Charakterystyka porównawcza ZSRR i III Rzeszy

W III Rzeszy masowo był stosowany terror i masowo łamano prawa człowieka. Jak grzyby po deszczu najpierw na terenie Rzeszy i później także i krajów podbitych, powstawały masowe obozy zagłady, oraz obozy pracy.

RZESZA NIEMIECKA W XVIII WIEKU

Jednakże wolne miasta Rzeszy znajdowały się poza zasięgiem tych dążeń. Małe republiki miejskie niknęły rozsiane na wielkich obszarach książęcej Rzeszy.

Rzesza Niemiecka w latach 887-1125

Rzesza musi sobie w ciągu tych lat radzić z dążeniami emancypacyjnymi księcia polskiego Bolesława Śmiałego, powstaniem Sasów, antyfeudalnymi ruchami chłopstwa saskiego, osłabieniem pozycji cesarskiej we Włoszech.

Ustrój społeczno-polityczny III Rzeszy jako przykład państwa totalitarnego.

Fakty te wskazują, że w systemie III Rzeszy policja polityczna przenikała całe społeczeństwo lub, że wręcz całe społeczeństwo jako całość stało się policją polityczną nadzorując się i kontrolując wzajemnie.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch.

Wówczas to całe północne Włochy przeszły pod kuratelę Rzeszy, co zapoczątkowało pogoń za Żydami. W ZSRR, największym z totalitarnych państw sytuacja przedstawiała się podobnie jak w Rzeszy.

Administracja III Rzeszy

- 6 - ZRÓDŁA: - Historia administracji publicznej Izdebski - Encyklopedia PWN - Historia społeczna Trzeciej Rzeszy Richard Grunberger

RZESZA

) tylko o Rzeszy niemieckiej; z nm. I Rzesza: Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, 962-1806, II Rzesza: Cesarstwo Hohenzollernów, 1871-1918, i III Rzesza: pod rządami Adolfa Hitlera, 1933-45.

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - WSCHODNI SĄSIEDZI RZESZY W PIERWSZEJ POŁOWIE XI WIEKU

Marzyło mu się niezależne wielkie państwo słowiańskie, stanowiące na wschodzie odpowiednik Rzeszy Niemieckiej. Przemyślidzi, przywróceni w tym kraju do rządów, widzieli w Rzeszy obrońcę przed zaborczością polską i wiązali lojalnie swe losy z Niemcami.

ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

13 marca nowy kanclerz na rozkaz Hitlera podpisał ustawę, zgodnie z którą Austria stawała się landem Rzeszy Niemieckiej, co miało zo­stać potwierdzone w referendum wyznaczonym na 10 kwietnia 1938 r. Tery­torium Rzeszy powiększyło się o ob­szar 83 849 km2, zamieszkany przez 6 760 tys.

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeszy z 28 lutego 1933 r. protokołu z sekcji zwłok znalezionych w ogrodzie Kancelarii Rzeszy oraz niejas­ności w identyfikacji zwęglonych szczątków.

III Rzesza - Informacje Ogólne

Państwo totalitarne Adolfa Hitlera - Rzesza Niemiecka - ingerowało we wszyst-kie dziedziny życia obywateli - różne organizacje państwowe w imię ideologii faszystowskiej i nacjonalistycznej mogły sprawować kontrolę nad obywatelami. Nastą-piła przyspieszona militaryzacja Rzeszy Niemieckiej i rozbudowa wszystkich rodzajów broni.

Polityka zagraniczna III Rzeszy do 1939 r.

Hitler chciał widzieć Rzeszę wielką, a przede wszystkim zdobyć dla Niemców „przestrzeń życiową”. wysunął żądania pod adresem Polski (Gdańsk miał wrócić do Rzeszy, miała być zbudowana eksterytorialna autostrada przez polskie Pomorze).

CESARSTWO RZYMSKIE NARODU NIEMIECKIEGO, zwane również Rzeszą

W 1803 dokonano połączenia niektórych państewek Rzeszy, zmniejszając w ten sposób liczbę jej członków. w Rzeszy, a potwierdził to pokój w Preszburgu.

Polityka wewnętrzna III Rzeszy do 1939

  Politykę wewnętrzną III Rzeszy wyznaczyła ideologia głoszona przez Adolfa Hitlera. W ten sposób Rzesza zmieniła się w państwo policyjne.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

Utrzymywanie przez kilkanaście dni po podpisaniu kapitulacji w brytyjskiej strefie okupacyjnej widma przeszłości, jakim był złożony z hitlerowców „rząd" Rzeszy z w.

GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

specjalnie dla niego utworzony stopień marszałka Rzeszy (Reichsmarschall) i jako je­dyny odznaczony został Wielkim Krzyżem Krzyża Żelaznego.

RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r.

ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

Niemcy oczekiwały, że Polska przystąpi do paktu antykominternowskiego i wyrazi zgodę na zajęcie przez nich Gdańska oraz budowę eksterytorialnych połączeń Rzeszy z Prusami Wsch.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI RZESZY NIEMIECKIEJ

Jednolite państwo stało się na skutek tego konglomeratem półniezawisłych ziem czyli Rzeszą.