"Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.

Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Na pierwszy wysunął pisarz rzeczywistość zmitologizowaną, zdeformowaną, zniekształconą. Witkacy w dramacie Szewcy przedstawia rzeczywistość całkowicie zmitologizowaną.

Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu

Adam Mickiewicz żył i tworzył w epoce romantycznej, zaś Stefan Żeromski reprezentuje literaturę młodopolską. Twórcy ci żyli w różnych epokach, lecz ideały tych epok miały wiele cech wspólnych. Nie bez powodu przecież Młodą Polskę określa się też mianem Neoromantyzmu. Bohaterowie romantyczni byli...

Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

1.ograniczać import,

Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu

Argumenty ogólne

Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę

Cło optymalne - pojawiło się...

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi wstępne (przed uruchomieniem przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

1) Intensywny program szkoleniowy dotyczący takich aspektów jak:

- produkty i usługi oferowane przez system;

- informacje na temat konkurencji;

- techniki marketingowe;

- metody rekrutacji i szkolenia pracowników;

- księgowość i sprawozdawczość;

- zarządzanie zapasami;

- oprogramowanie i sprzęt...

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi bieżące (po uruchomieniu przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

1) Regularne wizyty i doradztwo ze strony przedstawicieli franchisodawcy.

2) Szkolenia dla nowych pracowników franchisobiorcy.

3) Prace badawcze nad nowymi produktami. Opracowywanie nowych strategii marketingowych.

Wiele systemów franchisingowych zwiększyło swój udział w rynku i zyski dzięki zastosowaniu...

Słówka i zwroty - Biuro rzeczy znalezionych

Słownik:

a gents/ ladies umbrella

a ruck sack (backpak)- plecak

a samsonite type lock

briefcase- neseser

bumbag- piterek

convas- płótno

digital lock- zamek cyfrowy

soft/ tought

travel bag = traveller’s bag- torba podróżna

velcro fastening-...

Przedmioty inne niż rzeczy

PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór...

Główne argumenty podnoszone w teorii ekonomii na rzecz protekcjonizmu

W teorii ekonomii nie stwierdza się jednoznacznie, kiedy występuje liberalizm a kiedy protekcjonizm. Nie głosi się także, ze wolny handel jest lepszy od protekcjonizmu, lub odwrotnie.

Wymień i scharakteryzuj najważniejsze grupy przyczyn, zmieniających wzorce dzietności w dzisiejszym społeczeństwie (na rzecz zmniejszania ilości dzieci w rodzinie)

 

- obniżanie się tzw. wskaźnika dzietności, co powoduje szybkie zmniejszanie się liczebności wielu narodowości.

- przesunięcie tzw. szczytu urodzeń (czyli największej ich liczby dla danego pokolenia kobiet) z wieku 20-24 na 25-29 lat.

- Przekonania sprzyjające obniżaniu się wskaźnika...

Rzeczy ostateczne

To powszechnie przyjęte wyrażenie odpowiada temu samemu, co oznacza grecki wyraz ta eschata i łaciński novissima, czyli śmierć, sąd (zarówno szczegółowy pojedynczego człowieka, jak ostateczny całej ludzkości), niebo lub piekło.

Te części składowe naszego przeznaczenia, z koniecz-ności za naszego...

Rzecz o legendach bieszczadzkich

Nazwa „Bieszczady” oznaczało od wieków nie tyle góry, co pas pograniczny oddzielający Polskę i Ruś od położonych na południe Węgier. W staropolskiej literaturze można podobno odnaleźć określenia jak „ bieszczadź łez”, co oznacza „padół płaczu”, czy „świat zbieszczadział”, czyli „zdziczał”. Łatwo się więc domyślić, iż teren Bieszczad był dziki i nieprzystępny człowiekowi. Z tego też między innymi powodu stał się skupiskiem zbójów,