Elastyczność dochodowa popytu a różne rodzaje dóbr (dobra normalne a dobra niższego rzędu, dobra pierwszej potrzeby a dobra luksusowe)

Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.

Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu. Mierzy ona reakcję wielkości popytu na zmianę poziomu dochodu...

KOMPETENCJE PREZYDENTA WOBEC RZĄDU

Desygnuje Prezesa RM. Na jego wniosek powołuje rząd. Ograniczona rola w procedurze kreowania rządu przy wykorzystaniu tzw. konstruktywnego votum nieufności. Przyjmuje dymisje RM. Może nie przyjąć dymisji Premiera.

l), na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu

2). w razie nieuchwalenia wotum zaufania...

ZAGADNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI RZĄDU I JEGO CZŁONKÓW

Polityczna ( parlamentarna )-jest to odpowiedzialność przed parlamentem ( solidarna lub indywidualna ). Dwie formy stosowania tej odpowiedzialności przez Sejm: konstruktywne wotum nieufności, wotum zaufania.

Wotum zaufania- w chwili tworzenia rządu lub gdy w trakcie funkcjonowania rząd zechcą z jakiś...

System parlamentarny i inne formy rządów

Kiedy w średniowieczu, w zachodniej Europie ponownie wyłoniły się potężne, scentralizowane państwa - władzę sprawowali monarchowie abso­lutni, którzy twierdzili, że otrzymali ją od Boga. Ponieważ wkrótce potrzeby państwa przerosły możliwości finansowe skarbu królewskiego, część władzy...

RZĄD

Szereg ludzi, przedmiotów umieszczonych jeden obok drugiego a.jeden za drugim; kategoria, rodzaj; biol. jednostka (kategoria) w systematyce organizmów niższa od gromady (bądź u roślin - klasy), obejmująca spokrewnione z sobą rodziny; (rząd koński) hist. ozdobna uprząż wierzchowca, w dawn. Polsce złożona...

Czym jest rząd mniejszościowy i jakie może rodzić konsekwencje?

 

Podstawą rządu mniejszościowego jest zbytnie rozdrobnienie i zróżnicowanie partii. Gdy wszystkie partie zdobędą stosunkowo mało miejsc w parlamencie, przeforsowanie jakiegokolwiek projektu ustawy okarze się przedsięwzięciem karkołomnym.

Trzeba zdobyć przychylność wielu - np kilkunastu - partii, z...

Rządy Chrystiana VII w Danii

 

Chrystian VII objął władzę jako siedemnastolatek. Rządy sprawował jego pierwszy minister Bernstorff. Doprowadził on do odzyskania Holsztynu i zapoczątkował reformę rolną. Jednak to stworzyło mu opozycję, który wykorzystał Struensee. Miał wielki wpływ na króla i uzyskał władzę dyktatorską...

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porównanie rządów dwóch największych dyktatorów Ameryki Łacińskiej.

Plan referatu: I. Wstęp II. Rozwinięcie 1. Dojście do władzy: pucz w Chile, rewolucja na Kubie. 2. Reformy gospodarcze Pinocheta i Castro. 3. Represje wobec obywateli oraz brutalne zwalczanie opozycji. 4. Polityka zagraniczna obu państw. 5. Schyłek panowania. Śmierć Pinocheta, choroba Fidela. 6. Komentarze na temat dyktatorów w oczach światowych przywódców i mediów. III. Zakończenie Temat: Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro ?

POLITYKA EKONOMICZNA RZĄDU

 

Wśród czynników makroekonomicznych wyznaczających rozwój konkurencyjności polityka gospodarcza rządu znajduje się na pierwszym miejscu. To stwierdzenie ważne jest szczególnie w Polsce .Zakres ingerencji naszego państwa w problemy społeczno gospodarcze musi być znacznie szerszy niż w krajach o...

Uznanie międzynarodowe - Uznanie rządu

gdy rząd dochodzi do władzy w drodze pozakonstytucyjnej czyli w drodze puczu, zamachu stanu, przewrotu czy rewolucji;

kryteria uznania rządu: kryteria prawne (obiektywne) – efektywność grupy pretendującej do władzy (przeciwieństwem jest zasada legitymizmu czyli powoływanie się na odpowiednia...

