Rzeźba

Rzeźba

Czytaj Dalej

Rzeźba

Rzeźba ma już kilka tysięcy lat, a dorobek jej twórców imponuje bogactwem i różnorodnością. Wśród dzieł sztuki rzeźbiarskiej znajdują się bowiem zarówno prace monumentalne, jak i miniaturowe; wykonane z przeróżnych materiałów, za pomocą wielorakich technik.

W ścisłym tego słowa znaczeniu...

Rzeźba współczesna

XX wiek przyniósł nowatorskie podejście do rzeźby. Nieznane dotąd wpływy, nowe style, tematy i materiały pozwoliły stworzyć wiele interesujących dzieł.

Od czasów włoskiego renesansu aż do początków XX wieku rzeźbienie rozumiano jako tworzenie mniej lub bardziej dokładnych (chociaż czasem...

Starożytna Grecja - Sztuka archaiczna - Rzeźba - Malarstwo i ceramika

Jak w dziedzinie życia politycznego, religijnego i literackiego, tak samo w dziedzinie życia artystycznego okres archaiczny kładzie podwaliny nowych form, które dojdą do pełnego rozkwitu w późnej epoce klasycznej. W dziedzinie sztuki mieli Grecy z czasem osiągnąć szczyty. Wielkość twórczości Greków...

RZEŹBA GRECKA - Informacje Ogólne

Dziedzina plastycznej twórczości symbolicznej, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych. Rzeźbą nazywa się również powstałą kompozycję. We współczesnym rozumieniu rzeźba jest autonomiczną dziedziną twórczości opartą na działaniach...

Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

W czasie, gdy królowie wznosili dla siebie piramidy, grobowcem ich poddanych pozostała mastaba. Oczywiście tych poddanych, którzy należeli do wyższych sfer dworskich, gdyż budowa i dekoracja okazałego miejsca wiecznego spoczynku przekraczała możliwości zwykłych śmiertelników.

Za panowania III...

Cechy sztuki późnogotyckiej - Rzeźba

Podstawowym materiałem rzeźby gotyckiej w Polsce był kamień a później drewno, zyskujące w końcu XIV wieku przewagę nad kamieniem; w pewnych środowiskach i okresach używano także sztucznego kamienia. Zmiany tworzywa nie wynikały tylko z jego obiektywnych wartości - decydował o tym głównie rodzaj i...

Architektura i rzeźba attycka

Po wojnach perskich daje się zauważyć wybitne wzmożenie twórczości w dziedzinie sztuk plastycznych a także w innych dziedzinach życia kulturalnego. Złożyły się na to powody zarówno natury materialnej, jak i ideologicznej. Najważniejszy z nich to powstanie potężnego Związku Ateńskiego, który...

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

Matematyka, astronomia, medycyna

W dziedzinie nauk przyrodniczych Arystoteles i założona przez niego szkoła perypatetycka otwierają nową epokę, której rozkwit przypadnie na okres hellenistyczny. W dziedzinie matematyki położyła ogromne zasługi Akademia Platońska, Platon bowiem przypisywał wielką...

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Architektura i urbanistyka hellenistyczna, Rzeźba, Malarstwo

Architektura i urbanistyka hellenistyczna

W przeciwieństwie do poezji, która w wieku II p.n.e. i I p.n.e. nie wydała żadnego wybitniejszego dzieła, sztuki plastyczne w okresie hellenistycznym wykazały o wiele dłużej trwającą żywotność. Przykładem niech będzie grupa Laokoona, arcydzieło...

RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

Jeżeli cofnąwszy się w czasie przyjrzymy się najstarszym dziełom sztuki chrześcijańskiej, stwierdzimy, że noszą one na sobie bardzo wyraźny wpływ, jeśli nie pojęć pogańskich, to przynajmniej świeckich wzorów. W tej dziedzinie szczególnie owocne jest przestudiowanie rzeźby, gdyż ta forma...

Rzeźba grecka epoki archaicznej i klasycznej.

Ogromne rozmiary i wartość wolno stojącego posągu Ateny, umieszczonego we wnętrzu świątyni - podobnie jak zewnętrzna rzeźbiarska dekoracja Partenonu - były wyrazem nowatorskich tendencji i pewności siebie, cechujących Ateny w połowie V wieku p.n.e. Twórca posągu, Ateńczyk imieniem Fidiasz, zyskał ogromną sławę, stał się bliskim przyjacielem Peryklesa i był zapraszany przez inne greckie poleis do wykonywania wielkich posągów kultowych dla ich świątyń (przykładem ...

Renesans w Polsce - Rzeźba

Rzeźba znalazła zastosowanie w domach mieszczańskich, szlacheckich i w kościołach jako rzeźba nagrobna. Szczegolnie piękne i charakterysyczne są rzeźby nagrobne biskupów Tomickiego i Gamrata w katedrze wawelskiej dłuta J.M.Padovano. Wyjątkowe uznanie zdobył sobie Polak Jan Michał z Urzędowa, tworca...

Co to jest rzeźba peryglacjalna?

Prawie jedna piąta lądowej po­wierzchni Ziemi jest zamarznięta przez cały rok. Wieczna zmarzlina występuje na Antarktydzie, w pół­nocnych częściach Ameryki Północnej i Eurazji oraz na szczy­tach najwyższych gór wszystkich kontynentów, a na jej obszarze powstały charakterystyczne krajobrazy...

Antarktyda - RZEŹBA PODŁOŻA LĄDOLODU

Gdyby udało się zdjąć pokrywę lodową z Antarktydy to okazałoby się, że jej wschodnia część stanowi dość zwarty ląd o znacznej powierzchni i dobrze rozwiniętej linii brzegowej, otoczony od wschodu łańcuchem wysp. Antarktyda Zachodnia przedstawiałaby się jako archipelag wysp. Podlodowa...

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.p.m.) i leżącej na styku obszarów staro i młodo glacjalnych. Kotlina ma długość ponad 100 km. i powstała w okresie zlodowaceń: środkowopolskiego i bałtyckiego. Wypełnia ją...

Karpaty - RZEŹBA

Dzisiejsza rzeźba Karpat jest rezultatem działalności niszczącej i budującej różnych czynników, które modelowały ten obszar od okresu mioceńskiego (od około 30 mln lat). Główną rolę w przebiegu procesów rzeźbotwórczych Karpat odegrały rzeki i procesy stokowe, w najwyższych górach - lodowce. W...

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej związane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formy rzeźby terenu występujące na granicach płyt

Tektonika płyt to przesówanie się bloków kontynentalnych po astenosferze (sfera w górnym płaszczu ziemi) dzięki wtrównawczym prondą którym one podlegają. Tłumaczy ona fałdowanie skorupy ziemskiej, współczesny układ łańcuchów górskich.

Płyty są ogromnych rozmiarów, wyróżnia się osiem płyt...

Województwo małopolskie - RZEŹBA

Województwo małopolskie leży w obrębie Pogórza Karpackiego, Kotliny Sandomierskiej, Nieckiej Niedziańskiej. Południe województwa stanowią Karpaty z Beskidem Wysokim i Tatrami z najwyższym szczytem Rysy 2499 m.n.p.m. W województwie małopolskim wyróżniamy następujące typy rzeźby:

- Wysokie góry -...

Rzeźba

Jedna ze sztuk piast., której dzieła - równieżzw. rzeźbami -są kompozycjami trójwymiarowymi(w przeciwieństwie do malarstwa i grafiki),nie mającymi na ogół funkcji użytkowych (w przeciwieństwiedo architektury i rzemiosła artyst.).

Dziełorz. może być wolno stojące (w wypadku rz. figur. -rz...

KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać...