Rzeczywistość

Czytaj Dalej

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neoklasycyzmu, w którym powstał kolejny traktat teoretyzujący...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku

Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neoklasycyzmu, w którym powstał kolejny traktat teoretyzujący...

Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

Z wyobrażeniem, że dziennikarze są w stanie przekazywać obiektywnego obrazu rzeczywistości, pożegnano się przede wszystkim pod wpływem pracy Winfrieda Schulza o konstruowaniu rzeczywistości w mediach informacyjnych (Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien, 1976). Schulz wskazuje na...

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat – wstęp

 

Na początku była nicość

(Księga Rodzaju)

 

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz...

Postawa buntu wobec rzeczywistości.

Literatura wyrasta z przeżyć i dążeń człowieka, opisuje jego działania, reakcje, postawy wobec rzeczywistości. Człowiek bywa aktywny, mocny, formułujący swój świat, ale bywa też potulny, biernie poddający się naciskom otoczenia. Chociaż w naturze ludzkiej leży bunt, to na czynny opór stać...

„Świat to labirynt, teatr, sen...” która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz z jego rozwojem ewoluowały sposoby postrzegania rzeczywistości i wyrażania jej. Najstarsze literackie zapiski związane ze światem dotyczą dociekań genezy wszechrzeczy. Można je odnaleźć w mitologicznej czy biblijnej...

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

Literatura współczesna wobec otaczającej rzeczywistości, o zmaganiu się człowieka z losem, ze złem, ocalająca człowieczeństwo.

 

Nikt nie rodzi się bohaterem, ale ważne jest to, jak człowiek zachowa się wobec otaczającej rzeczywistości, w momencie próby. Nie można zapomnieć o wpływie na...

Społeczeństwo, rzeczywistość społeczna.

Temat : Społeczeństwo, rzeczywistość społeczna, społeczny wymiar funkcjonowania i obecności jednostki jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin wiedzy naukowej, jakich, jak interesujących się tym przedmiotem i jak różnych od jego socjologicznego ujęcia i prezentacji w postaci teorii socjologicznej. Każdy człowiek żyje i tworzy społeczeństwo i każdy człowiek jakoś sobie to społeczeństwo wyobraża i określa, ponieważ jest jego integralną częścią.

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia .

Epoki odrodzenia i oświecenia przypadają na czasy tzw. Rzeczypospolitej szlacheckiej - ustroju, który wykształcił się w Polsce jako forma...

Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru).

Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całkowitym bezsensem i nielogicznością, a także pokazywanie i wyolbrzymianie pewnych zdarzeń z użyciem kontrastu:...

Trzeci poziom rzeczywistości społecznej

Teoria stawania się społeczeństwa wychodzi od mocnej tezy ontologicznej; tym, co naprawdę istnieje, ostatecznym substratem życia społecznego, nie są ani poszczególne jednostki, ani ponadjednostkowe systemy czy struktury, lecz „trzeci poziom" rzeczywistości społecznej: swoiste pole społeczne...

Fikcji przyznaje się rzeczywistość po to, by rzeczywistość czynić nieważnym pozorem

Geneza wyobrażenia innej rzeczywistości wiązana jest przez Nietzschego z doświadczeniem snów; natomiast jej żywotność podtrzymywana jest przez słabość psychologiczną jednostek, które chcą uzyskać pewność, wiedzę pozwalającą im ukryć przed sobą własną słabość w tworzeniu i...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rzeczywistość

Łączna liczba gospodarstw chłopskich w Polsce szacowana jest na około 3.058 tysięcy. Z tego ponad milion to zagrody użytkujące od 0,1 do 1 hektara. Z pozostałych 2.041 tyś. blisko 50 tyś. nie prowadzi żadnej produkcji rolnej, a dalsze 300 tyś. niczego z tego, co wytwarza, nie sprzedaje. Średnia...

Proszę zastanowić się, w jaki sposób wyniki badań politologicznych mogą wpływać na rzeczywistość społeczno-polityczna? PUW

Przedmiotem politologii jest badanie zjawisk i procesów politycznych zawsze w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości, do empirycznego ich kształtowania, wykrycie prawidłowości i przewidywanie ukształtowania się przyszłości. Przedmiot zainteresowania poznawczego politologii wyznaczają: - metodologia badań politologicznych - teoria polityki - myśl polityczna - nauka o państwie, prawie, polityce - zarządzanie i komunikowanie społeczne - systemy i instytucje polityczne - ...

Lingwistyczne podstawy logopedii - Jak poznajemy rzeczywistość językową?

Człowiek stara się „oswoić” otaczający świat - poznać różne jego wymiary:transcendentny (boski), przyrodniczy, społeczny (ludzki) oraz samego siebie.Czyni to dla zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb, np. głodu, chęci dominowanianad innymi, przeżycia piękna czy zaspokojenia ciekawości. W...

Lingwistyczne podstawy logopedii - Co daje modelowanie rzeczywistości językowej?

Jedną z metod poznania naukowego jest modelowanie rzeczywistości, tj. tworzeniejej uproszczonego obrazu-modelu, który wydobywa ważne składowe obiektui ich relacje oraz imituje działania właściwe samej rzeczywistości. To uproszczeniejest zamierzone, aby głębiej wniknąć w poznawany obiekt oraz...

Wzory życia małżeńskiego, rodzinnego a rzeczywistość

Wyobrażenia młodych ludzi o współżyciu małżeńskim, rodzinnym rzadko pokrywają się z rzeczywistością. Młodzi ludzie często zawierają związek małżeński! spodziewając się po partnerze zupełnie czet go innego, niż może on dać. Ta konfrontacja marzeń z rzeczywistością może okazać się...

Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

Średniowieczne spory o ostatnią wieczerzę, teologiczne debaty charakteryzowały się fatalną alternatywą, która próbuje wciąż utorować sobie drogę „ czy pan jest obecny w znaku (infigura)” czy w rzeczywistości (inrealitate). Kiedy stawia się fałszywe pytania nie można odpowiedzieć na nie...

Rodzaje zabaw, zabawa symboliczna, symboliczna reprezentacja w rysunku a. rodzaje zabaw na poszczególnych etapach życia. Ich rola. Rola zabawy symbolicznej, istota tej zabawy. Rysunek jako symboliczna reprezentacja rzeczywistości – elementy rysunku w

Pytanie 3 : Rodzaje zabaw, zabawa symboliczna, symboliczna reprezentacja w rysunku a. rodzaje zabaw na poszczególnych etapach życia. Ich rola. Rola zabawy symbolicznej, istota tej zabawy. Rysunek jako symboliczna reprezentacja rzeczywistości – elementy rysunku w trakcie rozwoju. I ) Rodzaje zabaw na poszczególnych etapach życia. Ich rola: W okresie poniemowlęcym rozwój dzieci odbywa się głównie przez zabawę. Można wyróżnić 3 najważniejsze zabawy: zabawy manipulacyjne,

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...