Przestaw teorie rządu ograniczonego i umowy społecznej Johna Lockea

 

John Locke w swym klasycznym dziele zatytułowanym „Dwa traktaty o rządzie” przedstawił teorię rządu ograniczonego. Według niego władza powinna być ograniczona przez konstytucyjny system prawny oparty na prawach naturalnych człowieka.

Wywodził je z prawa natury, które zostało wpojone przez Boga...

Francja pod rządami kardynała Mazariniego

 

Politykę Richelieu kontynuował godny następca na stanowisku pierwszego ministra, Włoch z pochodzenia, kardynał Jules Mazarin (Julius Mazarini). Zręczny dyplomata, który doprowadził do zwycięskiego końca wojny z Hiszpanią (1658), stanął wobec najgroźniejszego w XVII w. wewnętrznego kryzysu we...

Charakter systemu rządów a dynamika rywalizacji wyborczej

Pod pojęciem systemu rządów należy rozumieć ogół relacji prawno-politycznych, jakie zachodzą między poszczególnymi organami państwa. (chodzi o reguły gry między rządem a parlamentem).

Politolog McAllister stwierdza, że system rządów wpływa na strategie wyborcze. Według niego w przypadku systemów...

Rodzaje systemu rządów - System prezydencki

System polityczny w demokracji charakteryzujący się rygorystycznym podziałem (separacją) władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz połączeniem funkcji prezydenta i szefa rządu. W myśl tych zasad prezydentowi (jako organowi władzy wykonawczej) przysługuje pełnia władzy wykonawczej, oraz zwolnienie z...

Rodzaje systemu rządów - System półprezydencki

(prezydencjalny, prezydencko-parlamentarny)

• dwuczłonowa egzekutywa, rząd odpowiada politycznie i przed prezydentem i przed parlamentem

• prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie, wybierany w wyborach powszechnych, kontroluje działalność parlamentu i rządu, stymuluje...

Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

W połowie stycznia 1863 r. władze carskie przeprowadziły w Warszawie pobór młodzieży męskiej do wojska. Większość zagrożonych zdołałą uciec do Puszczy Kampinowskiej i tam zaczęto organizować pierwsze oddziały powstańcze. Komitet Centralny ogłosił wybuch powstania na 22 stycznia 1863 r. W...

Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE RZĄDU TYMCZASOWEGO RP

31 grudnia 1944 roku na posiedzeniu KRN uchwalono powołanie Rządu Tymczasowego RP. Premierem został dotychczasowy przewodniczący PKWN, Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierem Władysław Gomułka (PPR) i Stanisław Janusz (SL)y zostycznia 1945 Rząd Tymczasowch mstał uznany przez ZSRR, a następnie przez...

Powstanie Styczniowe - DZIAŁANIE RZĄDU NARODOWEGO I INGERENCJA BIAŁYCH W POWSTANIE

Naczelnikowi Warszawy, Stefanowi Bobrowskiemu, udało się zreorganizować powstańców, zorganizować zaopatrzenie i łączność. Wprowadził on też w życie dekret uwłaszczeniowy, odebrany jednak dość biernie przez chłopów. W lutym 1863 roku podpisana została prusko - rosyjska konwencja Alvenslebena o...

Ukształtowanie się rządów parlamentarnych w Anglii

W następstwie zmian politycznych, społecznych, jakie wnosiła rewolucja burżuazyjna w Anglii, w 1701r. został ogłoszony tzw. “akt o następstwie tronu”. Akt określał zasady dziedziczenia tronu w Anglii. Wprowadzał odpowiedzialność doradców króla przed Parlamentem. Akt ograniczał prerogatywy króla, czuli...

Ptaki wodne: Rząd: żurawiowe, Rodzina: chruściele

Chruściele zostały na podstawie wielu cech zarówno dotyczących zachowania, jak i budowy ciała włączone jako odrębna rodzina do rzędu żurawiowych. W rzędzie tym rodzina żurawi znajduje się przed rodziną chruścieli. Niektórzy naukowcy traktują chruściele jako osobny rząd, obok żurawiowych. W...

