Klasyfikacja rzeczy

RZECZY GŁÓWNE I PRZYNAEŻNOŚCI PRZYNALEŻNOŚCI: są odrębnymi rzeczami ruchomymi, ułatwiają korzystanie z innej rzeczy, która ma wobec nich status rzeczy głównej, w tym sensie nazywamy je rzeczami pomocniczymi = przesłanki uznania rzeczy ruchomej za przynależność: pomocniczy stosunek do rzeczy głównej – charakter przynależności, polegający na jej ...

RZECZY – POJĘCIE I PODZIAŁY

Podział rzeczy res corporalis na: pojedyncze, stanowiące organicznie związaną lub jednorodną całość; złożone – corpus ex cohaerentibus – składające się z części składowych, połączonych w jedną całość, Do odzyskania bezprawnie zabranych rzeczy będących teraz częściami składowymi (cegły – domu sic) można było użyć skargi actio ad exhibendum, jeśli tylko można było wyłączyć tą rzecz z ...

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

nabycie własności nowej rzeczy przez właściciela materiałów przetworzonych Własność nowej rzeczy przypadnie właścicielowi materiałów użytych do wytworzenia nowej rzeczy, jeżeli zabraknie dobrej woli przetwarzającego albo gdy wartość materiałów przewyższać będzie wartość pracy koniecznej do wytworzenia nowej rzeczy.

Pojęcie i rodzaje rzeczy

Kolejnym podziałem rzeczy był podział na: res in patrimonio – dopuszczalne do obrotu gospodarczego res extra patrimonium – wyjęte z obrotu prawnego Z kolei res in patrimonio dzieliły się na (podział ten zniósł Justynian): res mancipi – rzeczy szczególnie wartościowe: grunty w Italii, niewolnicy, zwierzęta (woły, konie, osły, muły), a także służebności gruntów wiejskich, które należały do ...

Czy można nabyć własność rzeczy znalezionej?

Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Znalazca obowiązany jest w tych wypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu zarządcy środków transportu publicznego, a ten postąpi z rzeczą zgodnie z właściwymi przepisami.

Najem rzeczy (locatio - conductio rei)

Najem rzeczy polegał na tym, że wynajmujący (locator) zobowiązywał się wydać najemcy (conductor) określoną rzecz do czasowego używania (ewentualnie z prawem do pobierania pożytków), najemca zaś zobowiązywał się do płacenia umówionego czynszu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu).

BEZPRAWNE USZKODZENIE CUDZEJ RZECZY

Wymogiem jej zastosowania było: bezpośrednie oddziaływania na rzecz; rzecz musiała zostać rzeczywiście uszkodzona; szkoda powstała z działania, a nie z zaniechania; szkoda wyrządzona była bezprawnie.

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO RZECZOWE ORAZ CO PRAWO CYWILNE NAZYWA RZECZĄ. PODZIAŁ RZECZY

Podział rzeczy: podstawowym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy nieruchome (nieruchomości) i ruchome (ruchomości) rzeczy dzielą się także na podzielne i nie podzielne rzeczy dzielą się także na indywidualne oznaczone i gatunkowo oznaczone istotne znaczenie gospodarcze ma podział na rzeczy znajdujące się w obrocie i rzeczy wyjęte z obrotu w obrębie sektora socjalistycznego występuje podział ...

Jan Szkot Eriugena - Człowiek i powrót rzeczy do Boga

Zatem podział ludzi na jednostki i różnica płci to sama istota grzechu, bozło to nie tylko pycha i nieposłuszeństwo, ale głębiej rzecz ujmując, to oderwaniesię od uczestnictwa w idei człowieka.

Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnych oraz do korzystania z niej, w takim zakresie jakim daje się pogodzić współposiadanie i korzystanie z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Nabycie własności przez połączenia rzeczy (accessio)

Ad 3 trwałe połączenie rzeczy ruchomych (spawanie ferruminatio), a rozdzielenie zniszczyłoby rzecz; w przypadku czasowego przyłączenie rzeczy (przylutowanie ołowiem adplumbatio), po ich rozłączeniu odżywała własność rzeczy ubocznej (właściciel miał też actio ad exhibendum – o rozdzielenie rzeczy, np.

Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

Najemca miał płacić czynsz i konserwować rzecz, miał prawo do pożytków, w razie utraty rzeczy najętej mógł żądać od właściciela użycia praw ochrony własności i przywrócenia najmu.

Przerobienie rzeczy

Od Paulusa datuje się opinia pośrednia (media sententia), którą przyjął ostatecznie Justynian: jeżeli rzecz da się przywrócić do stanu pierwotnego, to właścicielem nowo powstałej rzeczy pozostaje właściciel materiału; jeśli nie – to nowa rzecz należy do przetwórcy (jeśli przetworzył w dobrej wierze).

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Formą rozpoznania żądania jest postanowienie, w którym organ egzekucyjny wyłącza rzecz lub prawo majątkowe spod egzekucji, ewentualnie odmawia takiego wyłączenia.

RZECZ

przedmiotu myślnego, i z tej racji coś nadrzędnego w stosunku do przedstawienia; -^ rzecz sama w sobie.

Przetworzenie rzeczy (specificatio)

Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej – szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie.

Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np.

RZECZ SAMA W SOBIE

Ta dwoistość dotyczy również samego człowieka, jest on bo­wiem jednocześnie rzeczą samą w sobie i zjawiskiem. Jako podmiot działający mo­ralnie i wolny jest rzeczą samą w sobie, a jako zjawisko jest podporządkowany pra­wom przyczynowości.

Odebranie rzeczy ruchomej

Rzecz może być odebrana nawet osobie trzeciej, a także na czas określony. Rzecz oddaje się wierzycielowi lub wyznaczonej przez niego osobie, ewentualnie oddaje się na skład.