Rytuał

Rytuał

Czytaj Dalej

Małżeństwo - Symbolika rytuału ślubnego

Obrzęd ten jest z reguły aktem rytualnym posiadającym znaczenie symboliczne i uważa się, że ma on skuteczność magiczną, zawiera naukę moralną i wyraża zasady prawne. Symbolika biologiczna.

Tak więc na podstawowy cel małżeń-stwa — utrzymanie ciągłości rodzaju ludzkiego — wskazuje się w...

Rytuał

WSTĘP Rytuał to zespół określonych, specyficznych dla danej kultury (społeczeństwa, grupy ludzi) symbolicznych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednak może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego. Rytuał często utożsamiany jest ze zwyczajem, ceremonią. Niekiedy traktowany jest jako synonim słowa obrzęd. Rytuały wiążą się z takimi zjawiskami jak sacrum/profanum czy też tabu. Bywają automatyzowane, w ...

Mit a rytuał – relacja doktryny do rytuału (mit do rytuału: struktura, rodzaje i funkcje rytuału, kwestia jego skuteczności)

 

Między mitami i obrzędami religijnymi występuje ścisła zależność. Mity są teoretycznym uzasadnieniem rytuałów religijnych, a te z kolei są obrazowym (symbolicznym) przedstawieniem określonego mitu.

Rytuał scala z racjonalizującym porządkiem mitu i zwraca się do mitycznych potęg (duchów, bogów)...

Rytuały inicjacyjne

W większości kultur znacznie większą wagę przy­wiązuje się do dojrzałości młodych mężczyzn. Najczęściej przyjęcie do grona dorosłych odbywa się w czasie tak zwanych rytuałów inicjacyjnych. Biorą w nich udział wszyscy chłopcy, którzy osiąg­nęli określony wiek. Często, na przykład...

Szkoła mitu i rytuału

 

Szkoła mitu i rytuału wyłoniła się w Anglii na łonie anglikanizmu. Jej początki związane są z wydaniem w 1933 roku przez ośmiu badaczy starotestamentowych zbioru „Szkice o micie i rytuale u Hebrajczyków w powiązaniu z wzorcem kulturowym Starożytnego Wschodu” pod redakcją Samuela H. Hookea –...

Rytuały

Liczba obrzędów i rytuałów dotyczących natury jest wśród ludów pierwotnych ogromna, wśród tego bogactwa pewne charakterystyczne elementy pow­tarzają się w wielu kulturach, niezależnie od tego, z której części świata pochodzą. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o cere­moniach mających...

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...

Proszę omówić rytuały w życiu codziennym i ich funkcje

 

Nadanie imienia:

- chrzest – kapłan czyniąc znak krzyża włącza dziecko do wspólnoty kościoła

- golenie głowy w niektórych plemionach (Wodaabe) przed nadaniem imienia, ofiara z kozy dla uczczenia nowego życia, golenie głowy matki i dziecka wzmacniać ma więzi między nimi.

- w Judaizmie obrzezanie...

Czym są rytuały inicjacyjne?

Większość uroczystości religijnych ma wymiar zarówno indywidualny, jak i społeczny. Chodzi tli o te wydarzenia w życiu religijnym jednostki, które stanowią dla niej ważny moment w życiu, a jed­nak ich przebieg wyznaczany jest przez reguły na-rzucane przez całe społeczeństwo. Doskonałym przykładem...

Małżeństwo - Rozwiązanie małżeństwa w rytuale

Moc wiążąca kontraktu małżeńskiego, jego charakter rytualny i moralny jest wyra-żany równie jasno przy jego rozwiązywaniu przez rozwód lub  śmierć jak przy jego zawieraniu. Niestety, nasze informacje w tym punkcie są tak niepełne, że można tutaj przedstawić jedynie krótki przegląd. W wyższych...

Wpływ rytuałów i zakazów na metody uprawy

Czasami zdarza się. że na sposób uprawy decydujący wpływ mają czyn­niki pozaracjonalne przesądy i rytualne zakazy. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia wśród Abelamów z Papui-Nowej Gwinei. Abelamowie uprawiają niewielkie ilości sago i taro, jednak głów­ną rośliną uprawną są jamsy, czyli...

Jaka zachodzi różnica w treści pojęć: obyczaj, obrzęd, rytuał?

 

Obyczaj – przyjęte wzory postępowania, utwierdzone tradycją, umiejscowione w danym terenie i grupie ludzi; naruszenie – negatywna reakcja grupy (dezaprobata)

Obrzęd – uświęcone tradycją zespoły czynności i praktyk towarzyszące uroczystościom (rodzinnym, społecznym, religijnym)

Rytuał – czynności...

Ewolucja kultu – ryt, rytuał, obrzęd

 

Kult rozwijał się stopniowo i przechodził rozmaite fazy. Jego początkowym stadium były proste, spontaniczne (niesformalizowane) akty czci wobec bóstwa, zwane rytami.

Jednostka indywidualnie wyrażała w nich swój podziw i strach (bojaźń) wobec nieznanych i groźnych mocy poprzez pokłon, klękanie...

Rytuał

(z łac. “ritus =- obrządek”). Oficjalna księga liturgiczna zawierająca modlitwy i opis czynności przepisanych podczas udzielania sakramentów, prowadzenia pogrzebów, publicznego składania ślubów, konsekracji kościoła i innych obrzędów religijnych.