Ptaki wodne - Rząd: siewkowe

W bardzo bogatym w gatunki rzędzie siewkowych zoologowie wyróżniają przynajmniej 17 bardzo różnorodnych ptasich rodzin zgrupowanych w 3 pod-rzędach: siewkowce (Charadrii), me-wowce (Larij i alki (Alei). Wśpólne cechy budowy kości są najmocniejszym argumentem do zebrania tak różnych ptaków w jednym...

KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO

KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO, jaki był około roku 1735 napisany przez j.p. Sterne w języku angielskim, potym przełożony po francusku, a teraz na koniec po polsku, satyryczna broszura polit. F.S. Jezierskiego (M. Baliński, na podstawie brudęopisu z poprawkami Jana Śniadeckiego sugeruje jego...

Francja w okresie rządów osobistych Ludwika XV

 

Ludwik XV (1710-1774), podczas małoletności regencję sprawował Filip, książę Orlański, a po nim kardynał A. H. Fleury. Po śmierci kardynała w 1743 r. Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą słabym, który zmniejszył prestiż monarchy...

TUPAMAROS RZĄDY TERRORU 1967-1973

Tupamaros, lewacka organizacja partyzanc­ka, występowała przeciw rządowi Urugwaju i prowadziła działalność terrorystyczną - jej dziełem były napady, zamachy bombowe, napady na banki, uprowadzanie ludzi i za­bójstwa. Członkowie tej organizacji zdoby­wali broń i amunicję, atakując posterunki...

Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933/35 w Polsce. Przyczyny, przebieg, polityka rządu wobec kryzysu.

Kryzys w Polsce zaczął się nieco wcześniej niż w innych krajach, bo już w 1929 r. Dno osiągnął w 1932r., gdy produkcja przemysłowa spadła do 64% w stosunku do 1928 roku. Liczba zamkniętych fabryk dochodziła do 1300, a liczba bezrobotnych i ‘pół bezrobotnych” (pracujący po 2-3 dni w tygodniu) była niemal równa liczbie pracujących. O ile w 1929 r. bezrobocie obejmowało 3% zawodowo czynnych poza rolnictwem, to w 1933r. szacowano je na 43,5%. kryzys przemysłowy splatał ...

Postawa rządów wobec gospodarczych, socjalnych i kulturalnych praw do 1966 w EWG

Po raz pierwszy kwestię praw poruszył prezydent Roosevelt w styczniu 1941r. Mówił on wówczas różnicach między krajami wysoko, średnio i słabo rozwiniętymi . Powstał problem jak rozwiązywać spory między państwami i grupami, z czego wynikła potrzeba utworzenia wspólnych, obowiązujących wszystkie kraje, norm prawnych. Tak powstał pomysł utworzenia Deklaracji Praw Człowieka, który został wprowadzony w życie w 1948r. (wraz z zawartymi prawami gospodarczymi, socjalnymi i ...

Krotnica wyższego rzędu

Krotnica wyższego rzędu - wychodzące z użycia urządzenie telekomunikacyjne do zwielokrotnienia sygnałów wyższych rzędów w sieciach plezjochronicznych PDH. Oznaczane jako krotnice 2/8, 8/34, 34/140 Mb/s - powinny zapewniać zwielokrotnienia cyfrowe 4 wejściowych sygnałów składowych, o przepływnościach...

RZĄD

Jednostka taksonomiczna, W systematyce roślin i grzybów rzędy są niższe od klasy, a w systematyce zwierząt - niższe od gromady, a wyższe od rodziny, np. klasa - jednoliścienne, rząd liliowce; gromada ptaki, rząd wróblowate.

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne 

•konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

•składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

•głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej...

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza; 

•posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony;

•pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad...