Rzad polski na obczyźnie i jego działania.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie rozumiemy głównie jako Rząd Londyński . Był on jedynym, uznawanym przez Polaków- patriotów i początkowo przez dyplomatów zachodnich, rządem reprezentującym Państwo Polskie. Obradował on od dnia 1 października 1939 roku do roku 1991. Legalne władze polskie wybrane przed wybuchem II Wojny Światowej, po tym jak agresorzy wkroczyli na ziemie Rzeczypospolitej, były zmuszone do emigracji. Pierwszym przystankiem na drodze do ...

Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego w tym samym dniu na prezydenta Władysława Raczkiewicza. Przy mianowaniu prezydenta i powoływaniu rządu wykorzystano prerogatywy, jakie dawała Konstytucja kwietniowa.

Urząd premiera otrzymał...

Rząd RP w Wielkiej Brytanii w latach 1940 - 1945 i jego działalność

 

18 VI 1940, po klęsce Francji w wojnie z Niemcami, rząd polski przeniósł się do Londynu. Na Wyspy Brytyjskie udało się ewakuować 27,6 tys. żołnierzy.

Stałą troska rządu było utrzymywanie łączności z krajem i rozbudowa „podziemia”, które Sikorski chciał kontrolować. Miała to umożliwić...

Indie pod rządami Gandhich

Indie od uzyskania niepodległości w roku 1947 ciągle musiały stawiać czoła problemom związanym z wojnami, konfliktami wewnętrznymi, przeludnieniem i nędzą. W kraju tym utrzymał się ustrój demokratyczny, mimo ze przez większą część jego historii jako niepodległego państwa rządzili nim...

Rząd

 

Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

Etap pierwszy

Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie...

Omów działalność rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1943

Gdy 17.09.1939 roku wojska armii radzieckiej zaatakowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki w specjalnym orędziu do narodu ogłosił, iż konieczne będzie przeniesienie siedziby głowy państwa i naczelnych organów na tereny państwa rumuńskiego, będącego sojusznikiem Polski. Mościcki korzystając z prawa, jakie dawała mu konstytucja kwietniowa z dnia 23 kwietnia 1935 roku, wyznaczył swojego następcę. Został nim ambasador RP w Rzymie- gen. Bolesław ...

Rząd RP na emigracji w latach 1939 - 1940

 

Naczelne władze II RP (prezydent, rząd, wódz naczelny) po przejściu granicy Rumunii (17/18 IX 1939) zostały internowane, co było sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami, ale Rumunii działali pod presją Niemców, Rosjan i Francuzów, a nawet polskich polityków niechętnych sanacji.

Rumuni, kierując się...

Relacje pomiędzy rządem a bankiem centralnym w Polsce – aktualne tendencje , próba oceny .

Banki centralne nigdy nie były potężniejsze niż teraz. Polityka monetarna stała się głównym narzędziem stabilizacji makroekonomicznej, które w coraz większej liczbie państw, w tym także i w Polsce, znajduje się w rękach niezależnego banku centralnego. Dlatego sposób działania tego banku jest tak istotną kwestią. Warunkiem skutecznego kierowania działalnością banku centralnego jest posiadanie właściwego schematu racjonalnego rozumowania. Musi ono być oparte na ...

Ocena rządów parlamentarlych II RP

Tomasz Nałęcz urodził się w 1949 r. w Gołyminie (woj. Mazowieckie). W 1972r. ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest profesorem, wykładowcą na UW. W latach 1970-1990 był działaczem PZPR, następnie SdRP, gdzie był wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej w latach1990-1991. Wystąpił z Socjaldemokracji RP po ujawnieniu afery \"moskiewskich pieniędzy\". W latach 1993-97 był posłem Klubu Parlamentarnego Unii Pracy. Był członkiem Rady Krajowej i ...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Upowszechnianie się rządów parlamentarnych

Jedną z najważniejszych tendencji występujących w dziewiętnastowiecznej Europie było coraz powszechniejsze uczestnictwo obywateli w życiu państwowym i publicznym. Coraz więcej ludzi umiało czytać i pisać oraz wykazywało zainteresowanie wydarzeniami politycznymi. Rozwinęło się dziennikarstwo i...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

Powstanie i działalność Rządu Polskiego na emigracji

Utworzenie rządu polskiego we Francji - 30.09.39: Gdy 17.09.39 armia radziecka zaatakowała ziemie polskie Rząd Polski udał się do Rumunii, by stamtąd dowodzić wojskiem. Prezydent, premier i inne ważne osobistości były internowane z ziem Rumunii. Prezydent korzystając z prawa jakie dawała mu konstytucja...

