Proces krasowienia i biegi rzeki

Wzmaga się wtedy erozja wzgłębna, rzeka wcina się głębiej w dno doliny, a resztki dawnego dna tworzą się terasy rzeczne(erozyjne).

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Takie gatunki jak włosienicznik (Batra-chium fluitans), który w wolno płynących strumieniach tworzy gęste, pływające kobierce, czy też jeżogłówka rzeczna (Sparganium fluitans; w Polsce nie występuje) o długich, wąskich wstęgowanych liściach potrzebują nie tylko niewielkiego prądu, żeby w ogóle istnieć, lecz także światła, żeby asymilować.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

Dokonuje się to w dwojaki sposób: po pierwsze, poprzez wody gruntowe, których stan w łęgu zależy od poziomu wody w rzece - jeśli poziom ten wzrasta, woda z rzeki przesiąka do wód gruntowych i zwierciadło tych wód w łęgu też się podnosi, a gdy poziom wody w rzece opada, opada także poziom wód gruntowych, tak że ich poziom waha się regularnie, odpowiednio do ilości wody niesionej przez rzekę.

W jaki sposób rzeki kształtują powierzchnię Ziemi?

Przebywając określoną drogę od źródeł do morza nie zachowują się obojętnie wobec napotkanych rzeczy.

W jaki sposób rzeka przenosi różne materiały?

Ilość materiału niesionego przez rzekę zależy od jej prędkości. Przy 30 km/godz, rzeka jest w stanie unieść nawet wielkie głazy, które toczą się po dnie. Przy 10 km/godz transporto­wane są tylko małe kamienie. Jeśli woda poru­sza się z prędkością 0,5 km/godz, unosi jedynie piasek i inną...

Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw. (rzeki wielonarodowe płyną przez kilka państw, ale nie...

Jak przesuwa się koryto rzeki?

Sieć rzeczna ufor­mowana tysiące lat temu.

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Dorzecze - to obszar, na którym znajduje się system rzeczny. System rzeczny - to rzeka główna wraz z jej dopływem.

Jeziora, rzeki i strumienie

Ryby rzeczne. Często można je spotkać razem z jelcami na płyciznach, występują też w głębokich rzecznych rynnach.

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Największy system rzeczny tworzy Amazonka  Roczny rytm wahań związanych z zasilaniem oraz towarzyszące  mu zjawiska np.

Rzeki, jeziora, lodowce

kaptaż rzeczny - przeciąganie wód jednej rzeki przez drugą Wyróżniamy 3 odcinki w biegu rzek: a) bieg górny, b) bieg środkowy, c) bieg dolny.

Co to jest energia rzeki?

Masa wody w rzece oraz nachylenie terenu mają zasadnicze znaczenie dla energii wytwa­rzanej przez rzekę.

Dolina rzeki

Dolina rzeki — zagłębienie terenu ciągnącesię wzdłuż rzeki, powstałe wskutek rozmywającegodziałania wód rzecznych oraz wskutekerozji zboczy powodowanej przez wody opadowespływające do rzeki.

RZEKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM (rodzaje, zasady korzystania, przykłady)

wykształciły się pewne zasady odnośnie rzek międzynarodowych: zwierzchnictwo terytorialne należy do poszczególnych państw przybrzeżnych na ich odcinkach państwa przybrzeżne same regulują żeglugę na rzece wolność żeglugi w czasie pokoju dla statków handlowych wszystkich bander (także państw nieprzybrzeżnych) zakaz dyskryminującego traktowania statków i ładunków różnych państw prawo państw ...

WIERNA RZEKA. Klechda domowa, powieść S. Żeromskiego

Rzecz dzieje się w zapadłym dworku, Niezdołach, gdzie na tle wydarzeń powstania styczniowego rozgrywają się losy tragicznej miłości ubogiej szlachcianki Salomei Brynickiej i uratowanego przez nią powstańca, rannego w bitwie pod Małogoszczem, Józefa Odrowąża, syna arystokratycznego rodu.

W rzece Heraklita

Spotkanie owych „osobników” ma tyleż wspólnego z naturą, co z wrażliwością, poczuciem estetyki, marzeniem:     W rzece Heraklita ryba kocha rybę, twoje oczy – powiada – lśnią jak ryby w niebie, chcę płynąć razem z tobą do wspólnego morza, o najpiękniejsza z ławicy.

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km³ wody, to jest około...

Brazylia - Rzeki i jeziora

Gęsta sieć rzeczna należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego.

Maroko - Rzeki

Wszystkie rzeki mają charakter górski. Więkaszość spływa z Atlasu Wysokiego w kierunku północnym. Muluja (długość ok. 520km) największa z nich uchodzi do Morza Śródziemnego reszta zaś uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. Rzeki spływające na południe zasilają wodą oazy po czym zanikają w piaskach...

Zlewnia rzeki

Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.Zlewnia podziemna może nie pokrywać sięze zlewnią powierzchniową. Granicą zlewni powierzchniowejjest wododział, który przebiegagrzbietami wzniesień, a zlewni podziemnej —-linia przebiegająca po najwyższej...