Rzeczna

Rzeczna

Czytaj Dalej

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Największy system rzeczny tworzy Amazonka  Roczny rytm wahań związanych z zasilaniem oraz towarzyszące  mu zjawiska np.

Czym jest gęstość sieci rzecznej?

Jeśli rzeka często jest zasila­na przez wody swoich dopływów można mówić o gęstej sieci rzecznej. Im wilgotniejszy klimat i więcej deszczu, tym więcej stru­mieni i gęstsza sieć rzeczna.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

Obok topól i wierzb wchodzi ona w skład łęgu właściwego, złożonego z drzew o miękkim drewnie, jaki występuje w systemie rzecznym Dunaju, gdzie olcha tworzy jednogatunkowe drzewostany na obszarach wielkości kilometra kwadratowego - bądź też tworzyła, zanim wycięto lasy łęgowe.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

A przecież zasiedlał tereny nad niemal wszystkimi systemami rzecznymi w Europie i aż do czasów współczesnych nietrudno było go spotkać.

Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

system rzeczny - obejmujący rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami bezpośrednimi i pośrednimi, czyli dopływami dopływów, zajmu­jący określone dorzecze.

Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

Wyróżniamy następujące typy ustrojów (reżimów) rzecznych: deszczowy równikowy - o wysokich stanach wód w ciągu całego roku z dwukrotnym maksimum przepływów przypadających na okresy obfitszych deszczów zenitalnych, np.

Sieweczka rzeczna

Sieweczki rzeczne spędzają zimę w tropikalnej Afryce i Azji. Sieweczki rzeczne z trudem mogą ogrzać swoje bardzo duże jaja, które w sumie ważą ok.

W jaki sposób fałdy wpływają na powstanie sieci rzecznej?

Równocześnie powstaje sieć rzeczna, której początek daje ciek konsekwentny, wijący się wzdłuż naturalnego zagłębienia synkliny fałdu.

Erozja rzeczna

Wywołany siłą ciężkości ruch wody w rzece sprawia, że transportowa­ny przez nią materiał niszczy powierzchnię ziemi. Ze względu na różno­rodny przebieg i skutki niszczenia, erozję rzeczną dzielimy na: wgłębną (denną), wsteczną i boczną.

Erozja wgłębna (denna) polega na pogłębianiu koryta...

Przełomy rzeczne

Przełom rzeczny jest to miejsce gdzie rzeka wcina się w skałę tworząc dolinę o wąskim dnie i stromych, często wręcz urwistych brzegach.

Rybitwa rzeczna

Rybitwy rzeczne bronią swoich gniazd dzikim krzykiem i atakami z powietrza.

Minóg rzeczny

Uwagi: przed zanieczyszczeniem i zabudową rzek minóg rzeczny był u nas pospolity.

Jak powstaje sieć rzeczna?

Sieć rzeczna utworzona z cieków konsekwentnych spływających wzdłuż zbocza oraz, prostopadłych do nich, cieków subsekwentnych, płynących wzdłuż gliniastych dolin, często przybiera formę opisanego wcześniej dorzecza kratowego.

Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

Rybitwa rzeczna występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej, gdzie gnieździ się w koloniach na wybrzeżach jezior i rzek, jak również na wybrzeżach morskich.

Rak rzeczny (R. szlachetny)

Rak rzeczny żywi się wodnymi zwierzętami i roślinami, zarówno żywymi, jak i obumartymi.

Sieć rzeczna Polski

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek - Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.

W niewielkim stopniu (3%) polska należy tez do zlewiska:

- Morza Północnego - rzeka Izera (góry Izerskie) i rzeka Orlica (góry Orlickie) , które...

Babka rzeczna

Wygląd: dość krępe, umiarkowanie wydłużone ciało o długiej, lekko spłaszczonej, trochę szerszej niż wyższej głowie. Otoczony cienkimi wargami, szeroki otwór gębowy jest prawie poziomy; żuchwa słabo wystająca. Oczy duże, wystające, Trzon ogonowy o długości większej niż wysokość. W rzędzie...

Kalifornijski cedr rzeczny

 

Wygląd: Wiecznie zielone drzewo szpilkowe z uderzająco smukłą, kolumnową, bardzo regularnie wykształconą koroną, której wierzchołek w przeciwieństwie do wielu innych gatunków cyprysa i cyprysika, nie zbiega ostro, lecz jest wyraźnie zaokrąglony. Wysokość około 30 metrów. W naturalnych siedliskach...

Włosienicznik rzeczny

 

Wygląd: Wielotetnia rośli-two rżąca kępy z pływającymi pędami, dł. do 1-6 m. Podwójnie trójdzielne liście zanurzone, 5--20 cm długości z wielokrotnie podzielonymi, nitkowatymi łatkami. Obok liści wodnych bardzo rzadko spotyka się poprzecznie owalne liście pływające. Białe kwiaty średnicy 1-2...