracujący...

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

 

1795 rok to data przełomowa w historii II Rzeczypospolitej. Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Została zajęta przez państwa ościenne i poddana procesom germanizacji , msyfikacji ,ciągłej niewoli ,której jarzmo naród kilkukrotnie i bezowocnie próbował zrzucić...

Zakres rozpoznawalności skargi przez wojewodzki sąd admin.

Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Nie jest związany granicami skargi.

Rozpoznanie skargi przez WSA na podstawie stanu faktycznego, istniejącego w dniu podjęcia aktu lub czynności, nie oznacza, że nie powinien on...

Rozstrzygnięcia Sądu w razie wznowienia

W kwestii wznowienia (o wznowieniu, odmowie wznowienia i związanych z nimi kwestiach wpadkowych) orzekała:

- sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu rejonowego,

- sąd apelacyjny (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów...

POZNANIE - POJĘCIA I SĄDY. INTELEKCJA

Możemy sobie coś przedstawić oglądowo, naocznie, i nieoglądowo, czysto myślowo. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z wyobraŜeniem sobie czegoś, w drugim z pojęciowym przedstawieniem, z pojęciem czegoś. Na przykład mogę sobie myślowo uprzytomnić, na czym polega róŜnica między figurą o stu...

Instytucje wspierające - Sąd rodzinny

Sądy to kluczowy partner powiatowych centrów pomocy rodzinie. Podejmując niezawisłe decyzje ingerencji we władzę rodzicielską i w zakresie potrzeby umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wprost odnoszą je do zadań systemu pomocy społecznej, który jest odpowiedzialny za wykonanie orzeczeń i postanowień...

Organy sądów powszechnych

Organy sądów powszechnych są: prezes oraz na szczeblu sądów wojewódzkich i sądów apelacyjnych organy samorządu sędziowskiego tj. zgromadzenia ogólne i kolegia.

Istnienia organów samorządu traktowane jest jako ważna gwarancja niezawisłości sędziowskiej.

Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na...

Organizacja sądów szczególnych

Sądy szczególne są to sądy o właściwości obejmującej określoną grupę spraw i usytuowane poza systemem sądów powszechnych. Istnieją one w sposób stały. Konstytucja wymienia 2 typy sądów szczególnych:

Sądy wojskowe:

dzielą się na wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy...

Sądy administracyjne

Sądami Administracyjnymi są wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji. Prezydent zadecydował o utworzeniu szesnastu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Do tego czasu jednym sądem administracyjnym był Naczelny Sąd...

Właściwość sądu w sprawach karnych

 

Właściwość sądu: przez właściwość sądu rozumie się okres jego uprawnień do rozpoznawania i rozstrzygania spraw sądowych oraz do dokonywania określonych czynności w trakcie tego postępowania. Zasadniczo można wyróżnić 3 rodzaje właściwości sądu:

Właściwość rzeczową...

Sąd pracy

Charakterystyka

Sąd pracy - to organ wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygający spory o roszczenia ze stosunku pracy.

I instancję stanowią sądy pracy - jednostki organizacyjne sądów rejonowych, gdzie rozpatrywane są sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. II instancja to sądy pracy i...

Sądy administracyjne

Zadaniem sądów administracyjnych jest kontrolowanie legalności decyzji organów administracji publicznej. Obecnie funkcje przewidziane dla sądownictwa admini-stracyjnego wykonuje w całości Naczelny Sąd Administracyjny. Działa on nie tylko w swojej siedzibie w Warszawie, ale także w kilku ośrodkach zamiejscowych. Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. W zakresie orzekania sędziowie są niezawiśli t podlegają tylko ...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje obecnie od 1 stycznia 1997 roku, ustanowiony na podstawie przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z 16 X 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy. Sąd Konstytucyjny Ukrainy jest wyłącznym organem sądownictwa konstytucyjnego na Ukrainie. Rozstrzyga on o zgodności ustaw...