Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

STRUKTURA GEOLOGICZNA- w wyniku określonych procesów geologicznych powstaje układ skał, struktury geologiczne można rozpatrywać w 4 skalach: 1) megastruktury- rozległe obszary o charakterystycznej budowie geologicznej i litologii(wykształceniu litologicznym skał), genezie, różniące się od jednostek sąsiednich, np.

Skały

Skupiska jednorodnych lub różnorodnych minerałów, powstałe w przyrodzie w wyniku procesu naturalnego. Przez skałę rozumie się zarówno utwory twarde i zbite, jak i luźne oraz plastyczne. Proces kształtowania skał rozpoczął się w momencie zastygania materii globu przy powierzchni. W skutek krystalizacji...

Skale temperaturowe

Do najważniejszych skal temperatur stosowanych obecnie należą: skala Kelvina, Celsjusza, Fahrenheita oraz mniej znane lub nie stosowane już skale: Rankine'a, Réaumura oraz Międzynarodowa Praktyczna Skala Temperatur.

Skały osadowe

Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą się wzajemnie ...

Skały osadowe - opis wybranych skał.

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą ...

Skala pomiarowa

Skala przedziałowa pozwala zatem nie tylko na identyfikację badanych jednostek (skala nominalna) i ustalenie relacji mniejszości lub większości (skala porządkowa), ale także pozwala na określenie odległości między elementami zbioru.

Skala pomiaru

Skala a indeks Choć zarówno skala jak i indeks stanowią złożone wskaźniki pewnych zmiennych, to należy rozróżniać te dwa pojęcia (w praktyce często ze sobą utożsamiane i mylone). Do najpowszechniej stosowanych należą skala Likerta, skala Guttmana, skala Bogardusa i skala Thurstone'a.

Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

DZIAŁALNOŚĆ NISZCZĄCA I BUDUJĄCA LODOWCÓW I LĄDOLODÓW Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne, przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemna temperatura powietrza. Warunki takie panują na obszarach wysokich gór oraz w wysokich szerokościach geograficznych kuli ziemskiej. Na terenach tych, przez większa część roku więcej śniegu przybywa niż ubywa wskutek tajania. Masy śniegu pod wpływem niskiej temperatury,

Korzyści skali

Charakterystyka

Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

Skały – charakterystyka

Skały magmowe głębinowe - krzepną bardzo powoli, wszystkie minerały, maja czas na swobodna krystalizacje. Każdy minerał tworzy odrębny kryształ - jest widoczny gołym okiem. Są to skały jawnokrystaliczne. Wszystkie skały głębinowe zawierają dużo kwarcu, maja wiec jaśniejsze barwy, niezbyt duży...

Skale i stawki podatkowe

Skala regresywna –jest odwrotnością skali progresywnej, stawki podatkowe maleją w miarę wzrostu podstawy opodatkowania.

Skala porządkowa

<br> Innymi przykładami zastosowania skali porządkowej są: zdolność kredytowa firmy (duża, średnia, mała), skala Mohsa (dziesięciostopniowa skala, służąca do określania twardości skał, w której 1 to twardość diamentu, 10 - twardość grafitu) skala Richtera rodzaje ryzyka kredytowego (bardzo wysokie, wysokie, średnie, niskie, bardzo niskie lub dokonując rangowania w skali od 1 do 5: 1 - bardzo niskie, 5- bardzo wysokie) Autor: Łukasz Nowak

Skały metamorficzne - opis wybranych skał.

SKAŁY METAMORFICZNE Skały metamorficzne powstają w wyniku działania procesów metamorficznych. Ich charakter zależy od rodzaju skały wyjściowej oraz zakresu temperatury i ciśnienia w jakich zachodzi przeobrażanie. Skały metamorficzne należą do słabo rozpowszechnionych w przyrodzie. Za najważniejsze uznać należy: GNEJSY Gnejsy są jedną z większych, a zarazem ważniejszych grup skał metamorficznych. Powstały one w średniogłębokich strefach metamorfizmu, w wyniku ...

Korzyści skali. Siły aglomeracyjne

Skala przedsiębiorstw nie może rosnąć nieskończenie.

Najważniejsze SKAŁY budujące skorupę ziemską

SKAŁA – zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych. Ze względu na ich genezę, dzielimy je na trzy typy:

a) SKAŁY MAGMOWE – powstają w wyniku zakrzepnięcia gorącego stopu krzemianowego, zwanego magmą, występującego lokalnie w obrębie skorupy...

Skala mapy

skali wyrażonej w sposób graficzny w postaci odcin­ka prostej podzielonego na równe części i opisanego w metrach lub kilometrach: Skala mapy, niezależnie od formy jej zapisu, odnosi się do wymiarów liniowych.

Korzyści skali

KORZYŚCI SKALI Spis treści 1. Współczesne teorie handlu międzynarodowego a korzyści skali 2.Typy korzyści skali w ujęciu konkurencji monopolistycznej i handlu 3.Handel wewnątrz-gałęziowy 4. Model Ricardo 5. "Paradoks Leontiefa" 1.Współczesne teorie handlu międzynarodowego: A. Teoria neoczynnikowa. Rozwiniecie teorii obfitości zasobów, w teorii obfitości, mówiliśmy o pracy i kapitale, w teorii neoczynnikowej mówimy też o innych czynnikach produkcji: praca prosta,

Skały magmowe

Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia magmy, czyli gorącego stopu krzemianów występującego w płaszczu górnym i lokalnie w skorupie ziemskiej. W magmie znajdują się również gazy - dwutlenek węgla, chlor, para wodna. Magma po wydostaniu się na powierzchnię Ziemi pozbawiona jest większości...

Skala interwałowa

Skala przedziałowa umożliwia porównywanie różnic między wartościami zmiennej w badanej grupie przedmiotów, a co za tym idzie istnieje możliwość obliczania średniej arytme­tycznej tych wartości, ich wariancji, odchylenia standardowego i w konsekwencji współczynników korelacji między wartościami badanych cech s.

Skala nominalna

<br> Skala nominalna jest skalą najprostszą. ) </div> Szczególnym przypadkiem skali nominalnej jest skala dychotomiczna (dwudzielna), dzięki której można podzielić daną zbiorowość na dwie grupy rozłączne.