Rząd RP

Rząd współtworzy władzę wykonawczą (obok prezydenta). Stanowią go: premier, wicepremierzy - mogą lecz nie muszą być, ministrowie oraz przewodniczący niektórych komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów adm. państwowej.

PROCES POWOŁANIA RZĄDU:

1. prez prezydenta - ten rząd musi...

Działalność Delegatury Rządu na Kraj

 

Delegatura Rządu Rzeczypospolitej na Kraj była konspiracyjną, krajową agendą rządu polskiego na obczyźnie, powołaną jego dekretami z 16 IV i 8 V 1940. Koncepcje rządu zmierzały do zorganizowania konspiracji w kraju w 2 podstawowych pionach: wojskowym w postaci ZWZ (przekształconej w AK) i cywilnym w...

Powstanie i działalność Rządu Tymczasowego

 

31 XII 1944 KRN powołała, na miejsce PKWN, Rząd Tymczasowy RP pod kierownictwem Osóbki-Morawskiego, który otrzymał też resort spraw zagranicznych. Wicepremierami zostali W. Gomułka i Stanisław Janusz z koncesjonowanego (kryptokumunistycznego) SL. Resort obrony objął M. Rola-Żymierski, a bezpieczeństwo...

Powstanie Tymczasowego (Polskiego) Rządu Jedności Narodowej

 

Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej było jednym ze skutków porozumienia jałtańskiego z II (4-11) 1945. Fakt powstania TRJN nie był wynikiem nacisków Zachodu, ale konsekwentnej realizacji planu Stalina, który nie myśląc o wywiązaniu się z przyjętych zobowiązań dbał o zachowanie...

W jaki sposób doszło do powstania Rządu Polskiego na Emigracji.

Po niemieckiej napaści na Polskę 1 września 1939 r. i agresji radzieckiej 17 września 1939 r. władze II Rzeczpospolitej podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji i przeniesienia swojej siedziby poza granice kraju. W ten sposób starano się uniknąć niewoli i zgody na przedwczesną kapitulację. Ewakuacja miała przebiegać przez granicę z Rumunią z zamiarem dotarcia do Francji, skąd miano kierować dalsza walką. Z 17 na 18 września 1939 r. Prezydent II RP Ignacy Mościcki i ...

Czy są jakieś zawody/profesje chronione przez polski rząd?

Żyjemy w świecie bardzo współczesnym! W świecie otwartym, gdzie coraz więcej ludzi podąża w myśl idei jaką nazywamy kosmopolityzm! Coraz więcej ludzi czuję się obywatelami świata i żyję podążając tymi ideałami. Oczywiście lokalny patriotyzm pozostaje w sercach ale ludzie otwierają się na świat a świat na ludzi i to dosłownie. Mając na uwadze nasze dywagacje na temat profesji, które powinny być chronione przez polski rząd pisząc o świecie, który otwiera się na ...

Rząd rosyjski

- powołanie rządu zależy w całej rozciągłości od prezydenta, ogólnie rzecz biorąc rząd zależny jest od prezydenta; 

- wg ustaleń konstytucyjnych założeń rząd ma się koncentrować na zarządzaniu i administrowaniu krajem, prowadzeniu polityki gospodarczej i socjalnej, współpracy gospodarczej z...

WPŁYW RZĄDU NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

Nie są więc ratyfikowane przez głowę państwa, który musiałby uzyskać zgodę parlamentu, lecz w trybie znacznie prostszym, z pominięciem parlamentu, są akceptowane przez rząd. Pracami rządu kieruje szef rządu – premier, nazywany również prezesem czy przewodniczącym rady ministrów, w niektórych...