Regulacje prawne rynku pracy

To, co wiąże się z ostatnim rodzajem zmian, są to przekształcenia własnościowe oraz wprowadzanie do gospodarki mechanizmów rynkowych. Z powyższego wynika, iż polski rynek stawia jeszcze wiele wyzwań przed ustawodawstwem w Polsce.

Rynek i gospodarka rynkowa

Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach

>

Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

Powstaje w odpowiedzi na rzadkość zasobów i dóbr

 

RYNEK DOSKONAŁY

  Występuje, gdy spełnione są warunki: rozproszenie po stronie popytu i podaży (duża liczba kupujących i sprzedających), w rezultacie czego żaden z kupujących lub sprzedających nie posiada pozycji pozwalającej na dyktowanie warunków sprzedaży i kupna – cena jest dana i jest wypadkową gry rynkowej, brak barier wejścia na rynek, doskonała informacja jednorodność dóbr

FUNKCJE RYNKU

  Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr, Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, Warunkuje racjonalną alokację zasobów, Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce, Weryfikator celowości produkcji, Mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb.

CECHY DOJRZAŁEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ, warunki istnienia dojrzałego rynku

  Dominacja własności prywatnej i swoboda transferu praw własności, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, Istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek, Integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie się od siebie rynków, Istnienie konkurencji między podmiotami.

Rynek i jego elementy

rynek ziemii, pracy, kapitału (zaspokaja przyszłe potrzeby nabywców); według zasięgu terytorialnego wyróżniamy: rynek lokalny; rynek regionalny; rynek krajowy; rynek międzynarodowy; rynek światowy według zależności od sytuacji rynkowej wyrózniamy: rynek sprzedawcy (przewaga popytu nad podażą); rynek nabywcy (nadwyżka ...

Rodzaje rynków

Biorąc jako kryterium stopień legalności rynku wyodrębniamy rynek formalny(akceptowany społecznie mechanizm rynkowy) i rynek nielegalny (tzw. czarny rynek lub szara strefa gospodarki), charakteryzujący się zazwyczaj społeczną szkodliwością i silnym zdeformowaniem procesów rynkowych.

ZALETY RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO

Mając na celu osiągnięcie dochodu producenci wytwarzają tylko te dobra ,na które konsumenci zgłaszają odpowiednio silne zapotrzebowanie czyli te dobra i usługi ,których rynkowa jest na tyle wysoka by pokrywała ponoszone przez nich koszty i przynosiła im zadawalający dochód.

Zachowanie konsumenta na rynku

Człowiek który nie posiada niczego , co ma wartość rynkową w wymiarze gospodarczym nie istnieje.

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku

Praktyką taką jest nadużywanie przez spółkę Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.

Powstanie i rozwój rynków w czasie

W skrajnym przypadku, gdy koszty wejścia na rynek są bardzo wysokie, a na dodatek dotychczasowy monopolista prowadzi bardzo umiarkowana politykę cenową, może się zdarzyć, że rynek pozostanie zmonopolizowany.

Monopolistyczne różnicowanie ceny - segmentacja rynku

Tak więc są dwa ekonomiczne warunki powstania zjawiska monopolistycznego różnicowania ceny, co nazywane jest również segmentacją rynku, gdyż monopolista dzieli wtedy rynek na którym sprzedaje swoje produkty na poszczególne segmenty, wyodrębnione ze względu na różne grupy nabywców, przy czym odsprzedawanie danego dobra nabywcom z innych segmentów rynków jest prawnie zakazane albo na skutek przyjęcia innych rozwiązań ...

Konkurencja na wolnym rynku

Największe szanse na sukces daje wówczas, gdy atakująca firma posiada na tyle poważne zasoby, że jest w stanie obezwładniać rywala tak długo, aż sama nie przejmie jego sposobu zdobycia pozycji lidera rynkowego i metody budowy przewagi konkurencyjnej.

Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym

 

globalna konfiguracja – polega na lokowaniu poszczególnych rodzajów działalności firmy w tych miejscach globu, gdzie mogą być realizowane najbardziej efektywnie (np. produkcja tam gdzie tania siła robocza)

globalna koordynacja – taki dobór serii powiązań, współpracy i uzgodnień pomiędzy...

Badania rynku

  Badania rynku (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych.

OGÓLNA CHATAKTERYSTYKA RYNKU PIWA

Najszybciej w tym czasie ma rosnąć rynek chiński (+24. Nie w pełni wykorzystane są również moce browarów czeskich i słowackich - wszystko to sprawia, że zagraniczni producenci spoglądają na polski rynek z dużym zainteresowaniem.

PODSTAWOWE POJĘCIA Z RYNKU PRACY

Wiąże się ono z ruchliwością pracowników (zmianą miejsca pracy, przechodzeniem na emeryturę czy z wchodzeniem na rynek pracy ludzi wkraczających w wiek produkcyjny) i nie może być całkowicie wyeliminowane.

Domena: wybory rynków i produktów

Dlatego właśnie kierownicy muszą ciągle analizować rynki i produkty firmy, odpowiadając na istotne pytania:       - jak będzie się rozwijał rynek - jakie nowe zdarzenia i produkty pojawią się na nim, jako słabe sygnały nadchodzącej rewolucji - jakie zmiany w ofercie produktów i usług są cenione przez najbardziej istotnych odbiorców - jaki powinien być następny ruch firmy – czy walczyć, czy też w porę ustąpić - na ...

Badanie rynku zbytu.

 

Punktem wyjścia jest konsument jego potrzeby i oczekiwania. Na wielkość popytu konsumpcyjnego ma wpływ wiele czynników takich jak : moda, indywidualne preferencje użytkowników, cena, jakość towarów, oraz dochody pieniężne ludności. Klient decyduje o przyszłości firmy.

Zysk jest tworzony jeżeli...

Rynek pracy

Rynek oficjalny: regulowany przez ustawodawstwo pracy; Rynek nielegalny: związany z szarą sferą, nielegalne zatrudnienie, nielegalne, płatne pośrednictwo pracy, naruszanie praw pracowników.