Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

A/Sądy ubezpieczeń społecznych

Obecnie obowjązuje ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje ona, że ZUS wydaje decyzje w zakresie spraw indywidualnych dotyczących:

-zgłaszania do ubezpieczeń społecznych

-przebiegu ubezpieczeń

-ustalania wymiaru składek i ich...

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce I. Polskie sądownictwo administracyjne. Rys historyczny. Ćwierćwiecze istnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego to w porównaniu z historią sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich, sięgającą swymi korzeniami XVIII i XIX stulecia - uznać można za okres stosunkowo niedługi. Za kamień milowy w rozwoju sądowej kontroli administracji publicznej przyjąć należy rok 1807, kiedy po raz pierwszy utworzono ...

Sąd konstytucyjny na Litwie

SĄD KONSTYTUCYJNY NA LITWIE I. Historia sądownictwa konstytucyjnego na Litwie. Pogłębiający się na Litwie kryzys polityczno – gospodarczy spowodował dążenia do niepodległości. Zaś w momencie powstania demokratycznego państwa litewskiego wypracowywany zostaje organ kontroli konstytucyjności aktów normatywnych. Idea sądowej kontroli konstytucyjności nie zwyciężyła od razu . Znaczenie dla kierunku prac dla reformą tego kraju miała uchwalenie przez Radę Najwyższą ...

SĄD

Wymiar sprawiedliwości; zespół sędziów; rozprawa sądowa, proces, sądzenie; gmach sądu; opinia, pogląd, osąd, ocena; twierdzenie, zdanie; przest. rozsądek; przest. wyrok; por. Krwawy (sąd); Sądy; Sędzia; Trybunał. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni z Biblii, Ew. wg Mat., 7, 1; Łuk., 6, 37.

Nie...

Rola Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

ROLA SĄDU NAJWYŻSZEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH FEDERACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ OGÓLNA STRUKTURA WŁADZ SĄDOWYCH W USA Stany Zjednoczone Ameryki są federacją, w której skład wchodzi 50 stanów. Stany te są suwerennymi jednostkami politycznymi. Każdy ze stanów posiada swoje władze stanowe: głowę stanu – gubernatora, wybieranego w wyborach powszechnych na dwu lub czteroletnią kadencję, który sprawuje władzę wykonawczą; własną konstytucję, legislaturę,

SĄD

 

SĄD gr. apóphansis; łc. iudicium, existimatio; ang. judgement, proposition (2); fr. jugement; nm. Urteil, Gedanke (2)

1. t. pozn., psych. W ujęciu egzystencja­lnej filozofii bytu (S. Kamiński, M. A. Krąpiec): druga czynność intelektualna (pier­wszą jest poznawanie pojęciowe; -^ poję­cie /1 /)...

Sądy powszechne

Organizacja i zadania sądów powszechnych Sądy powszechne są podstawowym rodzajem sądów ze względu na ilość i wagę rozstrzyganych spraw. Do sądów powszechnych należą: . sądy rejonowe, . sądy wojewódzkie, . sądy apelacyjne. Zwierzchni nadzór nad sądami powszechnymi sprawuje Sąd Najwyższy. Do zadań sądów powszechnych należą wszystkie sprawy, których przepisy nie przekazały innym organom wymiaru sprawiedliwości. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje ...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

Konstytucja w art. 177 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar i sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Szczegółowy ustrój, organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych z 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów...

Właściwość sądu z tzw. Przekazania sprawy

Właściwość z tzw. Przekazania sprawy (z delegacji) stanowi odstępstwo od właściwości miejscowej sądu i powstaje w wyniku decyzji odpowiedniego sądu wyższego rzędu. Kodeks z 97 przewiduje trzy przypadki takiej delegacji:

1.Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu...

Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

Art. 102§7 Przyjęty wniosek strony doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od doręczenia mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko. Sąd rozpoznaje kwestię nieważności na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi...

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Tryb postępowania przed sądem polubownym określają strony, a jeżeli tego nie uczynią do chwili rozpoczęcia postępowania tryb ten określa sam sąd polubowny. Jednak postępowanie przed stałymi sądami polubownymi określone jest przez odpowiednie regulaminy. Sąd polubowny nie jest związany przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, nie może jednak stosować środków przymusu. Może korzystać z pomocy prawnej sądu rejonowego. Sąd polubowny rozstrzyga sprawę wyrokiem, który ...

Sądy

Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądów, różniącą je od innych organów państwowych i znamionującą ich działalność, jest niezawisłość (zasada niezawisłości sędziowskiej). Niezawisłość oznacza, że przy rozpatrywaniu sprawy i wydawaniu orzeczenia sędzia jest niezależny. Nie podlega nikomu, nawet najwyższym organom ...

Kontrola adm. przez sady adm. i kontrola adm. przez sady powszechne

Sądowa kontrola sprawowana przez sądy powszechne i szczególne. Kontrola sprawowana przez sąd adm. nie jest konkurencyjna wobec kontroli sprawowanej przez sąd powszechny, te nie mogą się wzajemnie zastąpić w kontroli adm. publicznej. Każdy z nich spełnia w tej kontroli inną rolę, ma odmienne zadania, a...

Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Prezydent RP, na wniosek Prezesa NSA, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi WSA. oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały...

Struktura sądów powszechnych

Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności /art. 176 ust 1/ zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble.

Prawo o ustroju sądów powszechnych nadaje jednak sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter oparty na podziale...

Organizacja sądów powszechnych

Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych idzie jednak dalej i nadaje sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter. Sądami powszechnymi...

Współpraca sądów krajowych z sądami wspólnotowymi w ramach procedury zapytań wstępnych

Kompetencja prejudycjalna ETS: sąd krajowy, gdy ma problem z interpretacją prawną w sprawie wydania wyroku (przed osądzeniem, przed wydaniem wyroku) zwraca się z zapytaniem wstępnym. Interpretacja ETSu jest dla sądu krajowego wiążąca !!! Nie ma terminu na rozpatrzenie takiego pytania, raczej trwa to kilka...

Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego

W art. 172 konstytucji zastrzega się, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A art. 175 ust 1 ustawy zasadniczej formułuje zasadę sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przyjmując, że wymiar ten w Polsce sprawują sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy...

Rozpoznanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

Art. 69§3 Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu

Art 184§5 Na postanowienie w sprawach zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka oskarżonemu przysługuje w terminie 3 dni zażalenie. Zażalenia na postanowienie prokuratora rozstrzyga sąd właściwy do rozpoznania...

Droga sądowa - Sąd pracy

W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązują dwie zasady postępowania:

- zasada szybkości rozpatrywania sporów,

- zasada uprzywilejowania pracownika.

Sad ma obowiązek prowadzić spór pracowniczy w taki sposób, aby jego rozstrzygniecie, a termin rozprawy powinien byc wyznaczony, aby od daty zakonczenia...