Rodzaje systemu rządów - System parlamentarny

System rządów opierający się na tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. rozdziale funkcji szefa rządu i głowy państwa. System ten pozwala na łączenie funkcji w rządzie i parlamencie. Rząd zobowiązany jest do ustąpienia w wyniku otrzymania wotum nieufności w parlamencie. Głowa państwa może rozwiązać...

System rządów w świetle Konstytucji RP

Nie jest to system prezydencki, chociaż mamy pewne elementy tego systemu w postaci wyborów bezpośrednich od 1990r.

1) W roku 1990 przeszło się na system powszechnych wyborów prezydenckich. (Nowa konstytucja znacznie ograniczyła kompetencje prezydenta w porównaniu z małą konstytucją.)

2) Kontrasygnata...

Istota systemu rządów parlamentarno – gabinetowych w Wielkiej Brytanii XIX w.

W XVII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej odrzucono system władzy absolutnej i wzmocniła się pozycja organu ustawodawczego – parlamentu. W wieku XVIII  wykształciła się tam odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna ministrów. System sprawowania władzy zaczął się opierać na ścisłym...

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Kazimierz Sprawiedliwy zmarł nagle, przy uczcie, może otruty, w 1194r. Na wieść o jego śmierci, Mieszko Stary ruszył do krakowa. Tymczasem panowie krakowscy postanowili zorganizować w państwie rządy regencyjne do czasu osiągnięcia "pełnoletności" przez synów Kazimierza: Leszka Białego lub Konrada...

Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

Szczególna postać procedura ustawodawcza przybiera w odniesieniu do ustawy budżetowej. Treścią tej ustawy jest ustalenie dochodów i wydatków państwa na okres roku budżetowego (w Polsce rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Budżet jest uchwalany w formie ustawy (art. 219 ust. 1 K). Procedura...

Pojęcie administracji i rządu

Terminu rząd używa się w kilku znaczeniach:

w znaczeniu wąskim – termin rząd traktuje się jako inne określenie RM – w tym samym znaczeniu używa się terminu gabinet,

rząd jako cały system organizacyjny podporządkowany RM, a więc te wszystkie organy i obsługujące je aparaty urzędnicze...

Uznanie rządu

Instytucja uznania rządu działa w zasadzie tylko w jednym przypadku . Uznajemy rząd powtórnie , wówczas gdy nowy rząd doszedł do władzy nie zgodnie z Konstytucją ( np. zamach stanu). Zerwanie uznania rządu nie oznacza zerwania uznania państwa.

Jaki jest wpływ polityki i rządów na handel?

Światowy rynek jest w większości kontrolowany przez prywatne przedsiębiorstwa. Udział firm państwowych jest niewielki. Od momentu upadku systemu komunistycznego, a dokładniej od czasu rozwiązania RWPG (Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) w 1991 roku, udział ten stał się jesz­cze mniejszy. Wprawdzie...

Wymień i scharakteryzuj 5 zasad demokracji ze szczególnym uwzględnieniem rządów prawa

 

zasada pluralizmu (zadaniem demokracji jest by różnice zdań, które zawsze są obecne w społeczeństwie, w sposób uporządkowany i pokojowy były wyrażane, a konflikty znajdowały rozwiązanie w decyzji prawnej obowiązującej wszystkich obywateli.

zasada większości ( wszelkie decyzje...

Przedstaw funkcjonowanie ateńskiej demokracji. Jakie formy rządów ustrojowych omawiali w swoich dziełach Platon i Arystoteles?

 

władza ustawodawcza czyli Zgromadzeni Ludowe (prawo uczestnictwa i współdecydowania mieli w nim wszyscy wolno obywatele Aten.)

władza wykonawcza, Rada Pięciuset (wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ludowego) oraz urzędnicy ( sądowi, podatkowi, którzy najczęściej byli wybierani przez...