Rzeczy podzielne i niepodzielne, znaczenie tego podziału

Według Rzymian rzecz podzielna to taka rzecz, którą można podzielić bez utraty swojej wartości i istoty.

Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

Szczególnym rodzajem rzeczy niczyich były res derelictae – rzeczy porzucone przez dotychczasowego właściciela z zamiarem pozbycia się.

Rodzaje władztwa nad rzeczami

Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie possessio i dzierżenie detentio) lub prawny (wyrażone w prawach rzeczowych – własność i prawa na rzeczy cudzej – iura in re aliena).

Zarząd rzeczą wspólną

Zarząd umowny – wszyscy współwłaściciele w drodze umowy, określają zarząd rzeczą wspólną, w sposób inny niż czyni to K.

Rzecz stanowi część składową rzeczy, jeżeli…

Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np.

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: -Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa -Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki.

Julian Tuwim - Rzecz czarnoleska

Rzecz Czarnoleska – przypływa, otacza, Nawiedzonego niepokoi dziwem. (Rzecz czarnoleska, 1929)

Jakie działania podejmują współczesne społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska

"Ustawę o ochronie środowiska i zasobów naturalnych", zobowiązującą zarówno wszelkie władze, jaki i całe społeczeństwo do wzmożenia troski o jakość życia ludności oraz do podejmowania działań na rzecz zahamowania zaawansowanych procesów degradacji środowiska naszego kraju.

Kilka zastawów na jednej rzeczy

Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła do następnego i tak dalej, jeśli oczywiście było co przekazać.

Rzeczy zużywalne i niezużywalne

żywność, opał, pieniądze), wszystkie inne rzeczy w rozumieniu prawnym – były niezużywalne. Rzeczy zużywalne nie mogły być przedmiotem używania usus, użytkowania ususfructus, kontraktu użyczenia lub najmu.

Pojęcie rzeczy

Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno – gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne.

PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem

Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (tyt. Dialog, w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki. Dialog, w którym jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu.

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

Żali się Potocki, że wróg na wszystkie strony szarpie potężną niegdyś Rzeczpospolitą, że «ten płaszcz, przez Bolesławów z różnych płatów tkany, - roz­porą i rozbiorą każdy do swej ściany»; wyrzeka gorzko na anarchię i złotą wolność, która do zguby popycha Polskę: «Apetytem wolności zbytniej oślepieni, - lecąj w ubóstwo, lezą w niewolą, szaleni.

Formy zaangażowania na rzecz szkoły ( placówki) organu kolegialnego rodziców w cyklu zorganizowanego działania.

Trzecim i ostatnim etapem jest kontrola, gdzie formy zaangażowania rodziców przejawiaja się w następujący sposób: – codzienne rozmowy między nauczycielami i rodzicami, a także wzajemne kontakty między rodzicami; – comiesięczne spotkania w kręgu nauczycieli, rodziców i dyrekcji, podsumowujące wspólną działalność i oceniające rezultaty nauczania i wychowania dzieci; – osobiste zaangażowanie się rodziców w różnorodnych pracach na rzecz szkoły.

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja metafizyczna

Odpowiedź: Upraszczając, można powiedzieć, że wszelkie przejawy braku podobieństwa rzeczy do idei należy wyjaśniać kauzalnie, nie są one bowiem realizacją żadnego celu .

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja niemetafizczna

Idea zatem to coś, dzięki czemu jakąś rzecz rozumiemy; rozumieć coś, to znaczy znać jego ideę.

Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego żądanie wyłączenia nie przysługuje, o prawo do rzeczy; majątkowe można się ubiegać jedynie w trybie postępowania cywilnego.

Rzeczy wyłączone z obrotu

res publicae – należące do narodu Rzymskiego, w użytku publicznym (drogi, porty rzeki nie wysychające); res divini iuris – rzeczy boskiego prawa, związane z kultem i religią: res sacre – poświęcone bogom, res sanctae – mury i bramy Rzymu, res religiosae – miejsca pochówku.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

szkoda wyrządzona przez rzecz, która została wylana, wypadła, została wyrzucona.

PAKIET FRANCHISINGOWY - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW

Z punktu widzenia franchisodawcy niezwykle istotne jest aby jego system franchisingowy był zorganizowany w sposób, który spowoduje, że franchisobiorcy będą czuli potrzebę ciągłego korzystania z jego usług, a w rezultacie będą regularnie uiszczać opłaty franchisingowe na jego rzecz.