Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Pierwsze lata rządów Mao Zedonga w ChRL

 

Mao Zedong wprowadził w Chinach reżim terroru. Poddano mu „elementy obszarnicze", większą część kapitalistów (choć silny sektor prywatny przetrwał do lat 60-tych), inteligencję, duchowieństwo. Z pomocą bezwzględnych represji rozprawiono się z przestępczością i prostytucją. Znacjonalizowano obce...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Rządy Breżniewa w ZSRR

 

Na czoło nowej ekipy - z pominięciem Szelepina, którego szybko odsunięto na boczny tor i Podgórnego — wysunął się Breżniew. Zawodowy aparatczyk, w czasie wojny politruk wojskowy wysokiej rangi, był po wojnie I Sekretarzem KC republikańskich partii w Mołdawii i Kazachstanie. Cechował go brak odwa­gi...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Rządy lana Smitha w Rodezji

 

W Rodezji Południowej utrzymano początkowo status kolonialny. Dwustutysięczna biała mniejszość przez szereg lat stawiała czoła afrykańskiej partyzantce.

W warunkach wojny domowej osadnicy europejscy proklamowali niepodległość Rodezji (1970), którą uznała tylko izolowana całkowicie na arenie...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek Ceausescu. Rządy Iona Iliescu w Rumunii

 

W Rumunii doszło w grudniu 1989 roku do manifestacji i rzezi demonstran­tów w Timisoara. Na wieść o tych wydarzeniach Ceausescu, bawiący za granicą, powrócił do kraju. Próba stłumienia rewolucji nie powiodła się. Znaczna część armii, a nawet część znienawidzonej Securitate odmówiły strzelania do...

Rządy Karola II w Anglii

 

Od czasu restauracji (1660) Karol II starał się utrzymać dobre stosunki z groźnym sąsiadem, co mu się na ogół udawało.

Początkowo stosunki między królem a nowo wybranym parlamentem, złożonym niemal wyłącznie z gorących rojalistów, układały się zupełnie pomyślnie. Rozdźwięki rozpoczęły...

Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

 

Sukcesy Wielkiego Elektora w tworzeniu nowej organizacji państwowej nie zmieniły faktu, iż Brandenburgia-Prusy pozostawały nadal drugorzędnym, tak co do obszaru jak i ludności, krajem Rzeszy Niemieckiej.

Znaczenia państwa Hohenzollernów nie podniósł zbytnio fakt, że następca Wielkiego Elektora...

Rządy Marii Teresy w Austrii

 

Monarchia austriacka, jako państwo absolutyzmy oświeceniowego łączy się z panowaniem cesarzowej Marii Teresy. W 1740 r. wstąpiła na tron i w tym samym roku doszło do wojny o sukcesje austriacką (1740-1748).

Maria Teresa w 1745 r. została cesarzową dzięki poparciu Węgrów, którzy jako jedyni poddani...

Rządy osobiste Józefa II w Austrii

 

Następca Marii Teresy, jej syn Józef II, także zapisał się jako wielki reformator i władca oświecony. Nowy cesarz doprowadził do:

zniesienia poddaństwa osobistego chłopów w 1781 r. w Austrii, Czechach i Galicji oraz na Węgrzech w 1785 r.,

objęcia obowiązkową szkołą podstawową...

Rządy ambasadorskie w Polsce w XVIII wieku

 

Okres pomiędzy sejmem rozbiorowym (1773-1775) a Sejmem Czteroletnim (1788-1792) nazywany jest często okresem współrządów królewsko-ambasadorskich. Podkreśla się w ten sposób rolę, jaką odgrywał rosyjski ambasador w Warszawie, Otto von Stackelberg ( poprzedni Nikołaj Replin).

Wszystkie ważniejsze, a...

Rządy cara Piotra III w Rosji

 

Piotr III nowy car kontynuował wprawdzie politykę ustępstw na rzecz szlachty, wydając „Manifest o wolności szlacheckiej”, z drugiej jednak strony zanosił się na powrót „bironwszczyzny”.

