UZNANIE PAŃSTWA A UZNANIE RZĄDU

Uzna– jednostronny akt prawny, w którym jedno państwo lub ich grupa przyjmuje oficjalnie lub milcząco do wiadomości powstanie nowego państwa oraz określa charakter i zakres stosunków z tym państwem. Jest to więc uznanie osobowości prawnomiędzynarodowej nowego państwa. Uznanie państwa nie pociąga za...

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę.

Podmiotem gospodarczym, który może wpływać na funkcjonowanie gospodarki w celu osiągnięcia konkretnych celów, jakimi są choćby zmniejszenie stopy bezrobocia czy obniżenie inflacji, jest rząd. Wykorzystuje on w tym celu wiele instrumentów ekonomicznych i prawnych, na przykład przedkłada sejmowi projekty regulujące sferę gospodarczą czy też udziela koncesji. Realizuje politykę fiskalną lub dokonuje bezpośrednich interwencji. Rząd jest aktywnie zaangażowany w osiąganie ...

Rząd francuski

- rząd jest organem samodzielnym, ale łączy głowę państwa i parlament 

- istnieje zasada niepołączalności funkcji członka rządu z piastowaniem mandatu w parlamencie

- rządu odpowiedzialny jest przed Zgromadzeniem Narodowym

- Senat nie może pociągnąć rządu do odpowiedzialności, a w drugiej izbie...

Rola prezydenta w procesie powoływania rządu

Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów (art. 154 ust.1), musi to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Bez akceptacji Prezydenta nie może dojść do ostatecznego...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim.

Po wielu tygodniach starań różnych stronnictw i instytucji 10 XI 1918 r. do Warszawy wrócił zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie (poza...

Rada Ministrów (członkowie i pełnomocnicy rządu)

Członek RM Uczestniczy w ustalaniu polityki państwa i ponosi odpowiedzialność za treść i za realizację działań Rządu; obowiązany jest do inicjowania i opracowywania, w zakresie swojego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu RM...

Zasada parlamentarno gabinetowego systemu rządów

a) istnieje dwuczłonowa władza wykonawcza rząd i głowa państwa.

b) głowa państwa powołuje premiera, a na jego wniosek rząd, co wymaga akceptacji parlamentu (wotum zaufania)

c) rząd jako całość jak i poszczególni członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i mogą być...

Polityka Stanisława Mikołajczyka jako premiera rządu polskiego w Londynie

 

4/5 VII 1943 W. Sikorski - premier rządu emigracyjnego w Londynie, po inspekcji II Korpusu, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. 14 VII 1943 nowym premierem został prezes Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Nowy premier próbował doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych z ZSRR...

Rząd włoski i rola w nim premiera

- składa się z premiera i ministrów 

- rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

- zadania rządu:

• kierowanie ogólną polityką państwa

• przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

• występowanie z inicjatywą ustawodawczą

•...

RZĄDY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiadały wrogie plany dotyczące jej ziem. Fakt zjednoczenia kraju pod ręką jednego władcy kładł cień na ich zamiary. O ile łatwo było wpływać z zewnątrz na losy...

Państwo jako uczestnik SM - pojęcie państwa, kwestia suwerenności, powstania i upadku państwa oraz uznania państwa i rządu

Pojęcie państwa

Państwo – organizacja terytorialna, zamieszkała przez określoną ludność, posiadająca władzę najwyższą;(terytorium, ludność, rząd).

Suwerenność:

cecha przynależna tylko państwu,

cechą suwerenności jest pierwotność tzn. że rodzi się sama z siebie, jest tworzona...

Dobro niższego rzędu

Charakterystyka

dobra niższego rzędu nazywamy tak wtedy gdy konsument wraz ze wzrostem dochodu zmniejsza popyt na dane dobro (Beksiak, 2001, s. 57).

Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodowa popytu|elastyczność dochodową popytu (Begg, 2003, s. 128), na te dobra popyt maleje w miarę wzrostu dochodów...

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

 

Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć...

Przedstaw główne formy interwencjonizmu państwowego w Polsce w latach 1936-1939 z uwzględnieniem działalności inwestycyjnej rządu polskiego.

Ożywienie gospodarcze. Pod koniec 1935 zaczynała się w Polsce wyraźna poprawa koniunktury. Dzięki zwyżce cen zboża na rynkach światowych i zwiększeniu ich chłonności na skutek postępującego od 1933 ożywienia w większości rozwiniętych krajów zachodnich, polepszyła się sytuacja rolnictwa polskiego. Wzrost przychodów wsi rozszerzył krajowy rynek zbytu na wyroby przemysłowe. Ożywił się ruch budowlany, zaczęły rosnąć dochody państwa. Rosły też obroty handlowe i ...

Modele parametryczne sygnałów AR, ARMA, ARX, ARMAX, Box-Jenkins, OE, PEM - wyznaczenie rzędów modeli w MATLAB ie - sprawko z AGH u

1. Teoria 2. Co było na zajęciach - m-pliki 3. Wyznaczenie rzędu modelu stosując kryteria AIC oraz FPE Rozpatrywane modele to : AR A(q) y(t) = e(t) ARMA A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t) gdzie B(q)=0 ARX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) e(t) ARMAX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t) Box-Jenkins y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) [C(q)/D(q)]e(t) OE y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) e(t) PEM A(q) y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) [C(q)/D(q)] e(t) NARMAX *** brak funkcji narmax w matlabie Należy tak dobrać rzędy ...

VICHY - rząd Etat Francais

Uzdrowiskowe miasto we Francji, w Masywie Centralnym, dało nazwę rządowi sformowanemu przez marsz. Philippe'a *Petaina po rezy­gnacji premiera Paula *Reynauda 16 czerwca 1940 r.

Po krótkim okre­sie działalności w Bordeaux, 29 czerwca rząd Petaina przeniósł się do Vichy, skąd zarządzał południową...

CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu winny być skoncentrowane wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Analizując w...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Rząd i szef rządu

kompetencje rządu – organ faktycznie określający kształt stos. zewnętrznych; zawiera umowy wymagające ratyfikacji oraz zatwierdzenia i wypowiada inne umowy m.; znaczenie w sferze reprezentacji i wyrażania na zewnątrz woli państwa; umowy międzyrządowe

zatwierdzanie umów międzynarodowych –...

Rodzaje systemu rządów - System komitetowy

„Rządów zgromadzenie”

• wywodzi się z konstytucji jakobińskiej z 1793 r.

• parlament łączy w niej funkcje ustawodawcze i wykonawcze

• rząd traktowany jest jako jego organ wykonawczy i wyłaniany jest spośród członków parlamentu, którzy pełnią funkcję szefów resortów

• w przepadku konfliktu parlamentu...

Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE TYMCZASOWEGO RZĄDU JEDNOŚCI NARODOWEJ

Na konferencji jałtańskiej postanowiono powołać rząd polski w takim składzie, aby mógł być on uznany przez mocarstwa zachodnie, ponieważ istnienie dwóch rządów - jednego popieranego przez ZSRR i drugiego przez USA i Anglię prowadziło do konfliktów i uniemożliwiało wzięcie udziału Polaków w...