Sąd administracyjny

Czytaj Dalej

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

l ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, który określa podstawowy zakres działania sądów administracyjnych, przyjmując, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności organów administracji publicznej, która jest równoznaczna z kontrolą wykonywania administracji publicznej.

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

W ramach funkcji kontroli administracji publicznej, sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na: a) decyzje administracyjne: b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; c) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; d) akty prawa miejscowego organów ...

Sądy administracyjne

Naczelny Sąd Administracyjny jest uprawniony również do badania w toku postępowania legalności aktów normatywnych, na których była oparta zaskarżona decyzja.

Sądy administracyjne

Sądami Administracyjnymi są wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji. Do tego czasu jednym sądem administracyjnym był Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Wa-wie.

Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe.

Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Natomiast gdy ustali że sprawa należy do właściwości innego sądu administracyjnego, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu; skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy – np.

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna.

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw.

Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych

Dla zapewnienia skuteczności orzecznictwa sądów administracyjnych ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyjmuje następujące gwarancje: 1.

Orzeczenia sądów administracyjnych

Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach postępowania w zależności od tego, co jest przedmiotem ich rozstrzygnięcia a zatem będą to orzeczenia dotyczące: 1)toku postępowania, np.

Moc prawna skargi do sądu administracyjnego

Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi szczegółowo reguluje wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, przyznając w tym zakresie właściwość organowi, a następnie po przekazaniu skargi sądowi: w razie wniesienia skargi na decyzje lub postanowienie – organ, który wydał decyzje lub postanowienie, może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego ich wykonanie w całości lub części, chyba że zachodzą przesłanki, od ...

Organy wewnętrzne sądów administracyjnych i ich kompetencje

Organami WSA są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne, oraz kolegium wojewódzkiego sądu adm.

Prezes WSA kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności adm. sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie. W zakresie adm. sądowej jest organem podległym Prezesowi NSA. Prezesa WSA zastępuje...

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy; 2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; 3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; 4) ...

Środki odwoławcze od postanowień sądów administracyjnych

Zażalenie służy na postanowienia, których przedmiotem jest: Przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; Wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; ...

Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA jest niezależny od nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości. oraz niektóre inne postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

Nieważność postępowania zachodzi: jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna; jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany; jeżeli  w sprawie toczy się postępowania wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już osądzona; jeżeli skład sądu ...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy.

Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.