W czasie nieobecności Piotra w stolicy opanowali pałac i ogłosili Katarzynę II imperatorową Wszechrosji. Nie...

Polska pod rządami Augusta III

 

Po elekcji na króla polskiego w 1733 roku, popartej interwencją wojsk saskich i rosyjskich, syn Augusta II, elektor saski przybrał imię Augusta III. W dziejach państwa zapisał się jako władca apatyczny i gnuśny, łakomy na pochlebstwa i spędzający czas na prymitywnych rozrywkach. Rolę sprawowania...

DYNASTIA SASKA - Rządy Augusta III

 

August III, w przeciwieństwie do ojca, przebywał częściej w Dreźnie niż w Warszawie.

Polityką zagraniczną Rzeczypospolitej i Saksonii kierowali dyplomaci sascy, wśród których największe znaczenie mieli pierwsi ministrowie Augusta: Aleksander Józef Sułkowski, a następnie Henryk von Brühl...

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rządy Stefana Batorego

 

Na wniosek izby poselskiej w 1578 r. król zgodził się — po dyskusjach — na stworzenie Trybunału, czyli najwyższego sądu odwoławczego (apelacyjnego) od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych, kryminalnych i sporach granicznych, czego od dawna domagał się ruch egzekucyjny...

Rząd koński

Wraz z siodłem, którego stanowi uzupełnienie,składa się na całość oporządzenia jeździeckiegozakładanego na konia; części składowe: podogonie,podpiersienie, ogłowie wraz z kiełznem.

Siodło zasadniczo składa się z 2 łęków (a) (wzniesionaczęść siodła przednia i tylna), 2 ławek (b)...

Jakie zachodzą relacje pomiędzy jednostką, społeczeństwem a państwem w demokratycznej, autorytarnej i totalitarnej formie rządów?

Na podstawie kryterium reżimu politycznego można wyróżnić państwo demokratyczne, autorytarne i totalitarne. Państwo demokratyczne W państwie demokratycznym obywatele mają istotny wpływ na funkcjonowanie państwa, mają prawo brać udział i faktycznie biorą udział w podejmowaniu decyzji państwowych, wpływają na ich realizację i kontrolują je. Reżim demokratyczny opiera się na aktywnym udziale obywateli w życiu państwa, czy to przez zastosowanie demokracji ...

Współczesne systemy polityczne - Rząd RP

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE (POLSKA) W Polsce, zgodnie z konstytucją, władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Obie te izby parlamentu, jeśli obradują razem, mają status Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję, odbiera przysięgę od nowo wybranego Prezydenta i podejmuje uchwałę o postawieniu Prezydenta przed Trybunałem Stanu. SEJM: Sejm składa się z 460 posłów, zaś Senat - ze 100 senatorów. Kadencja tych organów trwa 4 lata. Zaczyna się ...

DOBRA WYŻSZEGO RZĘDU

Dobra, które zaspokajają bardziej luksusowe potrzeby, tak że w miarę wzrostudochodów jednostki udział wydatków na d.w.rz., w stosunku do ogólnej sumywydatków, wzrasta. D.w.rz. charakteryzują się wysokim stopniem przetworzeniai wysoką jakością. Decyzje o zakupie d.w.rz. zależą w dużym stopniu odczynników...

potrzeby wyższego rzędu

Rodzaj —> potrzeb, które pojawiają się po zaspokojeniu —> potrzeb pod-stawowych i wynikają z różnych źródeł. Są to najczęściej p. związane z urządza-niem mieszkania, zagospodarowaniem wolnego czasu, zdobywaniem wiedzyi poznawaniem świata. P.w.r. są plastyczne i konkurują między sobą. Warunkiemich...

Pod rządami rodu Teofilakta

Rzym zyskał polityczne uspokojenie, ale nie był wolny od intryg w rodzinie Teofilakta i w obsadzaniu Stolicy Apostolskiej. Źródłem intryg była niewątpliwie żona Teofilakta, Teodora, i ich dwie córki, Marozjai Teodora Młodsza, przedstawione w najczarniejszych kolorach przez ówczesnego kronikarza,Liutpranda z...